Respect of the Family Rights as a Condition of the Social Order in the Democtaric State of Law – Casus III RP

  • Jerzy Koperek The John Paul II Catholic University of Lublin
  • Adam Koperek University of Social Sciences in Łódź
Keywords: human rights; democratic state of law; the family

Abstract

In the context of the protection of human rights in the contemporary world is noticed a necessity of the protection of the family rights in the democratic state of law.

The described study is taking this issue in the light of the following problems: 1.Democratic system of the state to the measure of the dignity and value of the family; 2.Subjective rights of the family on the public-legal field; 3. State as a subject of duties in relation to the family rights.

References

Balcerzak-Paradowska B.: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004.

Jan Paweł II: Encyklika „Centesimus Annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum” (1991), tekst polski, „L’Osservatore Romano” 4 (1991).

Jan Paweł II: Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio”, [w:] tenże, Nauczanie Papieskie, t.IV, cz.2, 1981 (lipiec-grudzień), Poznań: Pallottinum 1989, s. 432-493.

Jan Paweł II: „Chcesz służyć pokojowi, szanuj wolność”. Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju, 1 I 1981.

„Karta Praw Rodziny” przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym, „L’Osservatore Romano” 10 (1983).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78 poz.483).

Koszałka G., Makara-Studzińska M., Koszałka H.: Perspektywy rodziny polskiej w Unii Europejskiej, Lublin: „Print 6” 2004.

Majka J.: Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej, Rzym–Warszawa 1990.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Biuro PRdSR 1998.

„Polityka prorodzinna państwa”. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 3 listopada 1999, „Przegląd Rządowy” listopad-grudzień 1999, nr 11-12 (101).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na III sesji w Paryżu, 10 grudnia 1948 roku.

Rodzina fundamentem społeczeństwa, narodu i państwa, red. S. Kowolik, Tarnowskie Góry: Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga 2004.

Skorowski H.: Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1996.

Skorowski H.: Człowiek. Kultura. Świat. Refleksje etyczno-społeczne nad współczesną rzeczywistością, Warszawa: AKCES 2002.

Skorowski H.: Problematyka praw człowieka. Studium z nauki społecznej Kościoła, Warszawa: Wydawnictwo ATK/UKSW 1996/20053.

Waśkiewicz H.: Prawa człowieka. Pojęcie, historia, „Chrześcijanin wświecie” 1978, nr 63-64.

Published
2021-02-04
Section
Articles