Tradition in Function of Transfer of Revelation

  • Marian Rusecki The John Paul II Catholic University of Lublin
  • Dariusz Salamon
Keywords: Tradition; Apostolic Tradition; Post-Apostolic Tradition; Revelation; Communication of the Tradition

Abstract

The aim of his article was to show the meaning of the Christian Tradition in the Transfer of Divine Revelation. Due to it the Revelation is transferred into history. The Tradition is means for it.

The Transfer of the Revelation in tradition is performed with reference to work and God’s words. As said, that each supernatural Revelation is realized in the form of God’s action, which accompanies word. As a form of Revelation this God’s action in a way exists in the Church transferring and realizing it. The Tradition does not reveal new contents, does not add something to the Divine Revelation, but it makes public and makes present, what has been revealed in Christ practice. This way, The Divine Revelation is present in the Tradition.

References

Congar Y.: La Tradition et les traditions. Paris 1963.

Dunajski A.: Literatura piękna jako locus theologicus. SP 1981 s. 105-124.

Dzidek T.: Pismo święte a tradycja – historia problemu. W: Tradycja w Kościele. Mate¬riały z sympozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Teologiczną, Polskie Towa¬rzystwo Teologiczne, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Red. T. Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków 1994.

Fisichella R.: La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale. Bologna 1989.

Gądecki S: Tradycja a Pismo Święte. Gniezno 1995.

Jougan A.: Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa 1992.

Monden L.: Wie können Christen noch glauben? Salzburg 1971.

Moysa S.: Rola Kościoła w przekazywaniu objawienia. W: Kościół w świetle Soboru. Red.H. Bogacki, S. Moysa. Poznań 1968.

Moysa S.: Słowo zbawienia. Kraków 1974.

Myśków J.: Zagadnienia apologetyczne. Warszawa 1986.

Ong W. J.: Orality and Literacy. The technologizing of the Word. London−New York 1982.

Potterie I. de la: L'esegesi biblica, scienza della fede. W: L'esegesi cristiana oggi. Red. I. de la Potterie i in. Casele Monferrato 1991 s. 127-165.

Ratzinger J.: Tradition. III. Systematisch. LThK X s. 293.

Rusecki M.: Objawienie Boże wezwaniem do zbawczego dialogu. W: Być chrześcijani¬nem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992 s. 53-60.

Salamon D.: Kościół w służbie Objawienia. Kraków 2006.

Socha P.: Etapy formowania się pojęcia Tradycji w dyskusji ojców Soboru Watykańskie¬goII. RTK 22:1985 z. 2 s. 79-101.

Sołowjew W.: Deutsche Gesamtausgabe. Bd. 7. Freiburg i. Br. 1953.

Szczurek D. J.: Pojęcie tradycji w teologii. W: Tradycja w Kościele. Materiały z sym¬pozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Teologiczną, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Red. T. Dzidek, B.Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków 1994 s. 83-100.

Szymik J.: W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura jako locus theolo¬gicus. Katowice 1994.

Thompson A.: Tradition and authority in science and technology: with reference to the thought of Michael Polanyi. Edinburgh 1987.

Wiedenhofer S.: Grundprobleme des theologischen Traditionsbegrifs. „Zeitschrift für katholische Theologie” 112:1990 s. 18.

Published
2021-01-30
Section
Articles