The Role of the Minister of Finance in Incurring Financial Obligations on Behalf of the Treasury. Part I

Keywords: Minister of Finance; treasury obligations; treasury securities

Abstract

The article discusses the issue of incurring liabilities on behalf of the Treasury, implemented by granting special competences in this respect to the Minister of Finance. The analysis of standards defining the principles of assuming these obligations indicates the broad competences of the Minister of Finance confirming his special legal position. The Minister of Finance plays an important role in the processes related to the issue of Treasury securities. Is the main decision-making entity that integrates actions leading to incurring obligations on behalf of the Treasury in the field of issue of securities: starting from the implementation of the right to issue rights, if it determines the conditions of issue of treasury securities, through planning and organization of the Treasury securities market, to conclude agreements with issue agents, treasury securities dealers, as well as other participants of the treasury securities market. The special position of the Minister of Finance results not only from the wide range of his competences, but also from the formulation of public finance law, leaving this body a wide range of discretionary measures that are not formally limited by the competences implemented by other bodies.

References

Chłopecki Aleksander: Glosa do postanowienia SN z 8 września 1995 r. sygn. akt III CZP 102/95, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1 (1998), s. 15-22.

Frątczak Joanna: Istota skarbowych papierów wartościowych, Przegląd Prawa Handlowego 8 (2005), s. 43-46.

Frątczak Joanna: Umarzanie skarbowych papierów wartościowych a zasada dematerializacji papierów wartościowych, Przegląd Prawa Handlowego 8 (2006), s. 44-47.

Jałoszyńska Katarzyna: Z problematyki prawnej skarbowych papierów wartościowych, [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze 2000.

Kosikowski Cezary: Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2010.

Kucia-Guściora Beata: Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 1 (2017), s. 63-86.

Kucia-Guściora Beata: Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kształtowaniu zakresu państwowego długu publicznego. Wybrane problemy, Roczniki Nauk Prawnych 27 (2017), nr 4, s. 41-62.

Lipiec-Warzecha Ludmiła: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [on-line], Warszawa: Wydawnictwo ABC 2011, [w:] https://sip.lex.pl/#/commentary/587300130/975702019-09-30 [dostęp: 9.11.2019].

Mikos-Sitek Agnieszka, Zapadka Piotr: Komentarz do art. 97, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa: C.H. Beck 2019, s. 397-400.

Nizioł Krystyna: Państwowy dług publiczny – aspekty normatywne, Szczecin: Polgres Multimedia 2013.

Ofiarski Zbigniew: Komentarz do art. 79, [w:] Maria Karlikowska, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski [i in.], Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław: Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2010, s. 228.

Ofiarski Zbigniew: Komentarz do art. 98, [w:] Maria Karlikowska, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski [i in.], Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław: Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2010, s. 272-274.

Ofiarski Zbigniew: Komentarz do art. 3, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, s. 87-89.

Ofiarski Zbigniew: Aspekty prawne reglamentacji emisji skarbowych papierów wartościowych o charakterze dłużnym, [w:] Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, red. E. Ruśkowski, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 2003, s. 227-240.

Panfil Przemysław: Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2011.

Zawadzka Patrycja: Komentarz do art. 97, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, s. 635-639.

Published
2020-06-15
Section
Articles: Law