Czarne księgi rewolucji francuskiej

  • Ewa M. Ziółek The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities

References

Courtois S. i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. K. Wakar, wstęp K. Kersten, Warszawa 1999.

Czarna księga rewolucji francuskiej, red. R. Escande, tłum. K. Kubaszczyk, B. Biały, J. Gruszka, M. Jurek, Kraków 2015.

Gaxotte P., La Révolution Française, Paris 1970.

Gaxotte P., Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhielm, A. Zawilski, E. Kruczkowska, Gdańsk 2001.

Godechot J., Les révolutions (1770-1799), Paris 1970.

Réau L., Histoire du vandalisme. Le monuments détruits de l’art français, t. 1: Du haut Moyen Age au XIXe siècle; t. 2: XIXe et XXe siècle, Paris 1959.

Salmonowicz S., Rewolucja francuska: blaski i cienie dziedzictwa, „Przegląd Historyczny”, 81(1990), z. 1-2, s. 75-85.

Salmonowicz S., Wandea. Anatomia ludowej kontrrewolucji, „Kwartalnik Historyczny”, 74(1967), z. 4, s. 945-962.

Secher R., La génocide franco-français. La Vendée – Vengé, 1986.

Secher R., Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea – departament zemsty, Warszawa 2003.

Senkowska-Gluck M., Rewolucja francuska 1789 roku przed sądem historii, w: Między polityką a kulturą, red. C. Kuklo, Warszawa 1999, s. 393-409.

Soboul A., Markov W., Wielka rewolucja Francuzów 1789, tłum. E. Marciniec, Wrocław–Kraków–Warszawa 1984.

Souchal F., Wandalizm rewolucji, tłum. i komentarze P. Migasiewicz, Warszawa 2016.

Vovelle M., Religion et révolution la déchristianisation de l’an II, Paris 1976;

Wyrobisz A., Louis Réau, „Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art français”, Librairie Hachette, „Bibliothèque des Guides Bleus”, Paris 1959, t. I – „Du haut Moyen Age au XIXe siècle”, s. 420; t. II – „XIXe- et XXe siècles”, ss. 342, „Przegląd Historyczny”, 51(1960), z. 4, s. 756-760.

Published
2020-01-09
Section
Reviews