The Time Dimension of the Structural Credibility of the Church in the Ecclesiology of Avery Cardinal Dulles SJ

  • Piotr Królikowski The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: credibility of the Church; catholicity of the Church; structural credibility; Tradition; dogma; dogmatic teaching; reform; authority

Abstract

This article based on Avery Cardinal Dulles S.J. ecclesiological thought shows temporal dimension of catholicity of the Church. It is one of the lines of argumentation for the structural credibility of the Church, which demonstrates that the Church as a structure and in its structure preserves Divine Revelation and communicates it in time and space to everyone. Article shows catholicity of the Church in time, that means identity and continuity of the Church from creation to the end of time (fullness of Kingdom of God). According to Dulles the Church has different stages. In a visible form it finally emerged in Jesus’ live, death and resurrection and sending of Holly Spirit. Thanks to its sacramental structure Church is dynamical and in time it changes forms of its life to be a sign of salvation for all. Therefore the

Church is one and simultaneously diverse, it has to fit to all times to realize mission to preach Jesus Christ. To the structure of the Church in this time dimension pertain elements pointing to the unity in diversity of the Church: Tradition (as a not only static but also dynamic communication of Divine Revelation), reform (as a verification of the Church’s mission and the elimination of distortions of its function), doctrine of the Church (constantly interpreted preserves contents of Divine Revelation in a changing historical and cultural contexts), authority in the Church (hierarchical, theological and charismatic; they preserve purity of the Church’s teaching and fidelity of Divine Revelation). These elements participate in the Church’s transmission of Divine Revelation and salvation in time, and are premises of an structural argument of credibility of the Church.

References

Bartnik Cz. S.: Eklezjologia I. Katolicka. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 46-352.

Bartnik Cz. S.: Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1982.

Bartnik Cz. S.: Wkład chrześcijaństwa w kulturę. AK 119:1992 s. 80-92.

Borto P.: Tradycja a Objawienie w teologii Yves'a Congara i Henri de Lubaca. Katowice: Wydawnictwo „Jedność” 2007.

Congar Y.: Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Tł. A. Ziernicki. Kraków: Znak 2001.

Czaja A.: Traktat o Kościele. Warszawa: Towarzystwo „Więź” 2006.

Dulles A.: Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II. Kraków: WAM 2005.

Dulles A.: Catholicity and Catholicism. „Theology Digest” 34:1987 z. 3 s. 203-207.

Dulles A.: The Catholicity of the Church. Oxford: Clarendon Press 1985.

Dulles A.: Chrystus i Ewangelia. Tł. M. Wierzbicka. Warszawa: Wydawnictwo PAX 1971.

Dulles A.: Church and Society. The Laurence J. McGinley Lectures, 1988-2007. New York: Fordham University Press 2008.

Dulles A.: A Church to Believe in. Discipleship and the Dynamics of Freedom. New York: Crossroad 1982.

Dulles A.: The Craft of Theology. From Symbol to System. New York: Crossroad 1992.

Dulles A.: Dogma as an Ecumenical Problem. „Theological Studies” 29:1968 s.397-416.

Dulles A.: The Ecclesial Dimension of Faith. ComW 22:1995 s. 419-432.

Dulles A.: Katolicyzm i kultura amerykańska: ryzykowny dialog. „Więź” 35:1992 z. 8 s.117-124.

Dulles A.: Magisterium. Teacher and Guardian of the Faith. Naples: Sapientia Press of Ave Maria University 2007.

Dulles A.: Models for Ministerial Priesthood. „Origins” 20:1990 z. 18 s.284-289.

Dulles A.: Models of the Church. Garden City: Doubleday 1974.

Dulles A.: Posługa kapłańska w świecie współczesnym. Tł. B. Żak. Kraków: eSPe 2005.

Dulles A.: Religious Freedom and Pluralism. „Journal of Market and Morality” 5:2002 s. 169-182.

Dulles A.: The Reshaping of Catholicism. Current Challenges in the Theology of Church. San Francisco: Harper & Row 1988.

Dulles A.: The Resilient Church. The Necessity and Limits of Adaptation. Dublin: Gill and Macmillan 1978.

Dulles A.: Revelation Theology. A History. New York: Herder and Herder 1969.

Dulles A.: Sukcesja proroków w Kościele. Conc 4:1968 s.186-192.

Dulles A.: The Survival of Dogma. Garden City: Doubleday 1971.

Dulles A.: Tradition: Authentic and Unauthentic. ComW 28:2001 z. 2 s.377-385.

