Custom in the Canon Law and in the Polish Law

  • Magdalena Dziewicka Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Keywords: custom; common law; civil law; Canon Law; community; legislator

Abstract

In this article, the author presents the issue of legal practices in the canonical legal system and in Polish law. In the introduction, was presented the general characteristics of the legal traditions and their importance in contemporary legal systems. In the next section the author is analysing customs in the canonical law as well as is making interpretation can. 23-28 of Code of Canon Law of customs resolving issues. A next part of the article is a characterization of customs in the system of the Polish law and analysis of applicable regulations of the civil law under the angle of the customary law.

References

Bonnet, Piero Antonio. 2000. Annotazioni su la consuetudine canonica, Torino: Giappichelli.

Comotti, Giuseppe. 1993. La cosuetudine ner dritto canonico. Padova: CEDAM.

Dzierżon 2011a. Dzierżon, Ginter. 2011a. „Rola wspólnoty wiernych i prawodawcy w procesie tworzenia zwyczaju prawnego w systemie prawa kanonicznego.” Seminare 30:29-36.

Dzierżon 2011b. Dzierżon, Ginter. 2011b. „Zgoda legalna jako forma aprobaty zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym.” Prawo i Kościół 3:165-175.

Dzierżon, Ginter. 2010. „Eklezjologiczne racje funkcjonowania zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym.” Prawo i Kościół 2:45-55.

Dzierżon, Ginter. 2012. „Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK.” Prawo Kanoniczne 55, nr 2:3-10.

Huels, John. M. 2002. “Commentary on the can. 23 CIC.” W New Commentary on the Code of Canon Law, red. John P. Beal, i James A. Coriden, Thomas J. Green, 86-96. New Jersey: Paulist Press.

Krukowski, Józef, red. 2003. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Poznań: Pallottinum.

Lombardia, Pedro. 2011. „Zwyczaj.” W Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, tłum. Janusz Bodzon, red. Piotr Majer, 82. Kraków.

Majer, Piotr, red. 2011. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, tłum. Janusz Bodzon, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Mauro, Tomasso. 1979. “Le fonti del diritto canonico.” W La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico. 539-590. Pamplona.

Otaduy, Javier, 2002. „La comunidad como fuente de costumbre (presupuestos eclesiólogicos y sociales de la costumbre).” W Fuentes, interoetactión, personas, red. Javierr Otaduy, 123-173. Pamplona: Navarra Gráfic.

Pawluk, Tadeusz. 1985. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Komentarz do kan. 25 KPK.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Józef Krukowski, t. 1, 85. Poznań 2003.

Sobański, Remigiusz. 1979. Kościół – prawo – zbawienie. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Banaszak, Bogusław. 2012. Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Berć, Andrzej 2012. Zarys prawa prywatnego: część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bieranowski, Adam. 2000. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 1999 r. III CKN 366/98.” Rejent 10:95-103.

Bierzanek, Remigiusz. 1991. Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Działocha, Kazimierz. 1999. „Komentarz do art. 87 Konstytucji.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek. Garlicki, 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Działocha, Kazimierz. 2006. „Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” W Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. Marek Zubik, 303-332. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

Lic, Jan. 2012. „Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego).” W Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. Teresa Mróz, Mirosław Stec, 170-186. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Liżewski, Bartosz. 2003/2004. „Norma prawa międzynarodowego a norma prawa krajowego”. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 50/51: 127-136.

Łazowski Adam, i Zawidzka Anna. 2008. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pazdan, Maksymilian. 2012. Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Preisner, Artur. 2007. „Zwyczaj i prawo zwyczajowe.” W Charakter i struktura norm konstytucji, red. Janusz Trzciński, 184-196. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Radwański, Zbigniew. 2007. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Safjan, Marek. 2005. „Refleksje o roli zwyczaju.” W Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. Aurelia Nowicka, 79-104. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Safjan, Marek. 2007. „Zwyczaj jako źródło prawa prywatnego.” W System prawa prywatnego. Prawo cywilne część ogólna, red. Marek Safjan, t. 1, 215-236. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Serwin, Bożena. 2012. „Zmiany w katalogu źródeł prawa RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej.” Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 3:112-137.

Stelmachowski, Andrzej. 1998. Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Studnicki, Franciszek. 949. Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z umowy.Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Tenenbaum, Monika. 2008. Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zieleniewski, Jan. 1964. Ogólne „towarowe” zwyczaje w obrocie międzynarodowym. Warszawa: Polska Izba Handlu Zagranicznego.

Published
2020-02-28
Section
Articles