Hybrid Forms of Legal Activities in the Public Administration

Keywords: public tasks, the legal forms of public administration, hybrid

Abstract

As a result of political changes that took place at the turn of the 1980s and 1990s, one can notice some tendencies in the legislator's activities as to the creation of new public tasks. These tasks were not only a reaction to the systemic, economic or economic changes, but above all to the growing new social needs. Unfortunately, in public administration there did not function  (still are not functioning) relevant legal institutions and tools, as well as organs and entities of public administration, through which it is possible to implement new public tasks. Therefore, the legislator, seeking the optimal solution, began to create hybrid legal forms of public administration. This, in consequence, contributed to the fact that these legal forms are becoming an increasingly frequent form regulated in Polish law than legal forms typical of administrative law, i.e. administrative decisions.

References

Biernat Stanisław: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

Bieś-Srokosz Paulina, Błasiak Patryk: Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Refleksje na temat konsensualnej formy działania w administracji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 6, s. 96-105.

Bieś-Srokosz Paulina: Nowe formy organizacyjno-prawne warunkiem dobrego administrowania?, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2017, s. 307-316.

Błaś Adam: Granice prywatyzacji zadań publicznych w państwie prawa, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. 10 lat doświadczeń, red. Stanisław Michałowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 304-311.

Błaś Adam: Współczesne tendencje przeobrażeń zadań administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, red. Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2003, s. 148-156.

Cwalińska Joanna M.: Prywatyzacja zadań publicznych – przyczynek do dyskusji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 3, s. 24-37.

Dolnicki Bogdan, Cybulska Renata: Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej. Zagadnienia wybrane, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna 2007, s. 453-472.

Helios Joanna: Publicyzacja prawa prywatnego – prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim, „Przegląd Prawa Administracyjnego” 92 (2013), nr 3502, s.11-36.

Jeżewski Jan: Administracja pod rządem prawa cywilnego. Z badań porównawczych nauk prawa administracyjnego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974.

Kałużny Mirosław: Prawo wodne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2016.

Kijowski Dariusz: Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Ochendowskiego, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK 2005, s. 292-307.

Lemańska Joanna: Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, red. Iwona Skrzydło-Niżnik, Piotr Dobosz, Dorota Dąbek, Marcin Smaga, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 419-432.

Lipowicz Irena: Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 4, s. 41-55.

Lisowski Piotr: Ustrojowe konsekwencje umów w administracji. Wybrane zagadnienia, [w:] Umowy w administracji, red. Jan Boć, Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2008, s. 89-98.

Rabska Teresa: Możliwości zmian ustawy samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 10, s. 12-27.

Safjan Marek: Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [w:] System prawa prywatnego, t. I: Prawo cywilne – część ogólna, red. Marek Safjan, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2007, s. 29-73.

Srokosz Jacek: Juridification of social life and proces of private law publicisation, [w:] Mutual interaction between contemporary systems and branches of law in European Countries, red. Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz, Ewelina Żelasko-Makowska, Częstochowa: Wydawnictwo S. Podobińskiego 2017, s. 157-170.

Stahl Małgorzata: Zagadnienia ogólne, [w:] Podmioty administrujące. System prawa administracyjnego, red. Roman Hauser, Andrzej Wróbel, t. VI, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 1-96.

Starościak Jerzy: Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa administracyjnego, red. Teresa Rabska, Janusz Łętowski, t. III, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978, s. 42-89.

Stefaniuk Marek: Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej 2009.

Surdykowska Stanisława Teresa: Prywatyzacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Szachułowicz Jan: Prawo wodne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2010.

Szostak Władysław: Problem „ciężaru państwa”, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 1998, s. 241.

Wilczyński Przemysław: Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 2002, nr 2, s. 49-62.

Zacharko Lidia: Prywatyzacja zadań publicznych gminy: studium administracyjnoprawne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000.

Zawadzki Sylwester: Państwo o orientacji społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 1996.

Zimmermann Jan: Prawo administracyjne, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze 2005.

Żurawik Artur: Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym, „Państwo i Prawo” 65 (2010), nr 5, s. 32-41.

Published
2021-07-30
Section
Articles: Law