Norwid’s Poland

Keywords: Cyprian Norwid, Poland, Poland in literature, imagined community

Abstract

The article reconstructs Cyprian Norwid’s vision of Poland and Polishness as one of crucial themes in his works since it constantly recurs in his reflections. Analysis covers Norwid’s statements regarding the territory of Poland, its position in Europe, form of government as well as social, cultural and ethnic structure. These questions are situated in the context of the poet’s biography, ideas and postulates. In this light, he is revealed to be an insightful and bold republican thinker, open to diversity, intellectually modern, and deeply attached to tradition. A true patriot, he sought to reconcile various political options in the spirit of universalism rooted in religious values.

References

Braun K., Narodowy testament Norwida, w: Norwid bezdomny. W 180 rocznicę urodzin poety, red. J. Kopciński, Warszawa 2002, s. 93-103.

Dambek Z., Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie, Poznań 2012.

Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, tłum. E. Tabakowska, t. 1-2, Kraków 1989-1991.

Dunajski A. ks., Naród i państwo w chrześcijańskiej refleksji Norwida, w: Norwid bezdomny. W 180 rocznicę urodzin poety, red. J. Kopciński, Warszawa 2002, s. 105-115.

Dworak A.M., Europa miejsc i Europa przestrzeni – o mapie wyobrażonej Starego Kontynentu w twórczości polskich pisarzy doby międzypowstaniowej, „Tematy i Konteksty” 2018, nr 8 (13): Literatura polska 1918-2018. Narracje, dyskursy, dzieła, red. J. Pasterska, S. Uliasz, s. 455-475.

Fabianowski A., Cyprian Norwid wobec kwestii żydowskiej, w: Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. Cz.P. Dutka, Zielona Góra 2002, s. 133-141.

Fert J.F., Norwid. Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim, Kielce 2021.

Fert J., „Stara wariatka”… i jej małe dzieci, w: tegoż, Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004, s. 133-160.

Feliksiak E., Naród, ojczyzna, Europa w twórczości i myśli Norwida, w: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa 1993, s. 111-117.

Fiećko J., Norwid według Krasińskiego, czyli zawód nieproszonego wychowawcy [w druku].

Fieguth R., Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida, Kraków 2014.

Halkiewicz-Sojak G., Norwidowskie motywy „Piasta-kołodzieja” i „Rzymu” jako argument w sporze o uniwersalizm pisarza, w: tejże, Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2010, s. 193-203.

Inglot M., Norwidowska Europa, w: tegoż, Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczoś-ci „czwartego wieszcza”, Lublin 2007, s. 155-167.

Inglot M., Norwidowska wizja patriotyzmu polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poematu „Promethidion”), w: tegoż, Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego wieszcza”, Lublin 2007, s. 195-218.

Inglot M., Obraz Polski i postać Polaka w wierszu Cypriana Norwida „Moja ojczyzna”, w: Cyprian Kamil Norwid – polskość, europejskość, uniwersalizm, red. D. Dąbrowska, Szczecin 2006, s. 20-35.

Kamionka-Straszakowa J., „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków, Kraków 1988.

Kasperski E., „Północne my syny… Wschodowej historii…” Norwid, Polska i północ, w: Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. Cz.P. Dutka, Zielona Góra 2002, s. 59-77.

Leociak J., „Strzaskana całość”. Norwid o Żydach, w: „Całość” w twórczości Norwida, red. J. Puzynina i E. Teleżyńska, Warszawa 1992, s. 123-147.

Łapiński Z., „Spółczesny ekstrem”, w: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971, red. M. Żmigrodzka, Warszawa 1973, s. 110-123.

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, w: tegoż, Dzieła, t. V: Proza artystyczna i pisma krytyczne, Warszawa 1997, s. 9-62.

Między polskim mesjanizmem a misjonizmem. Rozmowa z Andrzejem Walickim [rozmowę prowadzi M. A. Cichocki], „Teologia Polityczna” 2006-2007, nr 4, s. 30-41.

Norwid C., Wierny-portret, oprac. E. Chlebowska, Kielce 2021.

Norwid C.K., „Gorzki to chleb jest polskość”. Wybór myśli politycznych i społecznych, wybrał i wstępem opatrzył J.R. Nowak, Kraków–Wrocław 1984.

[Pol W.], Pieśń o ziemi naszej, Poznań 1843.

Puzynina J., Jaka Polska?, w: Cyprian Kamil Norwid – polskość, europejskość, uniwersalizm, red. D. Dąbrowska, Szczecin 2006, s. 11-19.

Puzynina J., Korpysz T., Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, https://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/.

Ruszczyńska M., Idee słowianofilskie w poezji Norwida, w: Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. Cz. P. Dutka, Zielona Góra 2002, s. 93-98.

Rzepczyński S., Norwid i Żydzi, w: tegoż, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004, s. 213-223.

Salij J. OP, Mentalność niewolnicza jako problem narodowy, w: Norwid bezdomny. W 180 rocznicę urodzin poety, red. J. Kopciński, Warszawa 2002, s. 195-206.

Samsel K., Cyprian Norwid i Żydzi, w: tegoż, Inwalida intencji. Studia o Norwidzie, Warszawa 2017, s. 46-68.

Stanisz M., „Imaginarium” polskie: Norwidowska lektura „Anhellego”, „Studia Norwidiana” 37: 2019, s. 91-115.

Stefanowska Z., Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Sudolski Z., Dramatyczna aktualność Norwida, w: Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. Cz.P. Dutka, Zielona Góra 2002, s. 23-29.

Święcki T., Opis starożytnej Polski przez Tomasza Święckiego, Mecenasa przy Najwyższym Sądzie Królestwa Polskiego, Podlasianina, Warszawa 1816, t. I-II.

„Teologia Polityczna Co Tydzień” 2018, nr 112: Norwid: (Re)witalizacja polskości (on-line: https://teologiapolityczna.pl/norwid-rewitalizacja-polskosci-tpct-112-1; dostęp: 14.02.2022).

Toruń W., Norwid o Niepodległej, Lublin 2013.

Trojanowiczowa Z., Obywatel Cyprian Norwid, w: Norwid bezdomny. W 180 rocznicę urodzin poety, red. J. Kopciński, Warszawa 2002, s. 117-128.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Lijewska E., przy współudziale M. Pluty, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Grzeszczak I., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. III: Aneks. Bibliografia. Indeksy, Poznań 2007.

Trznadel J., Czytanie Norwida. Próby, Warszawa 1978.

Walicki A., Cyprian Norwid: trzy wątki myśli, w: tegoż, Prace wybrane, red. A. Mencwel, t. 2: Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009, s. 447-491.

Walicki A., Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne, Warszawa 1991.

Wielki atlas historii Polski, red. W. Sienkiewicz, E. Olczak, M. Wieczorek, Warszawa 2018.

Witwicki S., Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne, t. 2, Paryż 1845.

Published
2022-09-13
Section
Articles