Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych

  • Anna Katarzyna Zaleszczyk Polish Academy of Sciences, Institute of Psychology
  • Paweł Kot The John II Catholic University of Lublin, Institute of Psychology
Keywords: trudność podejmowania decyzji zawodowej; brak gotowości; brak informacji; niezgodność informacji; nadzieja na sukces

Abstract

Celem artykułu jest sprawdzenie zależności pomiędzy trudnością podejmowania decyzji zawodowych a nadzieją na sukces, która może być czynnikiem modyfikującym jakość decyzji podejmowanych przez ludzi, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Nadzieja na sukces, będąca źródłem motywacji do działania i przezwyciężania napotykanych przeszkód, wpływa na sposób percepcji i działania człowieka przy podejmowaniu decyzji i aktywności. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 149 uczniów klas maturalnych szkół średnich z województwa mazowieckiego. Wiek osób badanych mieścił się w przedziale 17-21 lat (M = 18,64; SD = 0,69). Do pomiaru zmiennych wykorzystano Kwestionariusz Trudności w Podejmowaniu Decyzji Zawodowych oraz Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Analiza wyników wskazuje istotne statystycznie różnice w nasileniu trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych u osób o różnym poziomie nadziei na sukces.

References

Bańka, A. (2011). Psychologia pracy i organizacji w dobie ponowoczesności. W: B. Rożnowski i M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i organizacji (s. 10-40). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Gati, I., Amir, T. i Landman, S. (2010). Career counsellors’ perceptions of the severity of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance and Counselling, 38(4), 393-408.
Gati, I. i Asher, I. (2001). The PIC model for career decision making: Prescreening, in-depth exploration, and choice. W: F. T. L. Leong i A. Barak (red.), Contemporary models in vocational psychology (s. 7-54). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Gati, I., Krausz, M. i Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision-making. Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510-526.
Gati, I. i Saka, N. (2001). High school students’ career-related decision-making difficulties. Journal of Counseling and Development, 79(3), 331-340.
Gati, I., Saka, N., & Krausz, M. (2001). “Should I use a computer-assisted career guidance system?” It depends on where your career decision-making difficulties lie. British Journal of Guidance and Counselling, 29, 301-321.
Germeijs, V. i De Boeck, P. (2002). A measurement scale for indecisiveness and its relationship to career indecision and other types of indecision. European Journal of Psychological Assessment, 18(2), 113-122.
Hauziński, A. (2012). Założenia teoretyczne, konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy (PEZP). Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 247-254.
Holland, J. L., Gottfredson, G. D. i Nafziger, D. H. (1975). Testing the validity of some theoretical signs of vocational decision-making ability. Journal of Counseling Psychology, 22(5), 411-422.
Kida, G. (2011). Wybory edukacyjno-zawodowe jako przykład decyzji ryzykownych. W: B. Rożnowski i M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji (s. 267-287). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Koper, M. (2005). Zagubieni we własnych zdolnościach – problemy uczniów wszechstronnie uzdolnionych z podejmowaniem decyzji zawodowych. Niepublikowana praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Łaguna, M., Trzebiński, J. i Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów PTP.
Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L. i Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408.
Qiu, Y. i Li, S. (2008). Stroke: Coping strategies and depression among Chinese caregivers of survivors during hospitalization. Journal of Clinical Nursing, 17(12), 1563-1573.
Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Rożnowski, B. (2013). Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 75-95.
Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal directed thinking and life-meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 401-421.
Snyder, C. R. i Pulvers, K. M. (2001). Dr. Seuss, the coping machine, and “Oh the places you’ll go”. W: C. R. Snyder (red.), Coping with stress: Effective people and processes (s. 3-29). London: Oxford Press.
Trzebiński, J. i Zięba, M. (2003). Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Published
2019-04-05
Section
Short Reports