Proving Amount of Injured Person’s Damage in Criminal Proceedings

Keywords: damage, injured person, proving, duty of proving, compensation, criminal proceedings, criminal trial

Abstract

Proving amount of injured person’s damage caused by committed crime is important issue both theoretically and practically. In doctrine can be observed divergent approaches as to who is responsible for proving in this respect. This article emphasizes role of injured person as a direct interest in obtaining compensation and highlights the importance of settling the matter of redressing damage in amount actually caused in criminal trial. Determination of amount of damage should become the subject of proving in course of fair criminal trial. Therefore, even if it is not necessary to determine extent of damage to judge perpetrator and prosecute him or her, criminal court is obliged to determine amount of damage, whether due to initiative of victim or ex officio, if there are grounds to order compensation and when it will not lead to excessive length and stratification of the evidentiary proceedings.

References

Dudka Katarzyna: Ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych w polskim procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 7-8, s. 89-100.

Gensikowski Piotr: Wybrane problemy celowości orzeczenia ex officio środka karnego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 10, s. 51-65.

Grzegorczyk Tomasz: Zobowiązanie sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody lub uiszczenia nawiązki w trybie art. 46 k.k., „Przegląd Sądowy” 2009, nr 1, 48-58.

Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof (red.): Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2021.

Hryniewicz Elżbieta, Reszka Marcin: Odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle art. 46 Kodeksu karnego – uwagi krytyczne i propozycje zmian, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 6, s. 287-295.

Hryniewicz-Lach Elżbieta: Kompensacja szkód i krzywd w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 3, s. 68-83.

Jodłowski Jan: Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2015.

Karaźniewicz Justyna: System gwarancji interesów ofiary przestępstwa we współczesnym procesie karnym, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, z. 6, s. 60-70.

Kardas Piotr: Determinanty ciężaru dowodowego i ciężaru (obowiązku) dowodzenia w procesie karnym, w: Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, red. W. Jasiński, J. Skorupka, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2017, s. 53-120.

Kolasiński Błażej: Szkoda w rozumieniu art. 46 § 1 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 4, s. 65-77.

Królikowski Michał, Zawłocki Robert (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017.

Kulesza Jan: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2013., sygn. II AKa 273/12, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 1, s. 181-190.

Paluszkiewicz Hanna: Z problematyki dowodzenia na posiedzeniu wyrokowym, w: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2009, s. 403-415.

Pilarczyk Łukasz: Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2019.

Słownik języka polskiego, t. 3: R-Ż, red. t. H. Szkiłądź, S. Bik, B. Pakosz, C. Szkiłądź, red. n. M. Szymczak, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981.

Smarzewski Marek: Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Spangher Giorgio: Azione civile e processo penale, „Archivio Penale” 2013, z. 2, s. 509-512.

Stefański, Ryszard Andrzej (red.): Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2020.

Szyrmer Sławomir: Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 1, s. 69-89.

Wantoła Michał: Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia okoliczności wpływających na wymiar kary i innych środków reakcji karnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2020, nr 1, s. 1-29.

Wdzięczna Ewa Anna: Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2010.

Published
2022-05-12
Section
Articles: Law