Psychological Predictors of Sense of Quality of Life in a Group of Actors

  • Wojciech Napora Jan Długosz University of Humanities and Natural Sciences
  • Andrzej Sękowski The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: actors, quality of life, emotional intelligence, social competences, self-esteem

Abstract

Being a theatre actor requires specifi c abilities, such as the ability to function in situations of social exposure, to feel and express diff erent emotions in a short time, and feel exactly like the character they play. This profession is perceived as unique and prestigious. The aim of this research was to establish the predictors of the sense of quality of life in a group of actors. The study involved 52 professional theatre actors. The results showed a positive correlation between the sense of quality of life and dimensions of emotional intelligence, social competences, and self-esteem. Moreover, the predictor that explains the largest variance in the subjective quality of life in the group of actors is the acceptance of emotions.

References

Al-Huwailah, A. (2017). Quality of life and emotional intelligence in a sample of Kuwait University students. Journal of Education and Practice, 8(3), 180–185.

Banks, S., & Kenner, A. (1997). Are actors more socially skilled? Behavioral and self report measures. Psychological Reports, 81(3), 1115–1123.

Bonna, B. (2003). Rola sztuki w życiu człowieka [The role of art in human life]. Kultura I Edukacja, 3–4, 59–70.

Branden, N. (1969). The psychology of self-esteem. Bantam.

Cobb, C. D., &Mayer, J. D. (2000). Emotional intelligence. What the research says. Educational Leadership, 58, 14–18.

Czapiński, J. (2008). Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej [Does happiness pay off? Mental well-being as the cause of life well-being]. In J. Czapiński (Ed.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (pp. 235–254). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dolińska, D. (2013). Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej [Body language as anaspect of interpersonal communication]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 65, 101–110.

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., & Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. SES [Self-esteem and measurement. SES]. Pracownia Testów Psychologicznych.

Filist, E. (2012). Samoocena a postawy młodzieży wobec zjawiska alkoholizmu [Self-esteem and attitudes of youth towards the phenomenon of alcoholism]. Innowacje Psychologiczne. Rozprawy i artykuły naukowe, 1(1), 47–53.

Filozofówna, I. (1976). Badania psychologiczne nad grą aktorską [Psychological research on acting]. In J. Degler (Ed.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: Vol. 2. O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego (pp. 345–366). Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.

Frąckowiak, T. (2004). Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia. Próba operacjonalizacji [Personalistic-existential concept of the sense of the quality of life. An attempt at operationalization] (Master’s thesis, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Poland).

Friedman, H. S., Prince, L. M., Riggio, R. E., DiMatteo, M. R. (1980). Understanding and assessing non-verbal expressiveness: the affective communication test. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 333–351.

Goldstein, T., & Bloom, P. (2011). The mind on stage: why cognitive scientists should study acting. Trends in Cognitive Science, 15(4), 141–142. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.02.003

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce [Emotional intelligence in practice]. Media Rodzina.

Greenier, K. D., Kernis, M. H., & Waschull, S. B. (1995). Not all high (or low) self-esteem people are the same: Theory and research on stability of self-esteem. In M. H. Kernis (Ed.), Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 51–71). Springer.

Hammond, J., & Edelmann, R. J. (1991). The act of being: Personality characteristics of professional actors, amateur actors and non-actors. In G. D. Wilson (Ed.), Psychology and Performing Arts (pp. 123–131). Swets & Zeintlinge.

Henne, K. (2003). Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet [Social competence and emotional intelligence and involvement in the Internet]. Psychologia Jakości Życia, 2(1), 111–130.

Hys, A., Nieznańska, A. (2001). Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u aktorów teatralnych [Personality and stress coping styles in theater actors]. Studia Psychologica, 2, 51–54.

Hys, A., Nieznańska, A. (2007). Aktorzy teatralni [Theater actors]. In J. Terelak (Ed.), Stres zawodowy (pp. 46–86). Wydawnictwo UKSW.

James, W. (1890). The principles of psychology. H. Holt and Company.

Jaworowska, A., & Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik [Popular EmotionalIntelligenceQuestionnaire. A Handbook]. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kermode, R., & MacLean, S. (2001). A study of the relationship between quality of life, self-esteem and health. The Australian Journal of Advanced Nursing, 19(2), 33-40.

Kociuba, J. (1996). Tożsamość aktora [Actor’s identity]. Wydawnictwo UMCS.

Konijn, E. A. (2000). Acting emotions. Shaping emotions on stage. Amsterdam University Press.

Łaguna, M., Laczowicz-Tabaczek, K., & Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga– polskaadaptacjametody [Morris Rosenberg’s SES Self-Esteem Scale: The Polish adaptation of the method]. Psychologia społeczna, 2(4), 164–176.

