Individual Preparation of Couples to Maternity and Paternity

  • Magdalena Lewicka Medical University of Lublin
  • Magdalena Sulima Medical University of Lublin
  • Katarzyna Kanadys Medical University of Lublin
  • Barbara Stawarz
  • Henryk Wiktor Medical University of Lublin
Keywords: obstetrics; individual meetings; psychoprophylaxis; parenthood

Abstract

The ongoing social changes reduce the significance of maternity and paternity. Fortunately there exist couples for whom the joy of conception and the expectance period for the child's birth are not dominated by consumptive, egoistic and hedonistic tendencies. The aim of the study is the presentation of an individual model of preparation of couples to maternity and paternity. A number of delivery schools conduct courses on preparation to maternity and paternity. However, a certain number of prospective parents want the education before, around and past the delivery to be organized as individual meetings. Family midwives decide on the individual course of classes basing on the curriculum of the delivery school, according to the assumptions of the national psychoprophylaxis. The role of a family nurse in individual preparation of couples to maternity and paternity is not only teaching but also giving inspiration to the prospective parents to individual verification of the gained knowledge and seeking for individual, optimal solutions. The effects of individual work of the family midwife are visible during home delivery.

References

Adamek R., Florek E., Bręborowicz G., Anholcer A., Kaczmarek E.: Świadomość zdrowotnych konsekwencji ekspozycji na dym tytoniowy oraz dostęp do informacji dotyczących szkodliwości dymu tytoniowego wśród kobiet ciężarnych, „Przegląd Lekarski” 61(2004), nr 10, s. 1012-1015.

Ankiersztejn-Bartczak M., Duda A.: Ważne dla kobiet w ciąży „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2005, nr 9, s. 41.

Balaskas J.: Ciąża naturalna, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001.

Bartoszewicz A., Krajewska K.: Pielęgnowanie skóry noworodka i niemowlęcia, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2003, nr 12, s. 39-40.

Bączek G., Dmoch-Gajzlerska E.: Rola położnej w naturalnym planowaniu rodziny. „Pielęgniarstwo Polskie” 19(2005), nr 1, s. 178-180.

Bojar I., Wdowiak L.: Prawidłowe żywienie kobiet ciężarnych, „Medycyna Ogólna” 2006, nr 12, s. 159-164.

Borysewicz-Lewicka M., Chłapowska J.: Wybrane zagadnienia profilaktyki próchnicy u kobiet w ciąży, „Family Medicine & Primary Care Review” 8(2006), nr 1, s. 131-134.

Borysewicz-Lewicka M., Opydo-Szymaczek J.: Opieka stomatologiczna nad kobietą w aspekcie profilaktyki próchnicy – na podstawie piśmiennictwa, „Czasopismo Stomatologiczne” 57(2005), nr 3, s. 188-193.

Cieślak-Osik B.: Położna – matka, dziecko, rodzina, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2002, nr 1, s. 20-21.

Dobrzańska A.: Poznawać i rozwijać możliwości dziecka, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2005, nr 4, s. 38.

Fałkowska J.: Karmienie naturalne. Szpital przyjazny dziecku, [w:] Promocja zdrowia, t. II: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej, red. A.Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s.31-38.

Fijałkowski W.: Zarys psychoprofilaktyki porodowej, [w:] Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii, red. R. Markowska, Wrocław: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1997, s.49-73.

Grochans E., Łuczyńska V., Ćwiek D., Gorzkowicz B.: Edukacyjna działalność szkoły rodzenia, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2003, nr4, s. 69-73.

Haor B.: Standard edukacji zdrowotnej rodziców w aspekcie pielęgnacji noworodka, [w:] Promocja zdrowia, t. II: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej, red. A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s.379-387.

Jabłoński E., Wilczyński J.: Produkty spożywcze naturalnym źródłem witamin dla kobiet w ciąży, „Ginekologia Polska” 77(2006), nr 3, s. 227-237.

Kanadys K., Lewicka M., Wiktor H., Gulanowska-Gędek B., Lalewicz A., Bąk M., Bakalczuk G.: The Evaluation of the Women in Puerperium Time Pertaining to Breast-Feeding, [w:] Wellness as a Goal of Health Promotion and Health Education, Ed. J. Bergier, Lublin: NeuroCentrum 2008, s.107-115.

