The Affairs of the Orthodox Church, Evangelical Churches and Jewish Religious Communities in the Legal Practice of the General Counsel’s Office of the Republic of Poland in the Years 1919-1939

Keywords: the State Treasury, legal representation, legal protection of public and property interests

Abstract

The General Counsel’s Office of the Republic of Poland came into existence be a decree of the temporary Chief of State Józef Piłsudski on 7 February 1919. Six months later, on 31 July 1919, the Polish parliament revoked the decree and passed a new law establishing a centralized model for the protection of the legal and property interests of the state and churches. Protection afforded by the General Counsel’s Office of the Republic of Poland had the form of legal representation and legal opinions. This protection, regarded by the churches as a form of state’s supervision, was abolished in 1926. After 1925 the affairs of the Orthodox Church, Evangelical Churches, and Jewish religious communities were narrowed down to the protection of the state’s public and property interests in relation to the churches.

References

Borecki, Paweł. 2006. „Sytuacja prawna Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej.” Elpis 8, nr 13/14:93-108.

Buczyński, Krzysztof, i Paweł Sosnowski. 2016. Prokuratoria Generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego, red. nauk. Leszek Bosek. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Krasowski, Krzysztof. 1988. Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Organiściak, Wojciech. 2002. „Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej.” Miscellanea Iuridica, t. 1, 141-54.

Sitek, Bronisław. 2014. „Historia ochrony prawnych interesów Skarbu Państwa w Polsce.” Journal of Modern Science 23, nr 4:249-62.

Sitek, Bronisław. 2020. Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa. Warszawa: Difin.

Tkaczuk, Marek. 2001. „Powstanie Oddziału Prokuratorii Generalnej RP w Poznaniu.” W Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka, red. Adam Lityński, i Marian Mikołajczyk, t. 2, 151-60. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tkaczuk, Marek. 2006 „Organizacja systemu ochrony i pomocy prawnej Skarbu Państwa w Polsce XX w.” W Podstawy materialne państwa Zagadnienia prawno-historyczne, red. Daniel Bogacz, i Marek Tkaczuk, 725-37. Szczecin: Wydział Prawa i Administracji US.

Tkaczuk, Marek. 2007. „Akcja Oszczędnościowa i jej wpływ na reorganizację ustroju i zmianę kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 r.” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. X, 285-302.

Tkaczuk, Marek. 2020. „Sprawy Kościoła katolickiego w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII, nr 2: 515-31.

Published
2021-07-21
Section
Articles