Enforcement of the Obligation to Cover the Mouth and Nose in Connection with Counteracting the Coronavirus Epidemic Under the Provisions of the Code of Petty Offenses

Keywords: COVID-19, public health, article 54 of the Code of Petty Offenses, art 116 of the Code of Petty Offenses, the act on preventing and combating infections and human infectious diseases

Abstract

The Sars-CoV-2 virus epidemic and the related threats have prompted considerations on the criminal liability of a person who does not comply with epidemic restrictions, in particular the order to cover the mouth and nose in public spaces. Bearing in mind the special importance of the law of petty offenses in terms of the protection of public health, as well as the protection of order and peace in public places. The article deals with the issue of enforcing the order to cover the mouth and nose in public places and conducting proceedings in this matter in cases of petty offences when adopting the legal classification of an act: art. 54 of the Code of Petty Offences and art. 116 of the Code of Petty Offences. The purpose of this article is to analyze whether the general order to cover the mouth and nose was established by the competent authority, in a proper manner and scope and in accordance with the statutory authorization, and whether it could be enforced from the outset pursuant to the provisions of art. 54 of the Code of Petty Offences and art. 116 of the Code of Petty Offences, as well as the current legal status in this regard.

References

Dąbkiewicz Krzysztof: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, LEX 2017.

Dukiet-Nagórska Teresa: Rozdział III. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2020, s. 53-79.

Duszyński Jerzy, Afelt Aneta, Ochab-Marcinek Anna, Owczuk Radosław, Pyrć Krzysztof, Rosińska Magdalena, Rychard Andrzej, Smiatacz Tomasz: Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk 2020, https:// informacje.pan.pl/images.2020/opracowanie-covid1914092020/ZeozumiecCovid19_opracowanie _PAN.pdf [dostęp: 3.08.2021].

Feng Shuo, Shen Chen, Xia Nan, Song Wei, Fan Mengzhen, Cowlin Benjamin: Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S22132600%2820%2930134-X [dostęp: 3.08.2021].

Iwanek Tomasz: Uchylenie zakazu przemieszczania się osób w związku ze stanem epidemii COVID-19 a odpowiedzialność karna za wykroczenie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2020, nr 2, s. 69-96.

Jankowski Wojciech: Komentarz do art. 54 k.w., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 2, red. Tomasz Grzegorczyk, LEX 2013.

Kardas Piotr: Konstytucyjne podstawy rozstrzygania kolizji obowiązków i konfliktu dóbr w czasie pandemii, „Palestra” 2020, nr 6, s. 5-28.

Karpiuk Mirosław: Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4, s. 21-34.

Krajnik Szymon: Komentarz do art. 54 k.w., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. Jerzy Lachowski, LEX 2021.

Marek Andrzej, Marek-Ossowska Aleksandra: Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa: C.H. Beck 2019.

Michalska-Warias Aneta: Komentarz do art. 54 k.w., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany, red. Tadeusz Bojarski, LEX 2021.

Trociuk Stanisław: Prawa i wolności w stanie epidemii, Warszawa: Wolters Kluwer 2021.

Wiliński Paweł: Rozdział I, [w:] Polski proces karny, red. Paweł Wiliński, Warszawa: Wolters Kluwer 2020, s. 23-80.

Published
2022-05-12
Section
Articles: Law