Violence in the Family – Characterisation of the Phenomenon in the Lublin Region on the Basis of the Data from the Police

  • Marta Makara-Studzińska Medical University of Lublin
  • Joanna Milanowska Medical University of Lublin
Keywords: violence; domestic violence; Lublin Region

Abstract

The issue of domestic violence has been widely described – its specific character, variety of aspects involved, its epidemiology and the influence of violence on psychological functions of the family. Then the results of analyses of police reports with data referring to the range of violence in Lublin region were presented. The results have been critically discussed and have led to the following conclusions: the number of police interventions in Lublin region is increasing every year, which means that on one hand the rate of violence is unfortunately getting bigger , and on the other hand the awareness of victims and their trust in the police institution hopefully increase; the highest in numbers are women victims, children are next; victims that come from villages less frequently turn to the police for help in the case of violence; violence is more intense in families with alcoholic problems.

References

Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A.: Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, s. 12.

Doliński D.:Hiperuległość, [w:] Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, red. M. Lewicka, J. Grzelak, Gdańsk: GWP 2001, s. 103-116.

Falkowska M. (oprac.): Raport CBOS: Przemoc w rodzinie – fakty i opinie, Warszawa: Centrum Badań Opinii Publicznej 2002.

Fluderska G., Sajkowska M.: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje 2001.

Formański J.: Psychologia środowiskowa, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004, s. 180-189, 300-302.

Gelles R. J.: The Violent Home: A Study of Physical Aggression Between Husbands and Wives, Beverly Hills, CA: Sage 1974.

How Can I Admit I Am a Battered Husband: Special Report, „Best Magazine” (April15), 1993.

Internetowy serwis informacyjny Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze; http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2934 (20. 01. 2010 r.).

Lew-Starowicz Z.: Zespół maltretowanego męża, „Problemy Rodziny” 31(1992), nr 4, s. 49-54.

Makara-Studzińska M., Grzywa A., Tur ek A.: Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 14(2005), nr 2, s. 131-136.

Mellibruda J., Sasal D.: O przemocy domowej – poradnik dla lekarza pediatry, Warszawa: PARPA 1998.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament do Spraw Kobiet, Rodziny iPrzeciwdziałania Dyskryminacji, Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, red. Jerzy Krzyszowski, Warszawa: ZWP MPiPS 2008 (zam. 265/08).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krzywdzenie dzieci w Polsce, Warszawa 2008; www.mpips.gov.pl (20.01.2009).

Nitsch-Osuch A., Wardyn A., Życińska K.: Przemoc w rodzinie – rola lekarza rodzinnego w zapobieganiu i rozpoznawaniu patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu dziecka maltretowanego, „Family Medicine & Primary Care Review” 2005, nr 2.

Pospiszyl I.: Razem przeciw przemocy, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak” 1999.

Rogulska B. (oprac.): Komunikat CBOS BS/106/2008: Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci – raport z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej 2008.

Sheridan H.: In Defense of Men, „The Penitent” 2000.

Siudem I.: Przedmiotowe relacje w rodzinie jako źródło przemocy, [w:] Przemoc domowa – wybrane zagadnienia, red. P. Szczukiewicz, Lublin: Wydawnictwo MAD 2007, s. 19-31.

Straus M. A.: Husband Abuse and the Woman Offender are Important Problems, [w:] Current Controversies on Family Violence, red. R. J. Gelles, D.Loseke, Atlanta: Sage Women. Educational Press 1993.

Suchodolski B.: Pedagogika, Warszawa: PWN 1980.

Sztander W.: Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa: IPZ 2006.

Teterycz M.: Uzależnienia a przemoc. Determinanty biochemiczne i społeczne przemocy. Związek alkoholu i narkotyków z przemocą, „Problemy Społeczne. Biuletyn Wojewódzki” 2004, nr 1, s. 44-52.

Wolińska J. M., Olejniczak K.: Geneza i dynamika psychologiczna zjawiska przemocy w rodzinie, [w:] Przemoc domowa – wybrane zagadnienia, red. P. Szczukiewicz, Lublin: Wydawnictwo MAD 2007, s. 9-18.

Published
2021-02-04
Section
Articles