The Adversarial Principle of Proceedings for Nullity of Marriage with Regards to the Principle of salus animarum and the Principle of Truth

  • Maciej Andrzejewski The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Faculty of Canon Law
Keywords: canon law; adversarial principle; nullity of marriage

Abstract

This study explores the significance of the principles of salus animarum, the truth and adversarial system for the nullity of a marriage process. The salus animarum principle defines the supernatural purpose of canon law, therefore the principles of the nullity of a marriage process must be subject to it. The principle of knowledge of truth is a key to a nullity of marriage process that all participants of iudicium are to follow. The way how to show the truth is the base of marriage process on values arising from the adversarial system.

Author Biography

Maciej Andrzejewski, The Pontifical University of John Paul II in Kraków, Faculty of Canon Law

Maciej Andrzejewski, Ph.D. – assistant, Department of General Norms and Legal Theory, Faculty of Canon Law at the Pontifical University of John Paul II in Kraków

References

Ariano, Chiara. 2017. “Il principio del contraddittorio. Lineamenti compartivi tra processo italiano e canonico.” Prudentia Iuris 84:165-89.

Bartczak, Adam. 2015. „Iusiurandum de veritate dicenda w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa.” Annales Canonici 11:63-77.

Brzemia-Bonarek, Aleksandra. 2007. Dopuszczalność dowodów zdobytych w osób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.

Cieślak, Marian. 2011. Dzieła wybrane. T. 2: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzięga, Andrzej. 2007. „Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej w procesie kanonicznym.” W Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, t. 4, red. Andrzej Dzięga, Marta Greszata, i Piotr Telusiewicz, 169-88. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Gałkowski, Tomasz. 2017. „Źródła myśli Iwona z Chartres o salus animarum jako celu prawa kanonicznego.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 80:29-45.

Greszata, Marta. 2003. „Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa.” W Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia, t. 3, red. Andrzej Dzięga, i Mirosław Wróbel, 239-58. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Greszata, Marta. 2007. Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Greszata, Marta. 2008. Iudicium cum principis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Greszata-Telusiewicz, Marta. 2014. „Zasada kontradyktoryjności (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część II).” Człowiek–Rodzina–Prawo 23:13-17.

Grocholewski, Zenon. 1999. „Zasady inspirujące Księgę VII „De processibus” KPK.” Ius Matrimoniale 4:153-80.

Hofmański, Piotr. 2014. „Zasada kontradyktoryjności.” W System prawa karnego procesowego. T. 3. Cz. 1: Zasady procesu karnego, red. Paweł Wiliński, 635-90. Warszawa: LexisNexis.

Misztal-Konecka, Joanna. 2016. „O obowiązywaniu zasady kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym: przyczynek do dyskusji.” Zeszyty Prawnicze 16 (3): 137-65.

Miziński, Artur G. 2007. „Ochrona prawa oskarżonego w Kościele, w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym.” Roczniki Nauk Prawnych 17, nr 1:141-65.

Miziński, Artur G. 2016. „Adwokat – cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa.” Prawo Kanoniczne 59, nr 1:75-104.

Paprocki, Thomas J. 2000. “The Method of Proceeding in Administrative Recourse and in the Removal or Transfer of Pastors [cc. 1732-1752].” W New Commentary on the Code of Canon Law, ed. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 1818-847. New York–Mahwah: Paulist Press.

Pellegrino, Pierro. 2004. „La salus animarum.” Ius Canonicum 87:141-51.

Pikus, Szymon. 2002. „Sędzia kościelny w świetle zadań i uprawnień procesowych.” Prawo Kanoniczne 45, nr 3-4:269-84.

Pikus, Szymon. 2009. Niezawisłość sędziego kościelnego. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Rozkrut, Tomasz. 2003. Jan Paweł II do Roty Rzymskiej. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Sobański, Remigiusz. 2001. Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia prawa kanonicznego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Waltoś, Stanisław, i Piotr Hofmański. 2018. Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Published
2020-05-04
Section
Articles