Circumstances Modifying the Criminal Liability of the Perpetrator in the Context of the Reform of Book VI of the 1983 Code of Canon Law

Keywords: circumstances mitigating of criminal liability, sanity, fault, reform of the Book VI

Abstract

The aim of the study is to indicate the circumstances that are relevant when deciding about fault and punishing the perpetrator of the crime. These are circumstances that exclude criminal liability, those that reduce it, and those that make the punishment for the offender to be increased. This work was kept in this regime. A very important event that prompted the author to take up this issue was the reform of Book VI of the 1983 Code of Canon Law. This reform introduced several significant changes in the scope of the problem in question. Some of these changes were of an orderly nature, but there were also those that decidedly changed the existing regulations, e.g. obligatory restriction of penalties in the event of a relapse into crime.

References

Ciepły, Filip. 2017. „Okoliczności wyłączające winę.” W Prawo karne, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 137-49. Warszawa: C.H. Beck.

Dullak, Kazimierz. 2016. „Preasumptio w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku.” Prawo Kanoniczne 59, nr 3:97-121.

Greszata-Telusiewicz, Marta. 2013. „Apelacja; stan rzeczy osądzonej i nowe wniesienie sprawy; przywrócenie do stanu poprzedniego, opłaty sądowe i bezpłatna pomoc; wykonanie wyroku (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część VI).” Człowiek – Rodzina – Prawo 12:19-22. https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_12_2013.pdf [dostęp: 17.07.2022].

Miziński, Artur. 2013a. „Okoliczności modyfikujące odpowiedzialność karną w przepisach Kościoła łacińskiego.” W Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. Piotr Stanisz, Leszek Adamowicz, i Marta Greszata-Telusiewicz, 163-75. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS.

Miziński, Artur. 2013b. „Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim.” W Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, in., 1069-1082. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Myrcha, Marian. 1952. „Skutki nieznajomości prawa w karnym ustawodawstwie kanonicznym i polskim.” Collectanea Theologica 23, nr 1-2:115-63.

Paździor, Stanisław, i Mirosław Sitarz. 2019. „Przymus i Bojaźń.” Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2400-402. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rogala, Krzysztof. 2016. „Wpływ godności osoby na odpowiedzialność karną.” W Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego, red. Marek Saj, 97-124. Warszawa: Wydawnictwo scriptum.

Sitarz, Mirosław. 2019. „Domniemanie.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 583-85. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Syryjczyk, Jerzy. 2005. „Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 48, nr 3-4:151-74.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wójcik Walenty, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 4: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Published
2022-12-30
Section
Articles