Public Spending Discretion and the Local Government Health Care Policy Program

Keywords: health care, local government, financial independence, spending discretion, local government health care policy programs, local government supervision

Abstract

Local government units (abbrev.: l.g.u.) bear expenses on their own tasks under public spending discretion – a rule within the constitutional financial independence. However, spending discretion is not unfettered and is subject to supervision of regional chambers of audit (Polish: “regionalne izby obrachunkowe”). The supervision is based on legality critierion. Any interference with the l.g.u.’s decision is allowed only ex post. In particular, it is not permitted to interfere within the spending decisions of local government on the at the decision-making stage.

Performing tasks related to health care, l.g.u. draw up, implement and carry out local government health care policy programs. At the drawing up stage, the program is assessed by the President of the Agency of Health Care Technology Assessment and Tariff System (Polish: “Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”, Polish abbrev.: AOTMiT; agency is supervised by the minister responsible for health care issues). Assessing, the AOTMiT’s President applies criterion of financial implications to the local government unit. Negative assessment prevents l.g.u. from carrying out the program. Such assessment, being done ex ante, results in systemic incoherence with the spending discretion, since the spending discretion is supervised and may be interfered only by regional chamber of audit, considering legality criterion.

Thus, de lege ferenda conclusions were formulated to overcome the said incoherence, recognizing general purposefulness of involving AOTMiT’s President in the procedure of assessing local government health care policy programs.

References

Białynicki-Birula Paweł: Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2006.

Borodo Andrzej: Procedury w zakresie wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty prawne, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej, red. Wiesława Miemiec, Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX 2017, s. 343-352.

Bromber Piotr [i in.]: System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa: CeDeWu 2015.

Chadała Piotr: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia 2002, nr 36, s. 227-245.

Facon Janusz: Programy polityki zdrowotnej samorządu terytorialnego na tle znamion art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2020, nr 3, s. 30-41.

Glinecka Jolanta: Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2001.

Glumińska-Pawlic Jadwiga: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium prawnofinansowe, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/skutek.html [dostęp: 20.01.2021]

Jaśkiewiczowa Jadwiga, Jaśkiewicz Zbigniew: Zarys nauki finansów publicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1968.

Jewczak Maciej: Koszyk świadczeń gwarantowanych, [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. Jadwiga Suchecka, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business 2015, s. 242-276.

Kisała Magdalena: Skuteczność jako determinanta działań jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 2, s. 179-199.

Kornberger-Sokołowska Elżbieta: Zasada proporcjonalności a ochrona samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. Jolanta Gliniecka [i in.], Gdańsk–Nynäshamn–Sztokholm: CeDeWu 2013, s. 35-40.

Kopańska Agnieszka [i in.]: Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2018.

Kotulski Mariusz: Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym, „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Prawo 2019, nr 327, s. 129-153.

Kucia-Guściora Beata: Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej, red. Wiesława Miemiec, Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX 2017, s. 123-137.

Lach Daniel E.: Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 79(2017), nr 2, s. 73-85.

Lenio Paweł: Publicznoprawne źródła finansowania systemu ochrony zdrowia, Warszawa: Wolters Kluwer 2018.

Mączyński Marek: Pojęcie zadania publicznego a zadania samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2019, nr 1-2, s. 105-112.

Mierzwa Andrzej: Art. 3, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Paweł Smoleń, Warszawa: C.H. Beck 2012, s. 63-79.

Ostrowski Karol: Prawo finansowe. Zarys ogólny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970.

Poniatowicz Marzanna: Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, „Financial Sciences – Nauki o Finansach” 24 (2015), nr 1 (22), s. 11-30.

Rybarski Roman: Nauka Skarbowości, Warszawa: Wolters Kluwer 2015 (reprint).

Salachna Joanna M.: Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2012.

Salachna Joanna M.: Funkcja ustrojowa Regionalnych Izb Obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2018, nr 12, s. 7-15.

Surówka Krzysztof: Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013.

Śwital Paweł: Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania lokalnej wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 11, s. 28-37.

Sylwestrzak Andrzej: Regionalne Izby Obrachunkowe w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2002, nr 8, s. 81-104.

Szwast Michał: Postulaty zmian w zakresie wybranych aspektów rządowej i społecznej kontroli nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 16 (2020), nr 1, s. 9-29.

Zawora Jolanta: Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008.

Published
2021-07-30
Section
Articles: Law