The Role of the Catholic Church in Facilitating Implementation of Constitutional Guarantees of Cultural Rights During the COVID-19 Pandemic

Keywords: cultural rights, national cultural heritage, right to culture, COVID-19 pandemic, sacral art

Abstract

According to the research thesis presented in this article, the Catholic Church plays a special role in providing direct access to national cultural assets. The article analyses the provisions of the Constitution of the Republic of Poland guaranteeing cultural rights in the light of other provisions of the Constitution, including the principle of subsidiarity and the common good, as well as guarantees granted to religious associations. Moreover, the study analyses the existing provisions of specific acts, Concordat and church law, in order to verify the thesis on the role of the Catholic Church as a depositary of national cultural assets. In the era of the COVID-19 pandemic and the closure of state-run cultural institutions, the Catholic Church allowed direct access to the sacred cultural property owned by the Church, thus facilitating the realization of the cultural rights of citizens of the Republic of Poland.

References

Barankiewicz, Tomasz. 2010. “Współczesne metody badania prawa.” Studia Prawnicze KUL 1 (41):115-31.

Bijak, Paweł. 2019. “Zabytki sakralne w systemie prawnym Polski – uwagi de lege ferenda.” Cywilizacja i Polityka 17, no. 17:256-70.

Complak, Krystian. 2003. “Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa?” In Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Doświadczenia i inspiracje, ed. Leszek Garlicki, and Andrzej Szmyt, 46-61. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Czernik, Zbigniew 2016. “Działania Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie ochrony zabytków.” Ochrona Dziedzictwa Kulturowego no. 1:15-30.

Daszkiewicz, Wojciech. 2019. Byt. Człowiek. Kultura. Studium z filozofii kultury. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Dobek, Agnieszka 2008. “Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Studia Erasmiana Wratislaviensia issue 3:155-69.

Frankiewicz, Anna. 2013. “Konstytucyjna regulacja dostępu do dóbr kultury i wolności korzystania z kultury.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3:57-78.

Frankiewicz, Anna. 2018. “O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach.” In Dookoła Wojtek…: księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, ed. Janusz Balicki, and Mariusz Jabłoński, 199-210. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Frankiewicz-Bodynek, Anna. 2019. Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gawin, Magdalena, Barbara Markiewicz, Agnieszka Nogal, et al. 2016. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Granat, Mirosław. 2010. Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: LexisNexis.

Izdebski, Hubert. 2001. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis.

Jabłoński, Mariusz. 2002. “Wolność z art. 73 Konstytucji RP.” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, ed. Bogusław Banaszak, and Artur Preisner, 560-61. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kosińska, Anna. 2014. Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Leszczyński, Mariusz. 2006a. “Muzea kościelne wg aktualnego prawodawstwa Kościoła Katolickiego.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne vol. 85, 103-18.

Leszczyński, Mariusz. 2006b. “Troska Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury o zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne vol. 86, 17-35.

Leszczyński, Mariusz. 2008. “Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa Kościoła Katolickiego.” Muzealnictwo n. 49:79-88.

Łączkowski, Wojciech. 2003. “Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne.” In Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga pamiątkowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 37-45. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Młynarska-Sobaczewska, Anna. 2013. “Prawo do kultury w katalogu praw człowieka.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego n. 1:27-55.

Moś, Andrzej. 2017. “Działalność Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury.” Studia Ełckie 19, no. 2:175-86.

Osiatyński, Wiktor. 2011. Prawa człowieka i ich granice. Translated by Sergiusz Kowalski. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Panciuchin, Joanna. 2021. “Kultura w czasach zarazy.” https://uni.wroc.pl/2021-kultura-w-czasach-zarazy/ [accessed: 02.08.2021].

Schollenberger, Piotr. 2011. “Jednostkowość estetyczna i media sztuki.” In Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Vol. 3: Medium a doświadczenie, ed. Aleksandra Drzał- Serocka, and Mateusz Skrzeczkowski, 133-46. Łódź: Oficyna Wydawnictwo.

Szpociński, Andrzej. 2011. “Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji.” Kultura i Społeczeństwo 55, no. 2-3:73-83.

Śrutwa, Jan. 2005. “Znaczenie zabytków w realizacji misji Kościoła.” In Konferencja Krajowa „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego – stan, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania.” Łódź, 9-10 grudnia 2005 r., ed. Jan Perkowski, and Bogusław Więcek, 63-68. Konstantynow Łódzki: Wydawnictwo Bernard Cichosz.

Tatarkiewicz, Władysław. 1988. Historia estetyki. Vol. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Wiessner, Siegfried. 2013. “Culture and the Rights of Indigenous People.” In The Cultural Dimension of Human Rights, ed. Ana Filipa Vrdoljak, 117-58. Oxford: Oxford University Press.

Zeidler, Kamil. 2017a. “Pojęcie dziedzictwa narodowego w Konstytucji RP i jego ochrona prawna.” In Kamil Zeidler, Zabytki. Prawo i praktyka, 17-28. Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zeidler, Kamil. 2017b. “Prawa człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury.” In Kamil Zeidler, Zabytki. Prawo i praktyka, 106-120. Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zeidler, Kamil. 2018. Estetyka prawa. Gdańsk–Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zieliński, Marek 2015. „Świątynia jako miejsce ekspozycji dzieł sztuki sakralnej na przykładzie kościoła podominikańskiego pw. św. Piotra i Pawła w Chełmnie.” In Funkcje muzeum współcześnie: wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, ed. Janusz Hochleitnera, and Wiesława Połom-Jakubowicz, 75-88. Malbork: Muzeum Zamkowe.

Znaniecki, Florian. 1971. Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój. Translated by Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Published
2021-12-15
Section
Articles