A Local Zoning Plan as a Requirement for Creating and Expanding Municipal and Religious Cemeteries

Keywords: zoning plan, municipal cemetery, religious cemete

Abstract

Creating and expanding municipal cemeteries is conditioned by the performance of a spatial arrangement-related task that involves the passing of a local zoning plan. The legislator has assumed that cemeteries are established and expanded on areas specified in local zoning plans. Therefore, this study analyses legal measures that lay down requirements for establishing and expanding municipal and religious cemeteries. I point to regulations of those stages of the planning procedure which ensure participation of collaborating bodies and of members of a local community. This analysis intends to determine how far the requirement to adopt a local zoning plan restricts the creation and expansion of cemeteries. It is also intended to inspire a discussion on whether the need to carry out a multi-stage resolution-passing procedure gives a guarantee of a price of the intended project from different perspectives and taking into account the interests of members of a given community.

References

Bandarzewski, Kazimierz. 2013. „Komentarz do art. 74.” W Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Paweł Chmielnicki, 834-35. Warszawa: LexisNexis.

Bąkowski, Tomasz. 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: Zakamycze.

Bielecki, Leszek, i Piotr Ruczkowski. 2016. „Cmentarze jako przykład rzeczy publicznej (Friedhöfe als öffentliche Sachen) w prawie polskim i niemieckim.” Samorząd Terytorialny 4:14-26.

Cybulska, Renata. 2016. „Komentarz do art. 64.” W Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Bogdan Dolnicki, 1052-1053. Warszawa: Wolters Kluwer.

Darmorost, Elżbieta. 2014. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Dziobek-Romański, Jacek. 1999. „Cmentarze – zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych.” Rocznik Historyczno-Archiwalny t. 13, 3-32.

Janicki, Daniel. 2014. „Cmentarze w polskim prawie administracyjnym.” Security, Economy & Law 4:4-21.

Jaroszyński, Krzysztof, Zygmunt Niewiadomski, Anna Szmytt, i in. 2004. Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Zbigniew Niewiadomski. Warszawa: C.H. Beck.

Kręc, Maria. 2011. „Glosa do wyroku NSA z dnia 6 lutego 2008 r., II OSK 1611/07.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 1:121-40.

Rakoczy, Bartosz. 2012. „Glosa do wyroku SN z dnia 25 sierpnia 2011 r., II CSK 649/10.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 1:177-94.

Rudnicki, Stanisław. 1999. Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne. Kraków: Zakamycze.

Szewczyk, Marek. 2019. „Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.” W Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, i Maciej Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, 289-334. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wilk, Jakub. 2012. „Obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zlokalizowania cmentarza. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 października 2011 r., II OSK 1390/11.” Lex el.

Published
2022-06-24
Section
Articles