Can the Content of a Lawsuit Initiating a Canonical Process for Annulment of a Marriage Infringe Personal Rights under the Civil Code?

Keywords: civil trial, canonical trial, marriage, autonomy, court judgment

Abstract

The purpose of this article is to define the relation of the claim to personal rights and to answer the question of whether the content of the claim which initiates the canonical process for the annulment of marriage may infringe on personal rights under the Civil Code. Personal rights are values protected by law that are enjoyed by every person. Legal regulations related to them can be found in the Civil Code, they contain an open catalog of personal rights, and they are protected in the event of unlawful infringement. A marriage is favored by the law, however, if for some reason the spouse finds that the marriage contracted by him is invalid, he has the right to explain his situation, and start the process for annulment. It may happen that the defendant does not agree with the content of this complaint and the description of its person presented there, it may decide that the content of the plaintiff’s complaint infringes its good name, one of the values protected by personal rights, and will bring an action to a state court for infringement her personal rights. The article contains an assessment of whether it is possible to bring such an action and its legitimacy on the basis of canon law, Polish law and judgments of Polish courts.

References

Borecki, Paweł. 2012. „Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim.” Studia z Prawa Wyznaniowego 15:85-109.

Brzemia-Bonarek, Aleksandra, i Jan Dohnalik. 2021. „Wykorzystanie akt sprawy małżeńskiej w kanonicznym postępowaniu karnym.” Annales Canonici 17:7-32.

Bzdyrak, Grzegorz. 2017. „Prawne gwarancje autonomii i niezależności Kościoła Katolickiego w Polsce w zakresie władzy jurysdykcyjnej w sprawach małżeńskich.” Przegląd Sejmowy 4 (141):19-38.

Cisek, Andrzej. 2009. Ochrona dóbr osobistych osób sprawujących funkcje publiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gordon, Ignacio. 1984. Nowy proces o nieważność małżeństwa. Tłum. Jan Walicki. Częstochowa: Regina Poloniae.

Grzeszak, Teresa. 2018. „Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane.” Przegląd Sądowy 4:7-41.

Grzybowski, Stefan. 1978. Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.

Hałgas, Marcin. 2020. „Dobra osobiste.” W Prawo cywilne - część ogólna, red. Marcin Hałgas, i Piotr Kostański, 65-66. Warszawa: C.H. Beck.

Jaworska, Iga. 2017. „Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanoniczny i świeckim.” Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 6 (1):151-64.

Kawałko, Agnieszka, i Hanna Witczak. 2017. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne, prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Leszczyński, Grzegorz. 2019. „Skarga powodowa w procesie biskupim.” Prawo Kanoniczne 62, nr 1:105-18.

Lewandowska, Ewelina. 2016. „Proces o nieważność małżeństwa kanonicznego a ustalenie nieistnienia małżeństwa cywilnego.” Kortowski Przegląd Prawniczy 2:71-76.

Machnikowski, Piotr. 2019. „Objaśnienia do art. 23-24.” W Kodeks cywilny – komentarz, red. Edward Gniewek, i Piotr Machnikowski, 57-63. Warszawa: C.H. Beck.

Misztal-Konecka, Joanna. 2020. „Dokonywanie czynności procesowych przed sądem kościelnym jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2017 r., I ACA 676/16.” Studia z Prawa Wyznaniowego 23:421-40.

Nazaruk, Piotr. 2019. „Komentarz do art. 1-125.” W Kodeks Cywilny komentarz, red. Jerzy Ciszewski, i Piotr Nazaruk, 96-98. Warszawa: Wolters Kluwer.

Olejniczak, Adam, i Zbigniew Radwański. 2019. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Pieron, Bartłomiej. 2012. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim.” Kieleckie Studia Teologiczne 11:321-34.

Pikus, Szymon. 2002. „Sędzia kościelny w świetle zadań i uprawnień procesowych.” Prawo Kanoniczne 43, nr 3-4:269-84.

Romańska, Marta. 2020. Dobra Osobiste i ich ochrona komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Rozkrut, Tomasz. 2009. „Fundamentalne znacznie skargi powodowej w kanonicznym procesie małżeńskim.” Kieleckie Studia Teologiczne 8:135-46.

Skonieczny, Piotr. 2009. „Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220.” Prawo Kanoniczne 52, nr 1-2:59-84.

Sobański, Remigiusz. 1999. „Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny.” Państwo i Prawo 6:3-17.

Sondej, Marek. 2017. „Oskarżenie o chorobę psychiczną nie zawsze narusza godność osobistą.” Lex/el.

Stanisz, Piotr. 2015. „Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie.” W Katolickie zasady relacji państwo-kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 159-86. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stefaniuk, Krzysztof. 2020. „Dobra osobiste.” W Prawo cywile. zarys części ogólnej, red. Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, i Krzysztof Stefaniuk, 220-27. Warszawa: Wolter Kluwer.

Szpunar, Adam. 1979. Ochrona dóbr osobistych. Warszawa: PWN.

Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Świto, Lucjan. 2012. „Rekwizycja cywilno kanoniczna? Pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce.” Prawo Kanoniczne 2:145-66.

Walencik, Dariusz, 2013. „Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie.” Przegląd Sądowy 5:11-25.

Published
2022-12-30
Section
Articles