The Establishment of Compulsory Insurance of Church Properties in Poland

Keywords: invaders policy towards Poles, the Catholic Church under the partitions, creation of independent Poland

Abstract

The idea of compulsory fire insurance for church buildings was introduced in Poland on a larger scale in 1803. It was the first to use it in practice by the Prussian invaders. Following the establishment of the Kingdom of Poland, compulsory fire insurance was maintained just in the lands under Russian rule. In this way, the title obligation to insure one’s property against the consequences of sudden and unexpected random events was extended under the partitions. Following the establishment of an independent Polish state, compulsory fire insurance of church property was recognized as the norm in force in most of the country. The exception were the lands of the former Prussian partition, which were not covered by the compulsion to protect the building from fire.

Author Biography

Waldemar Bednaruk, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration

Waldemar Bednaruk, hab. Ph.D., university professor – Department of History of the System and Law, Institute of Legal Sciences, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

References

Bednaruk, Waldemar. 2018. „Wpływ ubezpieczeń na rozwój transportu morskiego w epoce wczesnonowożytnej.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, nr 2:19-27.

Bednaruk, Waldemar. 2019. Przestępczość ubezpieczeniowa w międzywojennej Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chomicz, Bolesław. 1921. Opinja p. Prezesa Wzajemnej Instyt. B. Chomicza o Przymusie i Monopolu Ubezpieczenia. Warszawa: Nakładem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dębski, Jan. 1958. „Z historii walk o społeczny charakter instytucji ubezpieczeń.” W 150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. Eugeniusz Kreid, t. 1, 195-208. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.

Kasperski, Wojciech. 2019. System ubezpieczeń gospodarczych w międzywojennej Polsce. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kumor, Bolesław. 1985. Historia Kościoła. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Mayzel, Bronisław. 1900. Przegląd historyczny rozwoju instytucyj ubezpieczeń w Królestwie Polskim. Warszawa: Nakładem autora. Skł. gł. w Księgarni i Składzie Nut Konstantego Treptego.

Sangowski, Tadeusz. 1988. „Rozwój ubezpieczeń gospodarczych na ziemiach polskich w latach 1803-1945.” W 185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, red. Tadeusz Sangowski, 9-28. Warszawa: Wydawnicza Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu.

Smoleński, Władysław. 1886. Rządy pruskie na ziemiach polskich. Warszawa: Nakładem Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych.

Szczęśniak, Marian. 2003. Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich. Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości.

Wysznacki, Konstanty. 1926. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych w historycznym rozwoju. Przyczynek do dziejów ubezpieczeń publicznych w Polsce. Warszawa: Nakładem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Narodziny obowiązkowych ubezpieczeń 191

Zarębski, Franciszek. 1934. „Zagadnienie taryfowe w przymusowem ubezpieczeniu budowli od ognia.” W Działalność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w latach 1926-1933, red. Władysław Strzelecki, 51-90. Warszawa: Nakładem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Published
2020-09-28
Section
Articles