Incapacitation of a Senior. Limitation or Aid?

Keywords: care over seniors, total incapacitation, partial incapacitation, Polish legal system, effects of incapacitation

Abstract

An institution of incapacitation possessing a huge meaning from the legal, social and family point of view, raises numerous controversies. Some authors think consider whether it should exist due to the limitation of an ability to legal activities of the person to whom it refers. On the other hand whereas – from the perspective of the persons taking care for the seniors – it seems to be extremely helpful. Although there are new proposals which could replace the incapacitation, they remain so far on the level of postulates. Therefore, this study constitutes the presentation, first of all, and additionally an assessment of the institution of incapacitation in the Polish legal system. So as to it could fulfill its subjective task and at the same time exclude all abuses in using thereof, it is necessary to preserve proper law provisions which will assure subjective treating the person and protection of their interests.

References

Balwicka-Szczyrba, Małgorzata, i Andrzej Sylwestrzak. 2008. „Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.” Gdańskie Studia Prawnicze 20:151-67.

Bosek, Leszek. 2012. Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Domański, Maciej. 2014. „Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka.” W Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo w działaniu, t. 17, red. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 7-48. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dragon, Paweł, i Rufin Marcol. 1970. „Instytucja ubezwłasnowolnienia, jej istota i rodzaj w świetle obowiązujących przepisów prawa.” Psychiatria Polska 4, nr 2:197-201.

Duś, Mikołaj. 2016. „Stosowanie instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 6:100-13.

Góraj, Andrzej. 1982. „Wpływ ubezwłasnowolnienia na losy osób ubezwłasnowolnionych.” Psychiatria Polska 16, nr 1-2:39-44.

Gutowski, Maciej. 2018. Kodeks cywilny. T. 1. Warszawa: C.H. Beck.

Longchamps de Bérier, Franciszek. 2012. Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Ludwiczak, Larysa. 2012. Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Warszawa: LexisNexis.

Marciniak, Andrzej, i Kazimierz Piasecki. 2014. Kodeks postępowania cywilnego. T. 2. Warszawa: C.H. Beck.

Markiewicz, Inga, Janusz Heitzman, i Anna Pilszyk. 2014. „Ubezwłasnowolnienie – instytucja wciąż potrzebna?” Psychiatria 11, nr 4:203-10.

Myszko, Maciej. 2019. „Ubezwłasnowolnienie. Wzór wniosku z wyjaśnieniem.” http: //www.um.warszawa.pl/sites/default/files/nieodplatna-pomoc-prawna/SD471082_8. %20Ubezw%C5%82asnowolnienie-%20wz%C3%B3r%20wniosku%20z%20wyja%C5 %9Bnieniem.pdf [dostęp: 13.05.2022].

Nowak, Anna. 2018. „Działania na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnością – propozycje zmian.” Niepełnosprawność 30:11-24.

Paprzycki, Lech K. 2011. „Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia – zagadnienia prawne.” W Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, red. Jan M. Stanik, 90-104. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Paśko, Marta. 2022. „Instytucja ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym.” https://www.edukacjaprawnicza.pl/instytucja-ubezwlasnowolnienia-w-polskim-systemie-prawnym/ [dostęp: 13.05.2022].

Rominkiewicz, Jarosław. 2003. „Niepoczytalność i jej skutki w prawie ateńskim.” Studia historycznoprawne. Tom dedykowany profesorowi doktorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu, red. Alfred Konieczny, 21-42. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rybski, Robert. 2015. Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Witczak, Hanna. 2015. „Troska o stan zdrowia podopiecznego jako element pieczy nad osobą w stosunku prawnym opieki nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym całkowicie.” Roczniki Nauk Prawnych 25, nr 2:87-112.

Wolter, Aleksander. 1958. „Kierunki zmian polskiego prawa rodzinnego.” Państwo i Prawo 9:269-91.

Wołodkiewicz, Witold, i Maria Zabłocka. 2009. Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa: C.H. Beck.

Zaradkiewicz, Kamil. 2014. „Ubezwłasnowolnienie – perspektywa konstytucyjna a instytucja prawa cywilnego.” W Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. Dorota Pudzianowska, 190-212. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zima-Parjaszewska, Monika. 2022. „Ubezwłasnowolnienie w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.” http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1028/ekspertyza_osi_-_ubezwlasnowolnienie.pdf [dostęp: 13.05.2022].

Published
2022-06-24
Section
Articles