Interpretation Problems Relating the Scope of Meaning of the Term “Person Single-Handedly Raising Child” in the Polish Law

Keywords: person single-handedly raising children, single parent and legal guardian, tax relief for a single parent

Abstract

Until the end of 2021, in accordance with the Act on Personal Income Tax (PIT Act), persons single-handedly raising children  benefited from joint taxation with a child, while as of the beginning of 2022, they are entitled to the tax relief of PLN 1500. After growing criticism of the recent amendment to the act, our government decided to return to the former legal status.  The aforementioned tax advantage, while being of great practical importance, raised and will continue to raise several doubts after the amendment. One of the most important issues is the precise definition of who is a “single parent” – whether this criterion is met when a child lives with one parent, but contacts the other parent and spends time with him or her occasionally, or when divorced parents have joint custody of a child. The Polish Deal (Polski Ład) partially addresses these doubts, but obviously does not dispel all of them.

References

Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard: Komentarz do art. 6 u.p.d.o.f., [in:] PIT. Komentarz, LEX, thesis 16.

Dąbrowska Dorota: Opodatkowanie dochodów samotnie wychowujących dzieci, LEX, thesis 2.

Domański Maciej: Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych, “Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2016, vol. 25, pp. 97-148.

Domański Maciej: Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2015.

Drozdowski Edgar: Preferencyjne opodatkowanie rodzica samotnie wychowującego dziecko w ramach opieki naprzemiennej. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 lutego 2018 r., I SA/Wr 1234/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, no. 6, pp. 156-169.

Gomułowicz Andrzej: Problemy teorii opodatkowania w Polsce, „Glosa” 1996, no. 4.

Kowalski Radosław: Komentarz do art. 6 u.p.d.o.f., [in:] PIT. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2020.

Krzywoń Adam: Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2011.

Kulicki Jacek: Opinia na temat zgodności z konstytucyjną zasadą równości i zasadą ochrony małżeństwa i rodziny zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, określonych w art. 6 ust. 4–5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2011, no. 1(29), pp. 143-158.

Kulicki Jacek: Systemy opodatkowania dochodów rodziny w Polsce w latach 1918–2011, „Analizy BAS” 2011, no. 4, pp. 1-19.

Łukasiewicz Jakub M.: Obowiązek alimentacyjny przy pieczy naprzemiennej, „Monitor Prawniczy” 2018, no. 7, pp. 348-352.

Mariański Adam: (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych, Warszawa: C.H. Beck 2021.

Moczydłowska Wiesława: Nowa ulga dla samotnych rodziców mniej korzystna, https:// www.prawo.pl/podatki/nowa-ulga-dla-samotnych-rodzicow-w-polskim-ladzie,513058.html [accessed: 13.03.2022].

Moczydłowska Wiesława: RPO interweniuje: Rodzice samotnie wychowujący dzieci tracą na Polskim Ładzie, https://www.prawo.pl/podatki/rodzice-samotnie-wychowujacy-dzieci-a-polski-lad-apel-rpo,512962.html [accessed: 13.03.2022].

Ofiarski Zbigniew: Wybrane aspekty opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, [in:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, eds. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. Schulz, Toruń: Dom Organizatora 2008, pp. 559-575.

Popławski Mariusz: Introduction to polish tax law, Białystok: Temida 2 2011.

Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa: C.H. Beck 2013.

Smolarek Tomasz: Polski Ład: Zmiany w zasadach wspólnego rozliczenia małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, LEX/el. 2021, thesis 3.

Smoleń Paweł: Instrumenty polityki społecznej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Próba weryfikacji wybranych rozwiązań, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021, no. 8(300), pp. 18-26.

Sokołowski Marcin: Komentarz do art. 26, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. M. Gutowski LEGALIS, thesis 4.

Strugała Radosław: Komentarz do art. 26, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, LEGALIS, thesis 6.

Szczepańska Ilona: Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Ius Novum” 2013, no. 2, pp. 143-173.

Święch Katarzyna: Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

Święch Katarzyna: Zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i ich ewolucja, [in:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, eds. I. Mirek, T. Nowak, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, pp. 459-467.

Wójtowicz Wanda, Smoleń Paweł: Podatek dochodowy od osób fizycznych – prorodzinny czy neutralny?, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1999.

Zieliński Robert: Personalizacja w systemie obciążeń dochodów osób fizycznych w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer 2019.

Zieliński Robert: Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2016, vol. 50, no. 1, pp. 701-710.

Published
2022-08-04
Section
Articles: Law