Związek pamięci roboczej ze strategiami regulacji emocji

  • Aleksandra Jasielska Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Lech Kaczmarek Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Aleksandra Brońska Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Maria Dominiak Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Karolina Niemier Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Daria Patalas Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Andrzej Sokołowski Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
  • Martyna Tomczak Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology in Poznań
Keywords: pamięć robocza; strategie regulacji emocji; przeformułowanie poznawcze; pozytywne przewartościowanie

Abstract

Artykuł przedstawia badania dotyczące zależności pamięci roboczej z regulacją emocji, która powinna ujawnić się szczególnie w sytuacjach stosowania strategii angażujących zasoby poznawcze, takich jak przeformułowanie poznawcze i pozytywne przewartościowanie. Założono, że osoby o większej pojemności pamięci roboczej będą deklarowały częstsze stosowanie wskazanych strategii. W badaniu (N = 65) wykorzystano: Kwestionariusz regulacji emocji, Kwestionariusz poznawczej regulacji emocji oraz Komputerową procedurę OSPAN (Operation Span Task). Hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Uzyskane wyniki zinterpretowano w odniesieniu do takich konstruktów, jak temporalna organizacja strategii regulowania emocji, giętkość afektywna, formy przeformułowania poznawczego.

References

Baddeley, A. (1999). Working memory: The multiple – component model. W: A. Miyake i P. Shah (red.), Models of Working Memory: Mechanism of active maintenance and executive control (s. 257-297). Cambridge: Cambridge University Press.
Brzezicka-Rotkiewicz, A. i Sędek, G. (2005). Porównanie ograniczeń pamięci operacyjnej w starzeniu się i depresji. Przegląd i wnioski z badań własnych. Studia Psychologiczne, 43(1), 63-73.
Cheng, P. W., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E. i Oliver, L. M. (1986). Pragmatic versus syntactic aproaches to training deductive reasoning. Cognitive Psychology, 18(3), 293-328.
Daneman, M. i Merikle, P. M. (1996). Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3(4), 422-433.
Ericsson, K. A. i Delaney, P. F. (1999). Long-term working memory as an alternative to capacity models of working memory in everyday skilled performance. W: Miyake, A. i Shah, P. (red.), Models of working memory: Mechanism of active maintenance and executive control (s. 257-297). Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
Garnefski, N., Kraaij, V. i Spinhoven, Ph. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.
Genet, J. J. i Siemer, M. (2011). Flexible control in processing affective and non-affective material predicts individual differences in trait resilience. Cognition & Emotion, 25(2), 380-388, doi: 10.1080/02699931.2010.491647
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299, doi: 10.1037/1089-2680.2.3.27
Gross, J. J. i John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348-362, doi: 10.1037/0022-3514.85.2.348
Jasielska, A. (2013). Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Kesinger, E. A. i Corkin, S. (2003). Effect of negative emotional content on working memory and long-term memory. Emotion, 3(4), 378-393, doi: 10.1037/1528-3542.3.4.378
Kobylińska, D. (2015). Kwestionariusz Regulacji Emocji (tłumaczenie za zgodą autorów – J. J. Gross i O. P. John. Pobrane z: http://spl.stanford.edu/pdfs/erq10-polish.pdf.
Kossowska, M. (2005). Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Malooly, A. M., Genet, J. J. i Siemer, M. (2013). Individual differences in reappraisal effectiveness: The role of affective flexibility. Emotion, 13(2), 302-313, doi: 10.1037/a0029980
Marszał-Wiśniewska, M. i Fajkowska, M. (2010). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire – CERQ) – wyniki badań na polskiej próbie. Studia Psychologiczne, 48(1), 19-39.
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. i Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41(1), 49-100, doi: 10.1006/cogp.1999.0734
Oberauer, K., Süß, H. M., Schulze, R., Wilhelm, O. i Wittmann, W. W. (2000). Working memory capacity – facets of a cognitive ability construct. Personality and Individual Differences, 29(6), 1017-1045, doi: 10.1016/S0191-8869(99)00251-2
Philips, L. H., Bull, R., Adams, E. i Fraser, L. (2002). Posivite mood and executive function: Evidence from Stroop and fluency task. Emotion, 2(1), 12-22, doi: 10.1037/1528-3542.2.1.12
Piotrowski, K. T. i Wierzchoń, M. (2009). Wpływ emocji na funkcjonowanie pamięci roboczej, W: J. Orzechowski, K. T. Piotrowski, R. Balas i Z. Stettner (red.), Pamięć robocza (s. 133-148). Warszawa: Academica.
Schmeichel, B. J., Volokhov, R. N. i Demaree, H. A. (2008). Working memory capacity and the self-regulation of emotional expression and experience. Journal of Personality and Social Psychology, 95(6), 1526-1540, doi: 10.1037/a0013345
Schweizer, S., Hampshire, A. i Dalgleish, T. (2011). Extending brain-training to the affective domain: Increasing cognitive and affective executive control throught emotional working memory treining. PloS ONE, 6(9): e24372, doi: 10.1371/journal.pone.0024372
Szczygieł, D. (2014). Regulacja emocji a dobrostan. Konsekwencje wyprzedzającej i korygującej regulacji emocji. W: R. Derbis i Ł. Baka (red.), Oblicza jakości życia (s. 193-209). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Szczygieł, D., Bazińska, R., Kadzikowska-Wrzosek, R. i Retowski, S. (2009). Praca emocjonalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań. Psychologia Społeczna, 4-3(11), 155-166.
Śmieja, M., Morozowicz, M. i Kobylińska, D. (2011). Emotional intelligence and emotion regulation strategies. Studia Psychologiczne, 49(5), 55-64, doi: 10.2478/V10167-010-0040-x
Turner, M. L. i Engle, R. W. (1989). Is working memory capacity task dependent? Journal of Memory and Language, 28(2), 127-154, doi: 10.1016/0749-596X(89)90040-5
Unsworth, N., Heitz R. P. i Engle, R. W. (2006). Pojemność pamięci operacyjnej w gorącym i zimnym poznaniu. W: R. W. Engel, G. Sędek, U. von Hecker i D. N. McIntosh (red.), Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia (s. 31-58). Warszawa: Academica – Wydawnictwo Naukowe PWN.
Unsworth, N., Heitz, R. P., Schrock, J. C. i Engle, R. W. (2005). An automated version of the operation span task. Behavior Research Methods, 37(3), 498-505.
Wager, T. D., Davidson, M. L., Hughes, B. L., Lindquist, M. A. i Ochsner, K. N. (2008). Prefrontal-subcortical pathways mediating successful emotion regulation. Neuron, 59(6), 1037-1050, doi: 10.1016/j.neuron.2008.09.006.
Williams, J. M. G., Mathews, A. i MacLeod, C. (1996). The emotional Stroop tast and psychopathology. Psychological Bulletin, 120(1), 3-24.
Published
2019-04-05
Section
Short Reports