Dulles A.: True and False Reform. „First Things” 135:2003 s. 14-19.

Dulles A.: Wolność religijna – zmiana i rozwój (cz. 1). „Azymut” 54:2002 s. 1, 11-12.

Dulles A.: Wolność religijna – zmiana i rozwój (cz. 2). „Azymut” 55:2002 s. 5-6.

Dulles A.: Vatican II and the Church's Purpose. „Theology Digest” 32:1985 z. 4 s. 341-352.

Dzidek T.: Pismo Święte a Tradycja – historia problemu. W: Tradycja w Kościele. Red. T. Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1994 s. 101-119.

Dzidek T., Kamykowski Ł.: Teologia objawienia i wiary. W: Teologia fundamentalna. T. 3: Objawienie i Chrystus. Red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999 s.17-43.

Hryniewicz W.: Rola Tradycji w interpretacji teologicznej. Analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-ekumenicznych. Lublin: KUL 1976.

Kaucha K.: Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Kaucha K., Nowicki A.: Królestwo Boże. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 691-696.

Ledwoń I. S.: Kościół a zbawienie w religiach. W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. M. Rusecki. Lublin: TN KUL 2001 s. 127-142.

Ledwoń I. S.: Extra Ecclesiam salus nulla. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 389-395.

Ledwoń I. S.: „...i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.

Mastej J.: „Ecclesia paschalis” w teologii posoborowej. W: „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1 Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?” W 40. rocznicę Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego Drugiego. Red. J.Morawa, A.A. Napiórkowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005 s. 123-140.

Mastej J., Rusecki M.: Uzasadnianie w teologii fundamentalnej. „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2:2010 s. 61-80.

Massa M. S.: Avery Dulles, Teaching Authority in the Church, and the „Dialectically Tense” Middle: An American Strategic Theology. „Heythrop Journal” 47:2007 s. 932-951.

Nagy S.: Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1982.

Nagy S.: Tradycja w teologii katolickiej. W: Dogmatyka katolicka. Tom wstępny. Red. W.Granat. Lublin: TN KUL 1965 s.131-145.

Nagy S.: Sens Soboru – „Ecclesia quid dicis de te ipsa?” W: Sobór bliski, Sobór daleki. (Wtrosce o Kościół 4). Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s.43-54.

Napiórkowski A.: Geneza, natura i posłanie Kościoła. W: Teologia fundamentalna. T. 4. Kościół Chrystusowy. Red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A. Napiórkowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003 s. 71-105.

Nowicki A.: Kościół III. Struktura. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M.Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 667-677.

Nowicki A.: Kościół w horyzoncie Królestwa Bożego. Studium eklezjologiczno-biblijne. Wrocław 1995.

Ratzinger J./Benedykt XVI: Słowo Boga. Pismo – Tradycja – urząd. Tł. W.Szymona. Kraków: Wydawnictwo UJ 2008.

Rusecki M.: Argumentacja w teologii fundamentalnej. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 109-110.

Rusecki M.: Istota i geneza religii. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1997.

Rusecki M.: Kościół II. Geneza. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 662-667.

Rusecki M.: Misterium Kościoła w Konstytucji „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II. W: „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1 Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?” W 40. rocznicę Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego Drugiego. Red. J. Morawa, A.A. Napiórkowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005 s. 227-255.

Rusecki M.: Modele uzasadnień wiarygodności chrześcijaństwa. W: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej. Lublin 18-21 września 2001. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin: TN KUL 2001 s.355-402.

Rusecki M.: Objawienie Boże podstawą religii. W: Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Red. G. Dziewulski. Warszawa: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007 s. 157-182.

Rusecki M.: Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007.

Rusecki M.: Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Lublin: TN KUL 2010.

Rusecki M.: Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1: Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL 1994.

Salamon D.: Kościół w służbie Objawienia. Kraków: Dehon 2006.

Staniek E.: Tradycja w ujęciu Wincentego z Lerynu. W: Tradycja w Kościele. Red. T.Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1994 s. 67-78.

Szczurek J. D.: Pojęcie tradycji w teologii. W: Tradycja w Kościele. Red. T. Dzidek, B.Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1994 s. 83-100.

Szymik J.: Teologia na początek wieku. Katowice–Ząbki: Apostolicum 2001.

Taylor Ch.: Oblicza religii dzisiaj. Tł. A. Lipszyc. Kraków: Znak 2002.

Published
2021-02-04
Section
Articles