The Status of Human Corpses in the Case of Granting Personality to Dead People

Keywords: human corpse, legal protection, legal personality

Abstract

Considering the issue of posthumous protection of a human, should be made a distinction between two types of legal measures guaranteeing such a protection. The first group relates to the protection of goods not related to material remains of a human being after death, such as a good name, image, and privacy of correspondence. The second, in turn, is used to ensure the protection of human corpses or remains and their resting place as well as goods put in or on it. Therefore, the question arises why the posthumous protection of the personal rights of an individual is so unequal. Why is it more important to protect the body of a deceased than his or her goods that live much longer among people?

References

Birnbacher Dieter, Philosophisch-ethische Überlegungenzum Status des men-schlichen Leichnams, [w]: Stefenelli Norbert (red), Körperohne Leben: Begegnungund Um-gang mit Toten, Wiedeń: Böhlau Verlag 1998, s. 927-932.

Ćwiąkalski Zbigniew, Komentarz do art. 262 Kodeksu karnego, [w:] Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa: Wolters Kluwer 2013, LEX nr 172405.

Dmowski Stanisław (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa: LexisNexis 2009.

Dunn Hugh P., Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, Tarnów: Biblos 1997.

Gardocka Teresa, Czy zwłoki ludzkie są rzeczą i co z tego wynika?, [w:] Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Wrocław: Wydawnictwo UW 2015, s. 268-280.

Górniok Oktawia, Kodeks karny. Komentarz. T. 2. Komentarz do artykułów 117-363, Gdańsk: Wyd. Arche 2005.

Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof, Ciepły Filip (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2013.

Jonas Hans, Technik: Medizin und Ethik: zur Praxis des Prinzips Ver–antwortung, Frankfurt am Main: Insel 1985; podaję za Biesaga Tadeusz, Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci, „Medycyna Praktyczna” 2006, nr 2, s. 20-23.

Kalita Tomasz, Śmierć mózgu jako granica prawnokarnej ochrony życia człowieka, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 7-8, s. 39-53.

Kotarbiński Tadeusz, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Lwów: Ossolineum 1929.

Kastenbaum Robert, Definitions of Death, [w:] Encyclopedia of Death and Dying, Glennys Howarth, Oliver Leaman (red.), https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death#cite_note-1 (dostęp: 20.06.2022).

Lach Andrzej, Komentarz do art. 262 KK [w:] Violetta Konarska-Wrzosek (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2020, s. 1225-1226.

Lewandowicz Andrzej, Kiedy nie umarł jeszcze człowiek?, „Puls” 2012, nr 6-7, s. 35-38.

Morciniec Piotr, Legalny kanibalizm?: transplantacja organów pojedynczych: problem ustalenia kryterium śmierci, [w:] Marian Machinek (red.) Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn: Hosianum 2003, s. 200-212.

Morciniec Piotr, Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy: dowolność działań czy normowanie?, „Diametros” 3(2009), nr 19, s. 78-92.

Mozgawa Marek, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

Mozgawa Marek, Komentarz do art. 262 KK, [w:] Marek Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 696-697.

Nestorowicz A., Śmierć mózgu, śmierć człowieka, „Wiedza i Życie” 1996, nr 1, s. 16-17.

Nowacka Maria, Etyka a transplantacja, Warszawa: PWN 2003.

Rominkiewicz Jarosław, Ateńskie prawo pogrzebowe, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Prawo 319(2015), nr 3674, s. 11-34.

Sobczak Krzysztof, Janaszczyk Agata, Kontrowersje wokół neurologicznego kryterium śmierci mózgu, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2012, nr 4, s. 182-190.

Szczęsna Anna, Wokół medycznej definicji śmierci, [w:] Mieczysław Gałuszka, Kazimierz Szewczyk (red.) Umierać bez lęku: wstęp do bioetyki kulturowej, Warszawa–Łódź: PWN 1996, s. 70-83.

Śliwowski Jerzy, Prawo karne, Warszawa: PWN 1975.

Tomasini Floris, Research on the recently dead: an historical and ethical examination, „British Medical Bulletin” 85(1)2008, s. 7-16.

Türk Hans J., Śmierć mózgowa w aspekcie filozoficznym, [w:] Alojzy Marcol (red.), Etyczne aspekty transplantacji narządów. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 15–16 kwietnia 1996 r., Opole: Wyd. WT UO 1996, s. 60-68.

Tworkowska Anna, Implikacje prawne i społeczno-kulturowe śmierci człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony dóbr osobistych (rozprawa doktorska), Białystok: Uniwersytet w Białymstoku 2013.

Wasilkowski Jan, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa: PWN 1963.

Wicclair Mark, Informed consent and research involving the newly dead, „Kennedy Institute Ethics” 12(2002), s. 351-362.

Witter Héctor, Der Leichnam aus der Sicht der Philosophie, „Deutsche Zeitschrift für Philosophie” 56(2008), nr 1, s. 97-117.

Wójcik Bogusław, Mózg umiera pierwszy, „Znak” 2009, nr 649, s. 3-5.

Ziemiński Ireneusz, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, Lublin: TN KUL 1999.

Published
2022-12-30
Section
Articles: Law