Postulates of the Second Vatican Council of the Relations between the Catholic Church and the State in the Teaching of Pope Francis

Keywords: Catholic Church, autonomy, independence, common good, Pope Francis, The Second Vatican Council

Abstract

Defining the relations of the church community and the state was an integral part of the Second Vatican Council. The Council Fathers developed a catalog of specific principles according to which the relations between the Catholic Church and the state should be shaped. Conciliar doctrine is now the basis of the teaching of popes. The successive bishops of Rome, however, did not stop at continuing the teaching of the Council, but tried to develop it. Pope Francis also undertakes activities aimed at deepening the teaching of the Second Vatican Council in its selected aspects, including the issue of the relationship between the Church and the state.

References

Borecki Paweł: Geneza modelu stosunków państwo–Kościół w Konstytucji RP, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2008.

Chaberek Michał: Kościół i wolność. Analiza pojęcia wolności w nauczaniu Kościoła od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Soboru Watykańskiego II, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2019.

Góralski Wojciech: Sobór Watykański II – Dar i zadanie (W 40 rocznicę zakończenia), „Studia Płockie” 34 (2006), s. 101-114.

Jan XXIII: Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru Watykańskiego (fragmenty), „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2012, nr 2 (14), s. 5-10.

Kietliński Krzysztof: Społeczno-polityczny charyzmat papieża Franciszka, „Studia Theologica Varsaviensia” 55 (2017), nr 2, s. 175-189.

Królikowski Janusz: Wolność, władza, wspólnota w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, „Studia Socialia Cracoviensia” 6 (2014), nr 2 (11), s. 149-161.

Krukowski Józef: Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013.

Krukowski Józef: Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000.

Krukowski Józef: Podstawy współdziałania Kościoła i Państwa, „Kościół i Prawo” 8 (1992), s.19-32.

Miziński Artur Grzegorz: Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, [w:] Katolickie zasady relacji Państwo–Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 43-73.

Nawracała Tomasz: Kościół powszechny i kościoły lokalne w nauczaniu papieża Franciszka, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2018, nr 33, s. 23-39.

Nowina-Konopka Piotr: Laickie państwo a Kościół, https://deon.pl/kosciol/komentarze/laickie-panstwo-a-kosciol,442022 [dostęp: 01.04.2021].

Przeciszewski Marcin: Myśl społeczna papieża Franciszka, https://ekai.pl/mysl-spoleczna-papieza-franciszka/ [dostęp: 01.04.2021].

Sitarz Mirosław: Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół–państwo, [w:] Aктуальні проблеми країнознавчої науки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 листопада 2016 р.), red. W. Łażnik, Луцьк: Вежа-Друк 2016, s. 206-211.

Słowikowska Anna: Soborowa zasada współdziałania Kościoła i państwa w kontekście zasad ją warunkujących, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 9 (2014), nr 11 (2), s. 31-62.

Stanisz Piotr: Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, [w:] Katolickie zasady relacji Państwo–Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 159-204.

Steczkowski Piotr: Zasady relacji Kościół–Państwo według Soboru Watykańskiego II, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 13 (2018), nr 15 (1), s. 157-181.

Szołtysik Piotr: Wzajemne relacje między Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Księgarnia św. Jacka 2004.

Szulist Janusz: Dialog wyznacznikiem relacji we wspólnocie politycznej w kontekście nauczania papieża Franciszka, „Studia Gdańskie” 2014, nr 35, s. 111-123.

Kościół ludzi równych, https://www.tygodnikpowszechny.pl/kosciol-ludzi-rownych-33911 [dostęp: 01.04.2021].

Published
2021-07-30
Section
Articles: Canon Law