Kiełbratowska B., Banaszkiewicz M., Andruszkiewicz A.: Rodzenie naturalne, [w:] Promocja zdrowia, t. II: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej, red. A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s.15-30.

Kozłowska J., Curyło M.: Zastosowanie wybranych form muzycznych u kobiet w okresie ciąży – próba oceny, „Postęp a Rehabilitacja” 17(2003), nr 2, s. 77-90.

Lewicka M., Humeniuk E., Wiktor H., Wdowiak A., Wiktor K.: Family Conditions and the Degree of Postpartum Depression in Women after Childbirth, [w:] Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, red. A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra, Lublin: Akademia Medyczna 2007, s. 342-345.

Lewicka M., Iwanowicz-Palus G.: Edukacja ciężarnych, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2003, nr 2, s. 41.

Lewicka M., Pitucha J..: Konsekwencje narodzin dziecka dla rodziny, „Nasz Głos” Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (Lublin) 2005, nr1, s. 17.

Lewicka M., Pitucha J.: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem po porodzie. Budowanie więzi, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 6(2005), s. 37.

Maciejewski J., Niemiec T., Krawczyńska M., ScholzA., Pietrasik D., Jaczyńska R.: Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu do porodu w ocenie przyszłych rodziców, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 40(2004), supl. I, s. 19-22.

Pietras J.: Poród na przestrzeni dziejów i różnych kultur, „Nasz Głos”. Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (Lublin) 2003, nr 4, s.16-19.

Polańska K., Hanke W., Sobala W., Ligocka D., Lowe J.: Ocena ekspozycji na bierne palenie w ciąży i po porodzie, „Przegląd Lekarski” 63(2006), nr 10, s. 907-909.

Prażmowska B., Radzik T.: Wsparcie społeczne kobiet podczas porodów rodzinnych, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 40(2004), supl. I, s.143-146.

Raczyński P., Kubik P., Niemiec T.: Zalecenia dotyczące suplementacji diety u kobiet podczas planowania ciąży, w ciąży i czasie karmienia piersią, „Ginekologia Praktyczna” 2006, nr 4, s. 2-7.

Radzik T., Prażmowska B.: Styl życia kobiety ciężarnej, „Problemy Pielęgniarstwa” 2003, nr 1-2, s. 48-54.

Rezmerska L.: Standard edukacji zdrowotnej położnicy w zakresie samopielęgnacji w okresie połogu. [w:] Promocja zdrowia, t. II: Promocja zdrowia wpraktyce pielęgniarki i położnej, red. A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s.373-378.

Ronin-Walknowska E.: Połóg, [w:] Położnictwo i ginekologia, red. G.H. Bręborowicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 2008, s. 419-432.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Dz. U. z2005 r., nr 41, poz. 178 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, Dz. U. z 2007 r., nr 210, poz. 1540.

Ruta L., Dziuban T.: Joga i muzykoterapia w okresie ciąży i połogu, „Nasz Głos”. Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (Lublin) 2004, nr 6, s.11-12.

Smolińska E.: Dotyk, masaż, muzykoterapia, niefarmakologiczne metody wpołożnictwie, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2000, nr 12, s. 38.

Smolińska E.: Nasza szkoła rodzenia. Kiedy rodzi się człowiek, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2001, nr 11, s. 42.

Syrek-Rawiak J.: Kobietę i mężczyznę trzeba z porodem oswoić, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2001, nr 5, s. 40-41.

Szpak S., Heszen-Niejodek I.: Duchowość i lęk a przebieg porodu, [w:] VII Ogólnopolskie Sympozjum „Poród nowoczesny”. Tychy 2002, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 38(2002), supl. XXV, s. 302-311.

Szczawińska M.: Razem czy osobno, Kraków: Wydawnictwo AZ s.c. 2000.

Teasdill W.: Joga na czas ciąży, Warszawa: Wydawnictwo Bis 2001.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2001 r., nr 57, poz. 602 z późn. zm.

Walesa Cz.: Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka. Studium psychologiczne, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001, s.296-297.

Wójtowicz M., Lewicka M.: Zamiast szkoły rodzenia, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2006, nr 6, s. 41.

Wrzyszcz-Kowalczyk A., Regiel B., Sommer-Szelepin E., Jankowska-Składnik J.: Preprofilaktyka próchnicy wczesnej u kobiet w okresie ciąży, „Poradnik Stomatologiczny” 2006, nr 2, s. 32-35.

Published
2021-02-08
Section
Articles