Moral Culture in the Light of the Vatican Council II’s Teaching

  • Zbigniew Krzyszowski The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: moral good; moral evil; culture of life; culture of death; moral culture; secularization

Abstract

From the beginning of its existence the Church watched the moral side of the human condition. The years preceding the Vatican Council II were marked by a progressing crisis of moral culture; hence undertaking this issue was an urgent need for the Council Fathers. Moral theology of that period, with its casuistry and the individualist concept of morality seemed to have only a slight influence on Christian life. The aim of the Council intervention in the domain of morality was not only a moral revival of the human person, but first of all presentation of the communal aspects of morality. The subject of analyses in the present article is the issue of diagnosis of the state of moral culture in the doctrine of the Vatican Council II and showing the role of the Church in the forming of the moral good and the norms of universal morality in the post-Council period as a certain dialog between the Church and the modern moral culture.

References

Anderson C. A.: Evangelium vitae i nowa kultura dla życia. „Ethos” 8:1995 nr 2-3 s.13-19.

Aubert J. M.: Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku? Tłum. E. Braun, T. Braun. War¬szawa 1986.

Bloch E.: Spirito dell'utopia. Firenze 1980.

Camus A.: Człowiek zbuntowany. Przeł. J. Guze. Kraków 19932.

Dąmbska M.: Nauki biomedyczne a osoba ludzka. „Znak” 12:1996 s.70-74.

Dyczewski L.: Gerontologia społeczna. EK t. V. Lublin 1989 kol. 1017.

Eutanazja: perspektywa religijno-medyczno-prawna, etyka kresu życia. Zebrał B. Siwek. Lublin 1996.

Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne. Red. A.Biela i in. Lublin 1996.

Filipiak M.: Biblia o człowieku. Lublin 1979.

Fransen P.: A Short of Meaning of the Formula „Fides et Mores”. „Louvain Studies” 7:1979 nr 4 s. 270-301.

Galarowicz J.: Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny. Kraków 1993.

Girard R.: Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi. Tłum. M. Goszczyńska. War¬szawa 1992.

Greniuk F.: Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości. Lublin 1993.

Greniuk F.: Wspólnotowy charakter moralności Ludu Bożego. RTK 24:1977 z. 3 s. 39-49.

Greniuk F.: Współczesna teologia grzechu. RTK 32:1985 z. 3 s.81-102;

Häring B.: Moralność jest dla ludzi. Etyka chrześcijańskiego personalizmu. Tłum. H.Bed¬narek. Warszawa 1975.

Hesnard A.: Morale sans pèchè. T. 1-2. Paris 1954.

JanPaweł II.: Encyklika Evangelium vitae do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli owartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Watykan 1995.

JanPaweł II.: Genetyka w polu moralności. Przemówienie wygłoszone 20 XI 1993 r. do uczestników sesji naukowej „Aspekty prawne i etyczne badań nad genomem ludzkim” zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk. „Ethos” 7:1994 nr 1-2 s. 11-14.

JanPaweł II.: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Watykan 1986 s. 23-33.

JanPaweł II.: Motu proprio Vitae mysterium z dnia 11.02.1994 r. W: W trosce o życie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej. Red. K. Szczygieł. Tarnów 1998 s. 333-339.

Juros H.: Moralność. W: A. Zuberbier (red.). Słownik teologiczny. Katowice 1998 s. 314-316.

Krąpiec M. A.: Człowiek w kulturze. Warszawa 1996.

Majorano S., Capone D.: La norma morale nella coscienza. Roma 1984.

Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Red. E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter. Lublin 1999.

Miller M.: An Evaluation of the Liberal Model. „Studia Moralia” 31:1993 nr1 s.5-12.

Nagórny J.: Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Lublin 1989.

Niebuhr R.: Uomo morale e sociatà immorale. Milano 1968.

Nowosad S., Wyrostkiewicz M.: Dobro moralne. W: Jan Paweł II. Encyklo¬pedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005 s. 147.

Olejnik S.: W kręgu moralności chrześcijańskiej. Warszawa 1985.

Oraison M.: Współczesność a etyka katolicka. Warszawa 1967.

Palliative Care Advanced Course. Abstracts. Puszczykowo 1997.

Pinckaers T.: Źródła moralności chrześcijańskiej: jej metoda, treść, historia. Tłum. A.Kunyś. Poznań 1994.

Pizzorni R. M.: Dio fondamento ultimo della morale e del diritto. „Sapienza” 49:1996 s. 435-448.

Pontificium Cocilium de Apostolatu pro Valetudinis Administris. Thirtenth International Confe¬rence „The Church and the elderly”. October the 29-31 th 1998. Vatican 1998 s. 3-5.

Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos'97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Nau¬kowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997 r. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1997.

Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna antropologia kultury – humanistyka. Materiały II Krajowej Konferencji Tanatos'98, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 5-7 listopada 1998 r. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1998.

Rosik S.: Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne. Lublin 1992.

Styczeń T.: „Nigdy więcej!”. Aby kultura śmierci nie doprowadziła do śmierci kultury. Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Materiały z sympozjum zorganizowanego w 50. rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Warszawa−Lublin−Kraków (30 listopada − 5 grudnia 1998). Red. E.Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter. Lublin 1999.

Styczeń T.: Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby. W: Medycyna i teologia o życiu i śmierci. Drugie Polskie Sympozjum Naukowe Członków Papieskiej Akademii Pro Vita: Ars Medica et Vita Humana. Red. M. Renkielska. Kraków 1997 s. 69-91.

Styczeń T.: Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki Veritatis splendor. „Ethos” 7:1994 nr 1-2 s. 15-42.

Szacki J.: Spotkania z utopią. Warszawa 1980.

Troska J.: Współczesne koncepcje winy i zła moralnego. CzST 14:1986 s. 11-23.

Witek S.: Chrześcijańska wizja moralności. Poznań 1982.

Zagórski S.: Śmierć pod kontrolą. „Spotkania” 1993 nr 9 s. 37-45.

Zamenhof L.: Dzieje medycyny w życiorysach, aforyzmach i anegdotach od Hipokratesa do okresu nowoczesnego. Warszawa 1930.

Published
2021-01-30
Section
Articles