The Primacy of the Pope According to can. 331 of the 1983 Code of Canon Law

Keywords: Successor; Peter; Roman Pontiff; Rome; power

Abstract

The Catholic Church is an organic community of the Christian faithful who believe in Jesus Christ. Everyone has his place and functions in the Church. The functions of the faithful appear as individual and collegial, and are closely related together. The Pope’s office is an individual function in the Church. Like the Apostle Peter, he was chosen by Christ himself as the first of the Apostles, and so is the Pope today, he is the head of the college of bishops.

The Pope, Roman Pontiff is the first successor of the Apostle Peter, the Vicar of Christ, and the pastor of the universal Church on earth. By virtue of his office he possesses supreme, full, immediate, and universal ordinary power in the Church, which he is always able to exercise freely. His authority is the supreme and it consists of legislative, executive and judicial one.

Author Biography

Štefan Brinda, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration

Rev. Štefan Brinda, J.C.L. – Ph.D. student, Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Akvinský, Tomáš. 1993. Summa proti pohanům IV. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

Bocian, Jan B. 2000. Biblijne podstawy doktryny o nieomylności papieża. Pieniężno: RM Seminarium Duchownego Księży Werbistów.

Corecco, Eugenio. 1997. Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico, vol. 1, ed. Graziano Borgonovo, and Arturo Cattaneo. Lugano: Edizioni Piemme.

Chrapkowski, Arnold, i Józef Krzywda. 2006. „Instytuty życia konsekrowanego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. Józef Krukowski, 7-144. Poznań: Pallottinum.

D’Onorio, Joël-Benoît. 1992. Le pape et le gouvernement de l’Église. Paris: Editions Fleurus-Tardy.

Daniélou, Jean, i Henri Irenée Marrou. 1984. Historia Kościoła. T. 1: Od początków do roku 600. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Erdö, Péter. 2009. “Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel Diritto Canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331 CIC).” Periodica 98, no. 4:619-42.

Fraisse-Coué, Christiane. 2001. “Die zunehmende Entfremdung zwischen Ost und West (451-518).” In Die Geschichte des Christentums, Religion-Politik-Kultur. Band 3: Der lateinische Westen und der byzantinische Osten (431-642), ed. Luce Pietri, 158-210. Freiburg-Basel-Wien: Herder.

Grzelak, Władysław. 1922. Nauka papieża Gelazego I: O Autorytecie Stolicy Apostolskiej. Przyczynek do historii prymatu i polityki papieskiej. Poznań: Wydano zasiłkiem Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., Skład głowny w księgarni Gebethnera i Wolffa w Poznaniu.

Koczwara, Stanisław. 2012. „Prymat papieża. I. Aspekt teologiczny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 579-81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Konieczny, Mariusz. 2012. „Prymat papieża. 2. W średniowieczu.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 581-85. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 2006. „Hierarchiczny ustrój Kościoła.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 156-74. Poznań: Pallottinum.

Mazurkiewicz, Ryszard. 2012. „Prymat papieża. II. Aspekt prawnokanoniczny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 589-91. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Molano, Eduardo. 2002. “De Ecclesiae constitutione hierarchica.” In Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II/I, ed. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña, 556-88. Pamplona: EUNSA.

„Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej.” 2004. Vox Patrum 24, nr 46-47.

Pavelková, Martina. 2006. “Dogma o papežském primátu a neomylnosti na I. vatikánském koncilu.” In Dokumenty Prvního vatikánského koncilu. Pracovní překlad Rudolf Svoboda, Karel Skalický, et al., 39-53. Praha: Krystal OP.

Rusecki, Marian. 2012. „Prymat papieża. B. Ujęcie systematyczne.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 585-89. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Salij, Jacek. 2011. Po co kościołowi papież? Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Vacca, Salvatore. 1993. Prima sedes a nemine iudicatur: genesi e sviluppo storico dell’assioma fino al Decreto di Graziano. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.

Zieliński, Janusz. 2006. Indeks rzeczowy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum.

Żurowski, Marian. 1979. Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Published
2020-05-04
Section
Articles