The Cultural Dimension of Religious Freedom and Education: The Significance of the Declaration on Religious Freedom Today

Keywords: religious freedom, education, happiness, dignity, declaration

Abstract

The aim of the article is to emphasize the cultural changes in religiousness, addressed by the Declaration on Religious Freedom of the Second Vatican Council, and to indicate education for religious freedom, which should involve education for happiness and the art of living. Education for happiness and human life skills rely on the freedom of choice and the dignity of the human being.

References

Bauman, Zygmunt. Sztuka życia. Tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.

Broniewski, Witold. Szkice o człowieku. O doświadczeniu pierwotnym, obdarowaniu i wielkich wyborach życiowych. Toruń: Adam Marszałek, 2006.

Chrobak, Stanisław. „Tożsamość człowieka w prymacie nadziei”. W Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. Anna Szudra i Katarzyna Uzar, 265-278. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Compagnoni, Francesco. Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Tłum. Stefan Bielański. Kraków: WAM 2000.

Darowski, Roman. Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów. Kraków: Ignatianum, WAM, 2008.

Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. Maria Przybył, 410-421. Poznań: Pallottinum, 2002.

Grzybek, Grzegorz. „Wychowanie do szczęścia w założeniach «etyki rozwoju»”. W Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, red. Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata i Anna Śniegulska, 129-134. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2012.

Grzybek, Grzegorz. Aktualność idei wychowawczych Józefa Bilczewskiego metropolity lwowskiego w latach 1900-1923. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH, 2003.

Grzybek, Grzegorz. Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2020.

Grzybek, Grzegorz. Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2014.

Grzybek, Grzegorz. Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2013.

Grzybek, Grzegorz. Etyka rozwoju a wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2010.

Grzybek, Grzegorz. Etyka, rozwój, wychowanie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH, 2007.

Grzybek, Grzegorz. „Uprawnienie do wolności – interpretacja etyczna”. W O prawach człowieka nieco inaczej, red. Ryszard Moń i Andrzej Kobyliński, 169-175. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2011.

Jan XXIII. Pacem in terris. Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, miłości i wolności. Wrocław: TUM, 1997.

Jaworski, Marian. „Wprowadzenie do Deklaracji o wolności religijnej”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. Maria Przybył, 405-409. Poznań: Pallottinum, 2002.

Kasper, Walter. Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo. Tłum. Grzegorz Rawski. Kraków: WAM, 2014.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Kłoczowski, Jan A. „Poznanie religijne. Próba charakterystyki”. Logos i Ethos 2, nr 1 (1992): 13-21.

Kołakowski, Leszek. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków: Znak, 2010.

Kołakowski, Leszek. „Symbole religijne i kultura humanistyczna”. W: Leszek Kołakowski, Kultura i fetysze. Eseje, 221-239. Warszawa: PWN, 2009.

Kowalczyk, Stanisław. Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.

Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.

Kuby, Gabriele. Globálna sexuálna revolúcia. Strata slobody v mene Slobody. Bratislava: Lúč, 2013.

Marek, Zbigniew. Religia, pomoc czy zagrożenie dla edukacji? Kraków: WAM, 2014.

Mariański, Janusz. Godność ludzka w kontekście społecznym. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego. Lublin: Gaudium, 2017.

Mariański, Janusz. „Religia i moralność w społeczeństwie polskim – ciągłość i zmiana”. W Wartości i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. Janusz Mariański i Leon Smyczek, 269-300. Kraków: WAM, 2008.

Martini, Carlo Maria. „Krest’anstvo v postmodernom svete”. Nové Horizonty 2, nr 3 (2008): 109-110.

Michałowski, Stanisław Cz. Pedagogia osoby. Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji. Toruń: Adam Marszałek, 2017.

Nowak, Ewa, i Karolina Cern. Ethos w życiu publicznym. Warszawa: PWN, 2008.

Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Peeters, Marguerite A. Nowa etyka w dobie globalizacji, wyzwania dla Kościoła. Tłum. Grzegorz Grygiel. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009.

Piechowiak, Marek. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1999.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W: Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, 243-248. Kraków: Ignatianum, WAM, 2008.

Skorowski, Henryk. Problematyka praw człowieka. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 1999.

Švaňa, Lukáš. Globálna etika (vybrané kapitoly). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019.

Tischner, Józef. Ksiądz na manowcach. Kraków: Znak, 2007.

Tischner, Józef. W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków: Znak, 2013.

Valverde, Carlos A. Antropologia filozoficzna. Tłum. Grzegorz Ostrowski. Poznań: Pallottinum, 1998.

Wojtyła, Karol. Rozważania o istocie człowieka. Kraków: WAM, 2003.

Zdybicka, Zofia J. „Człowiek i religia”. W: Mieczysław A. Krąpiec, Ja – człowiek: zarys antropologii filozoficznej, 355-400. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.

Published
2021-12-15
Section
Articles