The Incomplete Photographic Documentation from Archaeological Site no. 3 in Piotrawin of 1970

Keywords: treasure from Piotrawin, battle-axes, axe-like iron bars, The Chair of Archaeology KUL

Abstract

In 1970 in Piotrawin (archaeological site no. 3) at least seven iron axes or axe-like iron bars had been discovered. Unfortunately, a most of them were lost in the successive years. The recovery of the incomplete photographic documentation may allow for the further research on this discovery.

References

[E.F.], Wystawa archeologiczna w KUL, - Zeszyty Naukowe KUL 15 (1972), nr 3, s. 86.

Gawrysiak-Leszczyńska W., Jak rysować zabytki archeologiczne. Podstawowe zasady dokumentacji, Biskupin 2003.

Kotowicz P. N., Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł, Rzeszów 2014.

Liwoch R., Grzywna siekierowata z Modlnicy, „Materiały Archeologiczne” 39 (2013), s. 149-154. https://www.academia.edu/3698694/Grzywna_siekierowata_z_Modlnicy (dostęp 18.03.2022).

Ławecka D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2009.

Pisarek-Małyszek K., Zabytki archeologiczne z Instytutu Historii KUL, „Zeszyty Naukowe KUL” 46 (1999), nr 1-2, s. 87-102.

Pisarek-Małyszek K., Skarb z Piotrawina – jeszcze raz odnaleziony, „Teka Komisji Historycznej, Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk” 7 (2010), s. 11-15.

Strzyż P., Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, „Acta Archaeologica Lodziensia” 52 (2006), s. 7-272.

Sułowska M., Jak szukaliśmy wczesnośredniowiecznej wsi, „Z Otchłani Wieków” 38 (1972), z. 4, s. 282-285.

Sułowska M., Kłopoty ze skarbem, „Z Otchłani Wieków” 43 (1977), nr 1, s. 32 – 38.

Sułowska M., Piotrawin nad Wisłą. Średniowieczny mikroregion osadniczy, Warszawa 1984.

Sztetyłło J., Degeneracja siekiery czyli problem od półwiecza, „Z Otchłani Wieków” 45 (1979), z. 4, s. 271 – 276.

Wachowski K., Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Studium archeologiczne kontaktów w zakresie kultury materialnej, „Przegląd Archeologiczny” 29 (1981), s. 151-197.

Zaiz E., Żelazny skarb stulecia: Kraków, ul. Kanonicza 13, „Z Otchłani Wieków” 45 (1979), z. 4, s. 260-270.

Zapłata R., Dokumentacja w archeologii, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński i in., Poznań 2012, s. 480-499. http://e-archaeology.org/wp-content/uploads/2016/06/Zap%C5%82ata.pdf (dostęp 18.03.2022).

Published
2022-11-18
Section
Articles