Social Life in an Emigrant Context. Parish as a Center of Socio-religious Life Outside of Poland

Main Article Content

Jakub Isański

Abstract

The text contains information on the socio-religious role of a parish working in a migrant comunity. On the example of parishioners’ involvement in various forms of parish activities, the potential of the parish is presented as a center of life not only in a religious terms, but also in social, cultural or economic issues connected based on ethnic background. The mentioned information are illustrated with data from publicly available sociological research on religiosity, social activities in parishes and forecasts for the future direction of changes in these areas.

Article Details

Section
Articles

References

Balicki J., Bieniecki M., Udział Kościoła katolickiego w Polityce migracyjnej RP – aspekty społeczno-charytatywne, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa 2013.
Castles S., Mark J.M., The age of migration. International population movements in the modern world, New York: Pelgrave Macmillan 2009.
Chałasiński J., Polonia amerykańska, w: F. Znaniecki, W. Thomas, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. I: Organizacja grupy pierwotnej, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976.
Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, “The American Journal of Sociology” 94 (1988).
Dzwonkowski R., Papież Jan Paweł II. Misja Polonii i Emigracji, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2016.
Erdmans M.P., Opposite Poles. Immigrants and Ethnics in Polish Chicago 1976-1990, Pennsylvania: Penn State University Press 1998.
Firlit E., Wspólnotowy wymiar religijności, w: Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2013.
Grabowska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Warszawa: PWN 2009.
Granacki V., Images of America. Chicago’s Polish Downtown, Charleston: Arcadia Publishing 2004.
Gudaszewski G., Dominicantes i communicantes – religijne praktyki niedzielne, w: Rocznik Statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, red. P. Ciecieląg, P. Łysoń, W. Sadłoń, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Zakład Wydawnictw Statystycznych 2014.
Isański J., Migracje i transfery kapitału społecznego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2015.
Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa: PWN 1981.
Jaźwińska-Motylska E. (red.), Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych, „CMR Working Papers” 2013, nr 65(123).
Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacja, LAT, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2014.
Łysoń P., Terytorialne zróżnicowanie wybranych wskaźników religijności, w: Rocznik Statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, red. P. Ciecieląg, P. Łysoń, W. Sadłoń, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Zakład Wydawnictw Statystycznych 2014.
Necel W., Katolickie duszpasterstwo na emigracji, w: Rocznik Statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, red. P. Ciecieląg, P. Łysoń, W. Sadłoń, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Zakład Wydawnictw Statystycznych 2014.
Okólski M., Costs and benefits of migration for Central European countries, „CMR Working Papers” 2006, nr 7(65).
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Instrukcja Erga migrantes caritas Christi – miłość Chrystusa do migrantów, 2004.
Parafia jako rzeczywistość wielowymiarowa, red. J. Baniak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2003.
Portes A., Rumbaut R.G., Immigrant America. A Portrait. Third Edition. Revised, Expanded and Updated, Los Angeles–London: University of California Press 2006.
Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2013.
Sadłoń W., Religijny kapitał społeczny. Kapitał społeczny a Kościół katolicki w społecznościach lokalnych w Polsce, Saarbrücken: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy 2014.
Sadłoń W., Społeczny potencjał parafii. Działalność przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego w Polsce w 2012 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2014.
Sadłoń W., Kościelny trzeci sektor w Polsce oraz działalność charytatywna, w: Rocznik Statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, red. P. Ciecieląg, P. Łysoń, W. Sadłoń, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Zakład Wydawnictw Statystycznych 2014.
Selling one’s favourite piano to emigrate. Mobility patterns in Central Europe at the beginning of the 21st century, red. J. Isański, P. Luczys, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2011.
Seredyńska-Abou Eid R., Polish on-line communities in the UK, w: Selling one’s favourite piano to emigrate. Mobility patterns in Central Europe at the beginning of the 21st century, red. J. Isański, P. Luczys, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2011.
Sumption M., Somerville W., The UK’s New Europeans. Progress and challenges five years after accession, 2009 [online], http://www.migrationpolicy.org/research/uks-new-europeans-progress-and-challenges-five-years-after-accession.
Vershinina N., Barrett R., Meyer M., Forms of capital, intra-ethnic variation and Polish entrepreneurs in Leicester, „Work, Employment and Society” 2011, nr 25(1), s. 101-117.
Wach J., Socjologia religii, Warszawa: Książka i Wiedza 1961.
White A., Ryan L., Polish ‘Temporary’ Migration: The Formation and Significance of Social Networks, “Europe-Asia Studies” 60 (2008), nr 9.
Wrzesiński W., Polskie migracje w XIX i XX wieku, w: Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furdal, W. Wysoczański, Wrocław 2006.