Intellectual Formation in the Seminary

Keywords: seminary, formation, candidate, theology, philosophy

Abstract

The intellectual formation of candidates for the clerical state is only one of the elements of the comprehensive preparation of the future priest and his subsequent constant work on shaping his personality and carrying out the mission entrusted to him in the Church. This type of formation should teach the cleric to be independent in making their own judgments, as well as to listen carefully to others, to read and use them. This study describes the purpose and course of formation, taking into account the division into philosophical and theological studies, as well as presents the method of teaching seminarians in the seminary.

References

Benedykt XVI – Ratzinger, Joseph. 2007. Jan Paweł II – mój umiłowany poprzednik. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
Cheruparambil, Thomas. 2015. „Priestly Formation According to Pastores Dabo Vobis.” http://stt.catholic.ac.kr/DATA/STTBOOK/1436491914766.pdf [dostęp: 15.12.2021].
Glombik, Konrad. 2009. „Moralna teologia.” W Encyklopedia Katolicka, t. 13, 247-54. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Granat, Wincenty. 1983. „Dogmatyka.” W Encyklopedia Katolicka, t. 4, 23. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Jankowski, Jan. 2007. Alumni – żołnierze – elementy formacji seminaryjnej alumnów-żołnierzy na podstawie analizy dokumentów osobistych. Świdnica: Świdnicka Kuria Biskupia.
Kaczmarek, Marek. 1997. Ku doskonałości kapłana. Częstochowa: Kuria Metropolitalna w Częstochowie.
Kamiński, Ryszard. 2011. „Pastoralna Teologia.” W Encyklopedia Katolicka, t. 14, 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Kroczek, Piotr. 2017. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne. Kraków: UPJPII WN.
Kroplewski, Zdzisław. 2001. Nauczycielu, gdzie mieszkasz. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
Krukowski, Józef. 2005. „Formacja duchownych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 55-84. Poznań: Pallottinum.
Pasternak, Ferdynand. 1980. „Reorganizacja studiów kościelnych – szczególnie wykładów prawa kanonicznego – w świetle «Sapientia christiana».” Prawo Kanoniczne 23, nr 3-4:211-32.
Pawlak, Zdzisław. 2009. „Nauczanie filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku.” Studia Włocławskie 11:344-70.
Pawluk, Tadeusz. 1986. Prawo Kanoniczne według Jana Pawła II. T. 2: Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
Rincón-Pérez, Tomás. 2011. „Formacja duchowieństwa.” W Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 223-48. Kraków: Wolters Kluwer.
Rojek, Marian. 1997. „Znaczenie nauczania teologów posoborowych dla formacji intelektualnej kapłana.” Resovia Sacra 4:159-77.
Rusecki, Marian. 1989. „Fundamentalna teologia.” W Encyklopedia Katolicka, t. 5, 764-65. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Salezy, Franciszek. 1956. Wybór pism. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Świto, Lucjan. 2017. „Prawo kanoniczne w formacji do kapłaństwa. Między «tradycją formacyjną» a wyzwaniami współczesności w świetle «Ratio Fundamentalis Institutionis Ssacerdotalis» z 6 grudnia 2016 roku.” Prawo Kanoniczne 60, nr 4:67-85.
Szebla, Krzysztof. 2015. „Miejsce łaciny w liturgii Kościoła po Soborze Watykańskim II – analiza problemu i próba syntezy.” Roczniki Teologiczne LXII, z. 8:159-71.
Ułanowicz, Waldemar. 2000. „Formacja kandydatów do kapłaństwa według prawodawstwa Jana Pawła II”. Praca magisterska. UKSW.
Published
2022-06-24
Section
Articles