Entering into Marriages and Situation of Women in Old Pagan Ruthenia

Keywords: woman; marriage; pagan; Ruthenia; latopis

Abstract

This article analyses how marriages and wedding rites are concluded in Ruthenia in the pagan period. The article also presents the social and wealthy position of Old-Russia women during the studied period of time. The research sources used in the article are Old-Russian chronicles: The Russian Primary Chronicle and Letopisets Pereyaslavlya-Suzdal’skogo.

Analysis of the Old-Russian chronicles allowed the separation of two fundamentally different ways of entering into marriage in the pre-Christian period: “kidnappings” (“umychka”) and “conduct” (“vedeniye”) of wife. In addition, it is possible to reconstruct the third intermediate form of marriage — purchase of the bride (“kuplya-prodazha”). The strength of the marital ties and the position of women in the pagan family was derived from the form of the marriage.

References

Аристов, Николай. „Судьба русской женщины в допетровское время”. Заря 3, № 3 (1871): 169-199 [Aristov, Nikolay. „Sud’ba russkoy zhenshchiny v dopetrovskoye vremya”. Zarya 3, no. 3 (1871): 169–199.

Добряков, Александр, Русская женщина в до-монгольский период. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова, 1864 [Dobryakov, Aleksandr. Russkaya zhenshchina v do-mongol’skiy period. Sankt-Peterburg: Tipografiya V. Bezobrazova, 1864].

Загоровский, Александр. О разводе по русскому праву. Харьков: Типография Зильберберга, 1884 [Aleksandr Zagorovskiy, O razvode po russkomupravu. Khar’kov: Tipografiya Zil’berberga, 1884].

Ключевский, Василий. Курс русской истории, т. 1. Москва: Академический проект, 1956. [Klyuchevskiy, Vasiliy. Kurs russkoy istorii, t. 1. Moskva: Akademicheskiy proyekt, 1956)].

Летописец Переяславля-Суздальского. Москва: Издaтельство Московсого гуманитарного университета, 2016 [Letopisets Pereyaslavlya-Suzdal’skogo. Moskva: Izdatel’stvo Moskovsogo gumanitarnogo universiteta, 2016].

„Краткая редакция Устава князя Ярослава Владимировича «О церковных судах»”. W: Российское законодательство X-XX веков, т. 1. Москва: Юридическая литература, 1984 [„Kratkaya redaktsiya Ustava knyazya Yaroslava Vladimirovicha «O tserkovnykh sudakh»”. W: Rossiyskoye zakonodatel’stvo X-XX vekov, t. 1. Moskva: Yuridicheskaya literatura, 1984].

Момотов, Виктор. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв. Москва: Зерцало, 2003 [Momotov, Viktor. Formirovaniye russkogo srednevekovogo prava v IX-XIV vv. Moskva: Zertsalo, 2003].

Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska. Przełożył Franciszek Sielicki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 1999.

Пушкарева, Наталья, Женщины Древней Руси. Москва: Мысль, 1989 [Pushkareva, Natal’ya. Zhenshchiny Drevney Rusi. Moskva: Mysl’, 1989].

Смирнов, Александр, „Народные способы заключения брака”. W: «А се грехи злые, смертные…». Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала XX века. Москва, Научно-издательский ценрт «ладомир», 2004 [Smirnov, Aleksandr. „Narodnyye sposoby zaklyucheniya braka”. W: «A se grekhi zlyye, smertnyye…». Russkaya semeynaya i seksual’naya kul’tura glazamiistorikov, etnografov, literatorov, fol’kloristov, pravovedov i bogoslovov XIX — nachala XX veka. Moskva, Nauchno-izdatel’skiy tsenrt «ladomir», 2004)].

Советская историческая энциклопедия, т. 3. Москва: Государственное научное издательство, 1963) [Sovetskaya istoricheskaya entsiklopediya, t. 3. Moskva: Gosudarstvennoye nauchnoye izdatel’stvo, 1963].

Сумцов, Николай. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков: Типография Попова, 1881 [Sumtsov, Nikolay. O svadebnykh obryadakh, preimushchestvenno russkikh. Khar’kov: Tipografiya Popova, 1881].

Шашков, Серафим. История русской женщины. Санкт-Петербург: Типография А.С. Суворина, 1879 [Shashkov, Serafim. Istoriya russkoy zhenshchiny. Sankt-Peterburg: Tipografiya A.S. Suvorina, 1879].

Щепкина, Екатерина. Из истории женской личности в России. Тверь: Феминист-Пресс, 2005 [Shchepkina, Yekaterina. Iz istorii zhenskoy lichnosti v Rossii. Tver’: Feminist-Press, 2005].

Щульгин, Виталий. О состоянии женщин в России до Петра Великого. Киев: Типография Вальнера, 1850 [Shchul’gin, Vitaliy. O sostoyanii zhenshchin v Rossii do Petra Velikogo. Kiyev: Tipografiya Val’nera, 1850].

Published
2020-06-23
Section
Articles