Martowska, K., Matczak, A., & Jóźwik, K. (2018). Overexcitability in actors. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 14(1), 81–86. https://doi.org/10.1037/aca0000192

Matczak, A., &Jaworowska, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych [Questionnaire of Social Competences]. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mróz, B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich [Personality of outstanding Polish actors]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mróz, B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne [The sense of quality of life of managers. Personality and axiological conditions]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mróz, B. (2015). 20 latpóźniej – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich [20 years later: Personality and hierarchy of values of outstanding Polish actors]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mróz, B. (2016). Poczucie jakości życia osób z kadry kierowniczej w świetle Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA [The sense of the quality of life of managers in the light of the MOA Personality-Axiological Model]. Czasopismo Psychologiczne, 22(2), 183–194.

Mróz, B. (2017). Longitudinal research into purpose in life in outstanding Polish actors. Polish Journal of Applied Psychology, 15(1), 19–36.

Mróz, B. (2018). Art of acting and management style. Results of psychological research on personality and hierarchy of values of outstanding Polish actors and managers in the area of services. Edukacja Ekonomistów i menedżerów, 4(50), 145–158. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0638

Mróz, B., Chudzicka-Czupała, A., & Kuśpit, M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników [Personal and creativecompetences. Psychological determinants of employees’ creativity]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mróz, B., Kociuba, J., & Osterloff, B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej [Acting in psychological research and aesthetic reflection]. Wydawnictwo NaukoweScholar.

Mróz, B., & Kurzyca, J. (2018). Poczucie jakości życia i hierarchia wartości – różnice między studentami kierunków społecznych i technicznych [The sense of the quality of life and the hierarchy of values: Differences between students of social and technical faculties]. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 509–518.

Nettle, D. (2005). Psychological profiles of professional actors. Personality and Individual Differences, 40, 375–383. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.07.008

Niewiadomska, I., Chwaszcz, J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej? [How to effectively prevent a criminal career?] DrukarniaTekst.

Oleś, P. (2002). Jakość życia w zdrowiu i chorobie [Quality of life in health and disease]. In P. Oleś, S.Steuden, & J. Toczydłowski (Eds.), Zaburzenia widzenia a jakość życia (pp. 37–52). Towarzystwo Naukowe KUL.

Oleszko-Molik, E. (2012). Jak swobodnie operować głosem. „Voice and Body” Zygmunta Molika – bez tajemnic [How to freely operate your voice: ”Voice and Body” by Zygmunt Molik – No secrets]. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie,4, 61–68.

Orlak, K. (2009). Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku aktor [Psychosocial threats for an actor]. Psychologiapracy, 11, 52–55.

Orpinas, P. (2010). Social competence. In I. B. Weiner & W. E. Craighead (Eds.) The Corsini Encyclopedia of Psychology (pp. 1623–1625). John Wiley & Sons.

Pastuszak, A. (2012). Regulacjaemocji u pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline – aktualne kierunki badań [Emotion regulation in patients with borderline personality disorder: Current directions of research]. Psychiatria Polska,46, 401–408.

Petelewicz, M., & Drabowicz, T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar I wizualizacja [Quality of life –Globally and locally: Measurement and visualization]. Katedra Socjologii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, Poland.

Peters, T. C. (2001). The relationships between acting experience, self-esteem, and self-monitoring. Modern Psychological Studies, 7(1), 33–37.

Przybylska, I. (2007). Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży [Emotional intelligence versus creative abilities and school functioning of young people]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. Guilford Press.

Sarason, B. R., Sarason, I. G., Hacker, T. A., & Basham, R.B. (1995). Concomitants of social support: Social skills, physical attractiveness, and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 69–480.

Sękowski, A. E. (1989). Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych [Personality and artistic achievements of music school students]. Polska Akademia Nauk.

Sękowski, A. E. (2006). Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych. [Social attitudes and the sense of quality of life in disabled people]. In Z. Palak (Ed.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (pp. 29–37). Wydawnictwo UMCS.

Spencer, R. J., Josephs, R. A., & Steele, C. M. (1993). Low self-esteem. The uphill struggle for self-integrity. In R. F. Baumeister (Ed.), Self-esteem. The puzzle for low self-regard (pp. 21–36). Plenum Press.

Straś-Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny: podstawy teoretyczne [Human fate as a psychological problem: Theoretical foundations]. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Trawka, K. (2006). Jak afekt i samoocena kształtują jakość życia – badania eksperymentalne [How affect and self-esteem shape quality of life: Experimental research]. In Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Part 13. Psychologia (pp. 77–92). Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zamorska, G. (2015). Kompetencje emocjonalne i społeczne a funkcjonowanie w pracy [Emotional and social competences and functioning at work]. Paper presented at the Third Student Scientific Conference, WSPIA Rzeszów, Poland.

Published
2021-06-02
How to Cite
Napora, W., & Sękowski, A. (2021). Psychological Predictors of Sense of Quality of Life in a Group of Actors. Annals of Psychology, 24(1), 23-41. https://doi.org/10.18290/rpsych2111
Section
Articles