The Legal and Liturgical Dimension of the Permanent Female Acolyte Ministry in the Light of the Amendment to can. 230 § 1 of the 1983 Code of Canon Law

Keywords: minor orders, ministry, laity, Roman Catholic Church

Abstract

Using the historical and legal method, the article presents the legal and liturgical dimension of the permanent ministry of female acolytes in the Roman Catholic Church. In a condensed way, it presents the legal and liturgical history of acolyte ordination. The author discusses the origin, progress, and consequences of the reform of minor orders instituted in 1972. One of its outcomes was the introduction of a permanent ministry of acolyte for the male laity. The implementation of the reform of minor orders in Poland is set against the background of the liturgical reform carried out in accordance with the directives of the Second Vatican Council. Complementing the reform of the minor orders of Pope Paul VI, the amendment to Can. 230 § 1 of the CIC/83 made by Pope Francis in 2021 introduces a permanent acolyte ministry for female members of the Church.

References

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.

Børresen, Kari E. 2015. „Male-Centred Christology and Female Cultic Incapability: Women’s «Impedimentum sexus».” W Christians shaping identity from the Roman Empire to Byzantium: studies inspired by Pauline Allen, red. Geoffrey D. Dunn, i Wendy Mayer, 478-501. Leiden-Boston: Brill.

Decousu, Laurence. 2018-2019. „L’origine de l’imposition des mains épiclétique comme tradition dans les liturgies des ordinations et du baptême.” Questions Liturgiques: Studies in Liturgy 99, nr 2-3:81-192.

Dunn, Geoffrey D. 2013. „The Clerical Cursus Honorum in the Late Antique Roman Church.” Scrinium 9, nr 1:120-33.

Dyduch, Jan. 1987. „Posługa lektora i akolity w świetle obowiązujących przepisów kościelnych.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 40:133-41.

Dyduch, Jan. 2005. „Obowiązki i prawa wiernych świeckich.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 42-54. Poznań: Pallottinum.

Dyduch, Jan. 2011. „Posługi liturgiczne świeckich w posoborowym prawodawstwie polskim.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 64, nr 1:22-31.

Erdö, Péter. 1997. „«Sacra ministeria» a publiczne funkcje w Kościele.” Communio: Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 17, nr 3:53-61.

Faivre, Alexandre. 1977. Naissance d’une hiérarchie: les premières étapes du cursus clerical. Paris: Beauchesne.

Fortin, Guy. 2016. Les diaconesses de l’Église byzantine du IVe au VIe siècle: ordonnées ou instituées? État actuel du débat à partir d’une approche liturgique. Québec: Centre d’Études du Religieux Contemporain Université de Sherbrooke.

Gibaut, John St. H. 2000. The cursus honorum: a study of the origins and evolution of sequential ordination. New York (NY): Lang.

Górski, Edward. 1954. Święcenia niższe i wyższe: studium liturgiczno-historyczne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezji Sandomierz.

Górzyński Józef. 2009. „Od funkcji do posługi (od munus do ministerium). Kim mają być w parafii ustanowieni lektor i akolita?” Anamnesis 57: Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 15, nr 2:82-86.

Häußling, Angelus A. 2002. „Weihe, -grade, -hindernisse, A. Westkirche.” W Lexikon des Mittelalters, t. 8, red. Charlotte Bretscher-Gisiger i in., 2104-107. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Janczewski, Zbigniew. 2009. „«Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r.» jako forma realizacji postanowień Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 52, nr 1-2:139-53.

Kalinowski, Jarosław. 2015. „Pytania dotyczące Mszy świętej sprawowanej w nadzwyczajnym rycie rzymskim.” Anamnesis 82: Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 21, nr 3:94-97.

Krakowiak, Czesław. 2019. Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Makowski, Dawid. 2021. „Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu.” https://zpasjidoliturgii.pl/posluga-lektoratu-i-akolitatu-po-reformie-swiecen-nizszych-i-subdiakonatu/ [dostęp: 16.03.2021].

Mames, Tomasz D. 2007. „Diakonat ludowy. Refleksje na marginesie emancypacji liturgicznej kobiet w kościołach katolickich.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Studia Religiologica 40:99-106.

Minnis, Alastair J. 1997. „«De impedimento sexus»: Women’s Bodies and Medieval Impediments to Female Ordination.” W In Medieval Theology and the Natural Body, red. Peter Biller, i Alastair J. Minnis, 109-39. York: York Medieval Press.

Nowakowski, Przemysław. 2010. „Liturgiczna eklezjologia sakramentu kapłaństwa w obrządku wschodnim.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 63, nr 2:128-45.

Nowowiejski, Antoni. 2009. Wykład liturgii Kościoła katolickiego. T. 1: Wiadomości wstępne. Cz. 1: O środkach rozwinięcia kultu. Ząbki: Fundacja Pokolenia Benedykta XVI, Instytut Summorum Pontificum.

Nowowiejski, Antoni. 2012. Wykład liturgii Kościoła katolickiego. T. 3: O środkach rozwinięcia kultu. Ząbki: Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683.

O’Loughlin, Thomas. 2021. „The larger dimension of the pope’s new document on women and ministry.” La Croix: Actualité en direct, informations France, Monde, 19.01.2021. https://international.la-croix.com/news/religion/the-larger-dimension-of-the-popes-new-document-on-women-and-ministry/13651 [dostęp: 16.03.2021].

Rincón-Pérez, Tomás. 1995. „El servicio al altar de las mujeres a tenor del c. 230 § 2.” Ius Canonicum 35, nr 69:251-64.

Rincón-Pérez, Tomás. 2011. „El sacramento del Orden y el sacerdocio ministerial a la luz del M. P. «Omnium in mentem».” Ius Canonicum 51:43-67.

Salvatori, Davide. 2012. „Acólito.” W Diccionario general de derecho canónico, red. Javier Otaduy, Antonio Viana, i Joaquín Sedano, 145-47. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.

Stravinskas, Peter M.J. 2021. „Confusion twice confounded: On the motu proprio «Spiritus Domini».” The Catholic World Report, 11 January 2021. https://www.catholicworldreport.com/2021/01/11/confusion-twice-confounded-on-the-motu-proprio-spiritus-domini/ [dostęp: 16.03.2021].

Szafrański, Władysław. 1959. „Święcenia w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 2, nr 3-4:233-99.

Wernz, Franciscus X., i Petrus Vidal. 1934. Ius canonicum. T. 4.1: De rebus. Sacramenta, sacramentalia, cultus divinus, coemeteria et sepultura ecclesiastica. Romae: apud aedes Universitatis Gregorianae.

Wojnarowicz, Piotr. 2014. „Sakramenty święceń i małżeństwa według Motu Proprio «Omnium in mentem» Benedykta XVI.” Kościół i Prawo 3 (16), nr 1:109-21.

Zagano, Phyllis. 2018. „Women Deacons and Service at the Altar.” Theological Studies 79, nr 3:590-609.

Published
2021-07-21
Section
Articles