The Role of the Attorney in the Process of the Annulment of Marriage in Polish Law and in the Process of Nullity of Marriage in Canon Law

  • Katarzyna Komoniewska Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Keywords: attorney; counselor; declaration of nullity of marriage; canon law; ecclesial process; Polish civil law

Abstract

There are two legal systems governing various matters related to marital law: the Catholic Church system and the secular one. These regulations cover two different aspects of the institution of marriage. Both believe that marriage is formed by the consent expressed in an appropriate form. After the signing of the concordat between Poland and the Holy See there is a possibility to assent to the marriage simultaneously both at the civil and canonical level. The matter is different when these legal orders seek to formalise the breakdown of the marital relationship of the united parties in the order of state law and prove the nullity of marriage in the order of canonical law. One therefore must distinguish between the ecclesiastical process concerning the annulment of marriage from the divorce or the legal process of the annulment of civil marriage. As a part of the legal solution, both in canonical and secular orders, there are regulations concerning the role of those performing in the marriage annulment lawsuit on behalf of the party under a power of attorney granted to them. The substance of the lawyer service is to participate in the process and provide the professional legal assistance to the party that asked for such assistance. These individuals participating in those suits must not only act in accordance with applicable at the time legal rules, but also know and understand these mentioned above axiological assumptions which apply to the concepts of marriage according to the canonical and secular laws respectively so as not to violate the rules and spirit of a particular system of law.

References

Bodio, Joanna. 2012. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: legalis.

Cioch, Henryk, Antoni Dębiński, i Jacek Chaciński, red. 2003. Iustitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Cioch, Henryk. 2004. „Głos w dyskusji.” W Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003, red. Artur Mezglewski, 294. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dębiński, Antoni, i Elżbieta Szczot. 2000. Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dzięga, Andrzej. 1994. Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Warszawa: Oficyna Kalamus.

Góralski, Wojciech. 2003. „Miejsce prawa kanonicznego w kulturze prawnej Europy.” Forum Iuridicum 2:15-34.

Ignatowicz, Jerzy, i Mirosław Nazar. 2005. Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Krawczyk, Andrzej. 1996. „Konkordat z 1993 r. a urzędy stanu cywilnego – nadzieje i obawy.” W Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, red. Bronisław Czech, 233-47. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim.

Majer, Piotr. 2007. „Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce?.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 414-31. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mezglewski, Artur, red. 2007. Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Miziński, Artur. 2011. Status prawny adwokata w Kościele łacińskim. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Nazar, Mirosław. 1996. „Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 3:447-509.

Rozkrut, Tomasz. 2007. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Sitek, Bronisław. 2002. Trwałość i nierozerwalność małżeństwa. Ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Smyczyński, Tadeusz. 1999. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sobański, Remigiusz. 1997. „Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa.” Ius Matrimoniale 8:125-44.

Stawniak, Henryk. 1990. „Prawo do obrony w procesie kanonicznym (refleksje na kanwie przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej w dniu 26.01.1989 roku).” Prawo Kanoniczne 33, nr 1-2:141-52.

Sztychmiler, Ryszard. 2007a. „Adwokat w procesie o nieważność małżeństwa.” W Proces małżeński w świetle Dignitas connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007. III Ogólnopolskie Forum Sądowe, red. Tomasz Rozkrut, 103-28. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Sztychmiler, Ryszard. 2007b. „Proces sporny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 123-324. Poznań: Pallottinum.

Sztychmiler, Ryszard, i Justyna Krzywkowska, red. 2011. Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zieliński, Andrzej, i Kinga Flaga-Gieruszyńska, red. 2011. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Published
2020-02-28
Section
Articles