Basic Methodological Problems of Family Sciences

  • Teresa Mazan Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Keywords: methodology of social sciences; methodology of family sciences; interdisciplinarity; demarcation criteria of sciences; methodological peculiarities of social sciences

Abstract

Family sciences constitute a question which is not only exceptionally complex as far as the number of disciplines that ought to be taken into consideration in their analysis is concerned, but also one that is unusually complicated – on account of relations and interdependence between the particular constituent disciplines. The network of interrelations between the particular disciplines composing this branch of knowledge, theoretical and paradigmatic references, specific sensibility of the examined sphere of phenomena, the extreme susceptibility to manipulation and suprainterpretations are just some of a number of problems opening new prospects as successive questions are considered. The present article introduces some basic problems of family sciences as an interdisciplinary discipline in the context of the general methodology of sciences and methodology of social sciences. It deals with questions of the semantic concept of „family sciences”, the internal structure of this branch of science, methodological peculiarities occurring within the examined branch and fundamental philosophical and practical questions that have to be tackled by each scholar.

References

Ajdukiewicz K.: Metodologiczne typy nauk, [w:] tenże, Język ipoznanie, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, s. 287-313.

Babbie E.: Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

De Lanney L., Johnson W. H., Cole T. A.: Podstawy biologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1975.

Gnitecki J.: Zarys pedagogiki ogólnej, Gorzów: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1999.

Goriszowski W.: Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Warszawa: WSP TWP 2004.

Hammersley M., Atkinson P.: Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka 2000.

Kamiński S.: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1981.

Kloch Z.: Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych. Tekst wygłoszony na seminarium Wydziału I Nauk Społecznych PAN i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: „Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych – możliwości i ograniczenia”, http://www.ibi.uw.edu.pl/pl-61 (21.11.2007).

Kłoskowska A.: Zwierciadło współczesnej rodziny polskiej, [w:] Jaka jesteś rodzino?, red. M. Parzyńska, I. Tarłowska, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych 1963, s. 383-397.

Koj L.: Wątpliwości metodologiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1993.

Kotarbiński T.: Przegląd problemów nauk o nauce, [w:] tenże, Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1970, s. 84-115.

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004.

Marody M.: Psychologia społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, red. W.Kwaśniewicz [i in.], Warszawa: Oficyna Naukowa 2000, s. 256-264.

Mazan T.: Przedmiot formalny nauk o rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym, „Studia nad Rodziną” 30-31(2012), s. 87-107.

Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, red. Abp K. Majdański [i in.], Warszawa: In principio 1995.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

Ossowski S.: O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: PWN 1983.

Palka S.: Metodologia pedagogiki, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2004, s. 209-210.

Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual OECD DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL, http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf (7.11.2012).

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, „Dziennik Ustaw” 2011, nr 179, poz. 1065.

Sułek A.: Metodologia socjologiczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2, red. W. Kwaśniewicz [i in.], Warszawa: Oficyna Naukowa 1999, s. 209-217.

Szacki J.: Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Tyszka Z.: Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań: MEN 1991.

Uchwała nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. Załącznik nr 69, http://www.rgsw.edu.pl/?q=node/785.

Published
2021-02-08
Section
Articles