Legalization of the Marriages Celebrated into the Orthodox Church

Keywords: matrimonial law, particular law, Catholic-Orthodox relations, mixed marriages, ecclesiastical procedure

Abstract

The legalization of illicit marriages entered into the Orthodox Church is a new procedural matter. The general decree of the Polish Episcopal Conference on the conduct of canonical and pastoral talks with spouses is the basis for this case. This procedure is to verify post factum is there nothing in the way to validity of the marriage. If there are no impediments, the fact of celebration of marriage should be noted in the appropriate parish marriage register. These activities will make way for the accurate identification of what Catholic has his or her status in the Church. It may also prevent from serious violation of the divine law.

Author Biography

Malwina Kędracka, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin

Malwina Kędracka, J.C.L., Ph.D. student – Department of the Church Procedural Law, the Matrimonial and Penal Law and the Law of Oriental Catholic Churches, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Adamowicz, Leszek. 2014. „Aspekt liturgiczno-prawny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi.” W Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, red. Urszula Nowicka, 69-81. Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.

Adamowicz, Leszek. 2019. „Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego (cz. II).” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 32:7-29.

Gajda, Piotr. 2008. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Hrycuniak, Sawa. 1994. Prawosławne pojmowanie małżeństwa. Białystok: Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego.

Jakubiak, Tomasz. 2013. „Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej przy udziale świętego szafarza.” Roczniki Nauk Prawnych 23, nr 4:119-42.

Kadzioch, Grzegorz. 1997. Il ministro del Sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico e orientale. Roma: Editrice Ponificia Universita Gregoriana.

Kałużny, Tadeusz. 2010. „Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym.” Sympozjum 19:41-60.

Kałużny, Tadeusz. 2012. Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.

Kałużny, Tadeusz. 2018. Oikonomia kościelna w teorii i praktyce prawosławia. Poznań: Wydawnictwo Księży Sercanów.

Kałużny, Tadeusz, i Zdzisław Kijas. 2016. Przed Soborem Wszechprawosławnym. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe.

Kraiński, Wiesław, i Wojciech Skolmowski. 2019. Kanoniczne przygotowanie katolika rzymskiego do małżeństwa międzyobrządkowego, międzywyznaniowego i międzyreligijnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Krukowski, Józef. 1985. Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Meyendorff, John. 1995. Małżeństwo w prawosławiu. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelska i Chełmska.

Moroz, Anna. 2014, „Małżeństwa mieszane wyznaniowo – w stronę sekularyzacji czy akulturacji?” Pogranicze. Studia Społeczne t. 26, 31-47.

Nowakowski, Przemysław. 2007. „Kościół rzymskokatolicki w poszukiwaniu interkomunii z Kościołami odmiennych tradycji liturgicznych.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 2:97-114.

Nowicka, Urszula. 2014. „Stwierdzenie stanu wolnego przed zawarciem małżeństwa w Kościele katolickim.” W Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, red. Urszula Nowicka, 119-35. Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.

Nowicka, Urszula. 2016. „Przeszkoda węzła małżeńskiego.” W Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. Wojciech Góralski, 163-98. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Pawluk, Tadeusz. 1984. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Przekop, Edmund. 1977. „Problem wspólnego kodeksu prawa kanonicznego dla Kościołów Prawosławnych.” Studia Płockie 5:173-83.

Przekop, Edmund. 1983. „Autonomia i autokefalia w praktyce i teorii starożytnych Kościołów orientalnych.” Częstochowskie Studia Teologiczne 11:279-93.

Schembri, Kevin. 2017. Oikonomia, Divorce and Remarriage in the Eastern Orthodox Tradition. Roma: Pontificio Intituto Orientale & Valore Italiano.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wenz, Wiesław. 2008. Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne. Wrocław: PWT we Wrocławiu.

Published
2021-04-14
Section
Articles