The Breach of the Sacramental Seal and the Seal of the Confessional in Church Legislation

Keywords: sacrament of penance; betrayal of seal of the confessional; recording and dissemination of confession content; Church legislation

Abstract

This paper, using the concept of offence as a starting point, elaborates on the issue of direct or indirect violation of the sacramental seal, as referred to in can. 1388 § 1 CIC/83. The author also discusses an offence consisting in the recording with any technical device or dissemination to the media of what was communicated by a confessor or penitent in a sacramental confession, real or false, with malicious intent.

Author Biography

Krzysztof Kamiński, The John Paul II Catholic University of Lublin

Rev. Krzysztof Kamiński, J.C.L. – Ph.D. student, Department of Law of the Eastern Catholic Churches, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin; ul. Barcza 2, 10-685 Olsztyn, Poland

References

Adamczewski, Witold. 2010. „Prawo w konfesjonale.” W Sztuka spowiadania, red. Józef Augustyn, 191-201. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.

Adamowicz, Leszek. 1999. Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 3. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.

Borek, Dariusz. 2004. „Ordynariusz a Delicta Graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary.” Prawo Kanoniczne 47, nr 3-4:97-146.

Borek, Dariusz. 2012. „Przestępstwa przeciwko sakramentom w normach De Delictis Reservatis z 2010 roku.” Prawo Kanoniczne 55, nr 4:111-58.

Capello, Felice. 1953. Tractatus canonico-moralis de Sacramentis. Vol. II. Taurini-Romae: Marietti.

Cito, Davide. 2012. „Delicta graviora contro la fede e sacramenti.” In Questioni attuali di diritto penale canonico. Studi Giuridici 96, 35-54. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

De Paolis, Velasio. 1990. „De delictis contra sanctitatem Sacramenti Paenitentiae.” Periodica 79, no. 1-2:177-218.

Gajda, Piotr Mieczysław. 2008. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Hemperek Piotr, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, i Józef Bakalarz. 1986. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 3: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, 55-429. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kasztelan, Jan. 1992. Sprawowanie sakramentu pokuty. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Krukowski, Józef. 2011. „Sakrament pokuty.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 140-76. Poznań: Pallottinum.

Lempa, Florian. 1987a. „Sankcje w Kościele. Część ogólna.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 119-217. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Lempa, Florian. 1987b. „Sankcje w Kościele. Część szczegółowa.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 220-79. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Makarewicz, Juliusz. 1938. Kodeks karny z komentarzem. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Myrcha, Marian Alfons. 1960. Prawo karne. Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II: Kara. Część 1. Przepisy ogólne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Myrcha, Marian Alfons. 1974. „Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym (ciąg dalszy).” Prawo Kanoniczne 17, nr 3-4:141-205.

Nykiel, Krzysztof. 2011. „Przyczyny i procedura wydalenia duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary.” Prawo Kanoniczne 54, nr 3-4:31-52.

Pastuszko, Marian. 1996a. „Chrześcijanin jako penitent (kanony 987-991).” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:65-153.

Pastuszko, Marian. 1996b. „Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojednania.” Prawo Kanoniczne 39, nr 1-2:17-67.

Pawluk, Tadeusz. 2010. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pieron, Bartłomiej. 2012. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim.” Kieleckie Studia Teologiczne 11:321-34.

Prusak, Feliks. 2009. „Model ochrony tajemnicy spowiedzi w polskiej procedurze prawnej.” W Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, i Jan Krajczyński, t. 2, 1247-264. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Rakoczy, Bartosz. 2003. „Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym.” Przegląd Sądowy 11-12:126-38.

Rakoczy, Tomasz. 2009. „Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta.” Annales Canonici 3:133-47.

Syryjczyk, Jerzy. 1986. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:85-96.

Syryjczyk, Jerzy. 2001. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa karnego.” Prawo Kanoniczne 44, nr 1-2:111-24.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztychmiler, Ryszard. 2007. „Proces sporny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 123-315. Poznań: Pallottinum.

Świda, Witold. 1978. Prawo karne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wronowska, Marta. 2014. „Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego.” Studia Ełckie 16:495-523.

Wróbel, Mirosław. 2011. „Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechniania jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła Katolickiego.” Prawo Kanoniczne 54, nr 3-4:287-304.

Zubert, Bronisław Wenanty. 2005. „Sacramentale sigillum inviolabile est.” W Bronisław Wenanty Zubert OFM. Pro iure et vita. Wybór pism, red. Elżbieta Szczot, 639-56. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Żurowski, Marian. 1965. „Pojęcie przestępstwa (crimen) u dekretystów.” Prawo Kanoniczne 8, nr 3-4:145-52.

Published
2019-10-04
Section
Articles