The Burial of the Remains of King Stanisław Leszczyński in Sankt Petersburg in 1857 Considering the Unknown Facts in Bernard and Roger Łubieński’s Account and the Life of Bishop Konstanty Ireneusz Łubieński

Keywords: Stanisław Leszczyński, Stanisław August Poniatowski, Church of St. Catherine in Petersburg, Konstanty Ireneusz Łubieński, Tomasz Wenthworth Łubieński, Zygmunt Szczęsny Feliński, Bernard Łubieński, Roger Łubieński

Abstract

The context of placing the coffin with the remains of King Stanisław Leszczyński in the Church of St. Catherine in Petersburg in 1857 is carried in the article. The remains finally returned to Poland and they rest in Wawel (Kraków, Poland). The history of peregrination of the remains from France to Russia and in the end to Poland is commonly known as well as their arrival to Petersburg and their burial next to King Stanisław August Poniatowski and other dignitaries responsible for their rescue. The role of the Łubieński Family and particularly the one of the bishop of Sejny Konstanty Ireneusz Łubieński in the recapture of the remains is highlighted in the article. The life of the priest traced there is based on the souvenirs of his family and his fellow priests. Thanks to their testimony it becomes clear why the burial of the remains was feasible.

References

Bleskina O.N., Powrót do życia. Międzynarodowy projekt rekonstrukcji rękopiśmiennej części Biblioteki Załuskich w Petersburgu, w: Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, oprac. O.N. Bleskina, N.A. Elagina, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2013.

Dzierzkowska D., Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks. B. Ussasa Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1979, t. 39, s. 55-62.

Frącek T.A., Spotkania świętych – arcybiskupa Felińskiego z ojcem Łubieńskim, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 317-351.

Kosiński L., Dzieje kościoła św. Katarzyny w Petersburgu w: J. Gajkowski, Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa byłych wychowanek i wychowanków gimnazjów przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu, t. 1, Warszawa 1933, s. 1-39.

Gombin K., Pośmiertne peregrynacje Stanisława Leszczyńskiego. Z dziejów poglądów na szczątki królewskie jako pamiątkę narodową i obiekt muzealny, „Roczniki Humanistyczne” 48-49 (2000-2001), z. 4, s. 171-194.

Hankowska R., Kościół św. Katarzyny w Petersburgu, „Roczniki Humanistyczne” 17 (1994), z. 4, s. 259-276.

Kumor B., Obsada biskupstw katolickich obrządku łacińskiego na ziemiach polskich w latach 1795-1918, „Analecta Cracoviensia” 20 (1988), s. 431-449.

Kumor B., Historia Kościoła, t. VII: Czasy najnowsze 1815-1914, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.

Marszalska J., Mikołaj Piotrowski – bibliotekarz xx Sanguszków w krypcie królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, Biblos, Tarnów 1991.

Mańkowska H., Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks. Bronisława Ussasa Bibliotece KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1979, t. 39, s. 63-126.

Pawłowicz S. CSsR, Przedmowa, w: B. Łubieński CSsR, Wspomnienia, Homo Dei, Kraków 2009.

Petrani A., O wywiezieniu biskupa Konstantego Ireneusza Łubieńskiego z Sejn w 1869 roku, „Nasza Przeszłość” 1967, t. 27, s. 215-233.

Pirożyński M. CSsR, O. Bernard Łubieński (1846-1933), OO. Redemptoryści, Wrocław 1946.

Sadowski M., An aristocrat among missionaries – a missionary among aristocrats. Father Bernard Łubieński in the service to Abundant Redemption, „Spicilegium Historicum Congregationis Ssmi Redemptoris” 61 (2013), fasc. 2, s. 385-406.

Sadowski M. CSsR, Ojciec Bernard Łubieński na ścieżkach polskiej niepodległości w służbie Obfitego Odkupienia, w: Polonia sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej, red. J. Skrabski, A.Witko, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Kraków 2018, s. 381-400.

Skarbek J., W dobie rozbiorów i braku państwowości (1772-1918), w: J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Znak, Kraków 1986, s. 147-286.

Sojka M. CSsR, Redemptoryści polscy w latach 1883-1939, Homo Dei, Kraków 2016.

Wojda J., Prześladowania Kościoła Katolickiego za ziemiach polskich w dobie powstania styczniowego w świetle raportu Konsulatu Francji w Warszawie z 1869 roku, „Civitas et Lex” 2016, nr 4 (12), s. 67-88.

Zdrada J., Roger Łubieński (1849-1930), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Ossolineum, Wrocław 1973, s. 473-474.

Żywczyński M., Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym (Stan badań w zarysie), „Przegląd Historyczny” 34 (1937-1938), z. 2, s. 512-525.

Published
2021-10-12
Section
Articles