Canonical Requirement of Consultations with the Holy See Before Erecting an Institute of Consecrated Life

Keywords: institutes of consecrated life, consultations, can. 579, Francis

Abstract

In 1906 Pope Pius X, in his motu proprio Dei providentis, imposed on bishops wishing to erect a new institute of consecrated life in their territory to consult the Holy See on this matter. This requirement was mentioned in many ecclesiastical documents including the 1983 Code of Canon Law. It was also confirmed in can. 579. Following promulgation of the Code, there aroused doubts as to the legal nature of those consultations. Therefore, bearing in mind the good of the Church and the timeliness of the problem, the ongoing dispute as to whether the necessary consultations are required ad validitatem or ad liceitatem was finally established by the Pope Francis in 2016, who decided that the lack of consultations will make the act establishing the new institute of consecrated life invalid.

References

Bar, Joachim R. 1977. Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Bar, Joachim R., i Julian Kałowski. 1985. Prawo o instytutach życia konsekrowanego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Bartoszewski, Gabriel. 2012. „Powoływanie do życia nowych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz ich zatwierdzanie w świetle prawa kanonicznego i praktyki kościelnej.” http://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty-konferencje-artykuly/zagadnienia-prawne/bartoszewski-g-ofmcap-powolywanie-do--zycia-nowych-instytutow-zycia-konsekrowanego-i-stowarzyszen-zycia-apostolskiego-oraz-ich-zatwierdzanie-w-swietle-prawa-kanonicznego-i-praktyki-koscielnej-30159/ [dostęp: 21.08.2019].

Bączkowicz, Franciszek. 1932. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1.Kraków: Nakładem Księży Misjonarzy.

Bączkowicz, Franciszek. 1957. Prawo zakonne (kan. 487-681). Przygot. do druku i uzup. Józef Baron, i Władysław Stawinoga. Kraków: Drukarnia związkowa.

Bogdan, Franciszek. 1988. Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Poznań: Pallottinum.

Carballo, Iosepho R. 2016. „Articulus explanans rescriptum quoad erectionem institutorum Dioecesanorum iuxta can. 579 CIC a Exc.mo. «Un Dono fatto a tutta la Chiesa».” Communicationes 48:128-31.

Chrapkowski, Arnold, i Józef Krzywda. 2006. „Sekcja I. Instytuty Życia Konsekrowanego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. Józef Krukowski, 9-185. Poznań: Pallottinum.

Gambari, Elio. 1998. Życie zakonne po Soborze Watykańskim II. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Hylla, Bernard, i Kazimierz Wójtowicz. 2003. Miłość Doskonała. Perfectae caritatis – tekst dwujęzyczny, wprowadzenie, komentarz i apendyks. Kraków: Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja.

Kałowski, Julian. 1991. „Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych.” Prawo Kanoniczne 34, nr 3-4:75-103.

Majer, Piotr. 2013. „Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim.” W Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. Arkadiusz Zakręta, i Andrzej Sosnowski, 339-50. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.

Marszałek, Mariusz. 2016. „Stowarzyszenia publiczne wiernych dążące do uzyskania statusu instytutu zakonnego według obowiązującego prawa kanonicznego.” Kościół i Prawo 1 (18): 33-51.

McDermott, Rose M. 2000. „Institutes of consecrated life and societies of apostolic life.” W New Commentary on the Code of Canon Law, red. John P. Beal, James A. Coriden, i Thomas J. Green, 741-79. New York–Mahwah: Paulist Press.

Pasternak, Ferdynand. 1985. „Ordynariusz miejsca a wspólnoty zakonne w nowym prawie kanonicznym.” W Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Jerzy Syryjczyk, 95-116. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pawluk, Tadeusz. 2010. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2: Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Rincón-Pérez, Tomás. 2001. La vida consegrada en la Iglesia Latina. Pamplona: Universidad de Navarra.

Rincón-Pérez, Tomás. 2011. „Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 480-576. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Skorupa, Ambroży. 2002. Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Sobański, Remigiusz. 2005. „Tytuł I. Ustawy kościelne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 54-78. Poznań: Pallottinum.

Wroceński, Józef. 2001. „Kościół partykularny a Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego.” Prawo Kanonicze 44, nr 1-2:47-69.

Zubert, Bronisław W. 1990. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 2. Cz. 3: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Published
2020-09-28
Section
Articles