Contractual Exclusion and Limitation of the Creditor’s Obligation to Cooperate in Performing the Obligation

Keywords: freedom of contracts, performance of obligations, nature of obligations, principles of social co-existence

Abstract

The article includes considerations regarding the answer to the question whether the parties concluding the contract may exclude or limit the creditor’s obligation to cooperate with the debtor in the performance of the obligation which arise from art. 354 § 2 of the Civil Code. These considerations are carried out taking into account the criteria determining freedom of contract shown in Article 3531 of the Civil Code. As a consequence of noticing a certain scope of contractual freedom in this area, attention was also paid to the admissibility of a contractual transfer on debtor the creditor’s obligation to cooperate in performing the obligation.

References

Banaszczyk Zbigniew: Komentarz do art. 362 k.c., [w:] Komentarz. Kodeks cywilny, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa: C.H. Beck 2018, Nb 1-32.

Błachuta Franciszek: Komentarz do art. 354 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. Z. Resich, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1972, s. 847-849.

Borysiak Witold: Komentarz do art. 354 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. III A, red. K. Osajda, Warszawa: C.H. Beck 2017, s. 62-79.

Gawrysiak Marian: Wina jako przesłanka zwłoki wierzyciela, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1979, nr 1, s. 43-55.

Gutowski Maciej: Komentarz do art. 354 k.c. oraz art. 473 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. II: Komentarz. Art. 353-688, red. M. Gutowski, Warszawa: C.H. Beck 2019, Nb 1-41, Nb 1-25.

Klein Alfred: Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław: PWN 1980.

Klein Alfred: Wykonanie umowy i odpowiedzialność, [w:] Instytucje prawne w gospodarce narodowej, red. L. Bar, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1981, s. 266-310.

Klein Alfred: Skutki prawne braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo, 1990, t. CLXXXVI, nr 1152, s. 143-165.

Konik Piotr: Odbiór robót budowlanych – zagadnienia wybrane, „Studia Prawa Prywatnego” 2016, z. 2, s. 57-66.

Konik Piotr: Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym, Warszawa: C.H. Beck 2019.

Lackoroński Bogusław: Komentarz do art. 647 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. III B, red. K. Osajda, Warszawa: C.H. Beck 2017, T. 1-63.

Lemkowski Marcin: Komentarz do art. 486 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. II: Komentarz. Art. 353-688, red. M. Gutowski, Warszawa: C.H. Beck 2019, Nb 1-27.

Machnikowski Piotr: Komentarz do art. 354 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa: C.H. Beck 2016, Nb 1-10.

Machnikowski Piotr: Struktura zobowiązania; Treść umowy, [w:] System Prawa Prywatnego, t. V: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa: C.H. Beck 2020, s. 131-191, 564-647.

Pokrzywniak Jakub: Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 19, s. 885-898.

Radwański Zbigniew: Zobowiązania – część ogólna, Warszawa: C.H. Beck 2003.

Safjan Marek: Komentarz do art. 354 k.c., [w:] Komentarz. Kodeks cywilny, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa: C.H. Beck 2015, Nb 1-15.

Strzępka Janusz: Umowa o roboty budowlane, [w:] System Prawa Handlowego, t. V: Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa: C.H. Beck 2017, s. 1395-1586.

Śmieja Andrzej: Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej, „Iustitia” 2011, nr 3, s. 117-124.

Trzaskowski Roman: Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 k.c., Kraków: Zakamycze 2005.

Zoll Fryderyk: Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, [w:] System Prawa Prywatnego, t. VI: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa: C.H. Beck 2016, s. 1046-1276.

Zoll Fryderyk: Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy, Warszawa: C.H. Beck 2018, s. 138.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Law