The Second Meeting of the Priests of the Polish Catholic Mission in France

Main Article Content

Ewa Jaszewska

Abstract

The best opportunity to manifest the bonds with the homeland by our compatriots was provided by the organizational structure of Polish religious care, that is, a network of permanent and temporary pastoral centers. Thanks to the cooperation of the Episcopate in Poland and France, and the association of French employers in the main Polish immigrant communities, a permanent structure of Polish pastoral ministry was established. On May 13, 1922, the Mission of Catholic Poland in France was founded. From the very beginning Polish priests had a fundamental influence on the organization of Poles in exile. Based on the established pastoral centers, the priests ministered among their countrymen, inspired local Polish associations to defend the social interests of emigrants and strengthen Polishness. All these challenges were attempted by the Polish Catholic Mission under the guidance of Rector Wilhelm Szymbor. The scale of these challenges is exemplified by, among others, the following document: Minutes of the Second Meeting of Polish Fathers, working among Polish emigrants in France, held on November 15, 1923 at the premises of the Polish Mission in Paris. A copy of the document can be found in the Archive of the Polish Catholic Mission in France. The original document in the form of typescript is stored in the Archdiocesan Archives in Gniezno.

Article Details

Section
Materials

References

Badura P.J., Jakubisiak Augustyn (1884-1945), w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. V, red. ks. L. Grzebień SJ, Warszawa: ATK 1983.
Brudzisz M., Pierwsze zebranie księży Polskiej Misji Katolickiej we Francji, „Studia Polonijne” 33(2012).
Chamot M., Taczak T. (1878-1941), w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. III: R-Ż, Lublin: TN KUL 1995.
Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1938.
Dzwonkowski R., Życie religijne Polonii francuskiej w latach 1920-1986 jako wyraz więzi z krajem pochodzenia, „Studia Polonijne” 15(1993).
Emigracja polska we Francji zagrożona, „Polak we Francji” 23 XI 1924, s. 9.
Gajewski S., Machay Ferdynand, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. II: K-P, Lublin: TN KUL 1994.
Grzybowski M., ks., Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. I, cz. 1, Płock: Kronos 2007.
Klechta J., Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji 1836-2006, Paryż 2006.
Kujawski W., ks., Sufragani włocławscy w XX wieku, w: W Panu złożyłem nadzieję. Księga pamiątkowa ku czci Bpa Czesława Lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 2002.
Łubieński H., Przed Zjazdem Duchowieństwa polskiego w Paryżu, „Polak we Francji” 14 XII 1924, s. 2.
Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, z. I: Księża polscy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1922-1929, oprac. O.B. Panek OC, Paris: Editions François Dominique 1992.
Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, z. II: Księża polscy w duszpasterstwie południowej Francji 1922-1929, oprac. O.B. Panek OC, Paris: Editions François Dominique 1993.
Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, z. III: Księża polscy w duszpasterstwie Dekanatu Wschodniego 1922-1929, oprac. O.B. Panek OC, Paris: Editions François Dominique 1992.
Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, z. IV-II/II: Księża polscy w duszpasterstwie Północnej Francji 1922-1929, oprac. O.B. Panek OC, Paris: Editions François Dominique 1992.
Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. II-1: Biografie, red. tomu II J. Dukała CM, Kraków: WITKM 2001.
Mynarz P.W. SOCist, Działalność duszpastersko-społeczna ks. Ferdynanda Machaya, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22(1975), z. 6.
Mynarz P.W. SOCist, Społeczna działalność ks. Ferdynanda Machaya wśród polskiej emigracji zarobkowej we Francji (1922-1924), „Studia Polonijne” 1(1976).
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. IV: P-R, oprac. P. Majewski, red. G. Mazur, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2009.
Ponty J., Les aumoniers polonais en milieu ouvrier immigre dans la France de l’entre deux guerres, w: Les contacts religieux franco-polonais du moyen age a nos jours. Relations, influences, images d’un pays vu par l’autre. Colloque international organisé par le C.N.R.S., GRECO nr 2. Histoire religieuse moderne et contemporaine et le Centre Interdiscipinaire d’Etudes des Religions de l’Université de Lille III. Lille 5-7 octobre 1981, Paris 1985.
Szymański J., ks., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. I, Lublin: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2010.
Szymański J., ks., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. II, Lublin: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2011.
Szymański J., ks., „Nie chcemy tego ukrywać” – oczami świadków. Sytuacja duszpasterstwa polonijnego w Północnej Francji w 1928 r., „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 98(2012).
Szymański J., ks., Rola polonijnej prasy katolickiej we Francji w okresie międzywojennym w zachowaniu i obronie narodowych i religijnych wartości wychodźstwa polskiego na przykładzie „Polaka we Francji”, w: Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, red. W.W. Żurek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Wolniewicz M., ks., Taczak T., w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, red. ks. L. Grzebień SJ, t. VII, Warszawa: ATK 1983.
Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. Szczepanie Misiaku, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 19(1964), nr 3-4.