Research Methods Used in Dissertations on Ethnology of Religion

  • Zdzisław Kupisiński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: ethnographic fieldwork method interview; questionnaire; participant observation; method of analysis and criticism of written sources; comparative method; phenomenological method; theological method

Abstract

The present article explains the concept of the research method, what such a method is in the general meaning, then it presents those research methods that are most frequently used in writing master’s and doctoral dissertations in ethnology of religion that undertake issues connected with folk religiousness. In dissertations such methods, among others, are used, as the method of ethnographic field research, the method of analysis and critique of writings, the comparative method and the theological method. Most attention was devoted to the ethnographic method, because ethnology is not included in the curriculum of theological studies. Due to the complexity of the subject of research, that is of religion, it requires a multi-faceted approach, so that its essence as well as the rites and rituals that are performed in it can be properly understood.

References

Agar M.: Speaking of ethnography. Newbury Park−London−New Delhi: Sage 1986.

Benedyktowicz Z.: O niektórych zastosowaniach metody fenomenologicznej wstu¬diach nad religią, symbolem i kulturą. „Etnografia Polska” 24:1980 z. 2 s. 9-47.

Bronk A.: Nauka wobec religii. Lublin: TN KUL 1996.

Burszta J.: Etnografia. W: Z. Staszczak (red.). Słownik etnologiczny, terminy ogólne. Warszawa–Poznań: PWN 1987 s. 89.

Czarzasty J.: Trangulacja – refleksje z badań. W: M. Kostera (red.). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN 2003.

Frankfort - Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Tł. E. Hornowska. Poznań: Zysk i S-ka 2001.

Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin: RW KUL 2001.

Hammersley M., Atkinson P.: Metody badań terenowych. Tł. S. Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka 2000.

Herbut J.: Elementy metodologii filozofii. Lublin: TN KUL 2004.

Jung G.: Psychologia a religia (Wybór pism). Tłum. J. Prokopiuk. Warszawa: Książka iWiedza 1970.

Kamiński S.: Nauka i metoda. Lublin: TN KUL 1992.

Kopczyńska - Jaworska B.: Metodyka etnograficznych badań terenowych. War¬szawa: PWN 1971.

Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN 2003.

Krąpiec M. A.: Metafizyka. Zarys teorii bytu. Wyd. 2. Lublin: TN KUL 1978.

Leeuw G. van der: Fenomenologia religii. Tł. J. Prokopiuk. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza 1997.

Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Elementy doksografii. Warszawa: Wiedza Po¬wszechna 1964.

Lutyński J.: Pojęcie wywiadu kwestionariuszowego. W: K. Lutyńska, A. P. Wejland (red.). Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Wrocław: PAN 1983 s. 41-43.

Lutyński J.: Pytanie jako podstawa wzajemnego komunikowania w wywiadzie kwestio¬nariuszowym. W: K. Lutyńska, A. P. Wejland (red.). Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Wrocław: PAN 1981 s. 65-110.

Majka J.: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław: Księgarnia Archidiecezjalna 1981.

Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. „Studia Theologica Varsaviensia” 21:1983 nr 1 s.221-259.

Napiórkowski St. C.: Jak uprawiać teologię. Wrocław: Księgar¬nia Archidiecezjalna 1991.

Pawluk T.: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydaw. Diecezjalne 1985.

Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: PAN 1967.

Pieter J. Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: PWN 1975.

Seidler G. L., Groszyk H., Pieniążek A.: Wprowadzenie do nauki o pań¬stwie i prawie. Lublin: UMCS 2003.

Seweryniak H.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii. Płock 1998.

Stępień A. B.: Wstęp do filozofii. Wyd. 4. Lublin: TN KUL 2001.

Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. 1. Warszawa: PWN 1958.

Zdybicka Z. J.: Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin: TN KUL 1993.

Published
2021-01-30
Section
Articles