Caring and Educational Dimension of the Ministry of the Congregation of the Dominican Sisters in the United States on the Basis of the Post-Visit Report by Sr. Rozariana Mikiewicz

Main Article Content

Abstract

The life of an emigrant was not easy and pleasant. This is confirmed by the situation of many Poles who emigrate to the United States of America. Changing the place of residence to more distant, linguistic and cultural barriers and the need to find oneself in a foreign, unfamiliar country are difficult challenges. The activity of the Polish clergy, going far beyond the strictly pastoral aspects, proves the importance of helping in a foreign land, expressed in various forms. The fate of Polish emigrants very often revolved around the Catholic Church, which integrated the Polish community around itself. The situation of the sisters belonging to the American province of Dominican Sisters presented in the post-visit report prepared by Mother General, Sr. Rozariana Mikiewicz, shows not only the wide spectrum of their ministry, but also the problems and difficulties of the Congregation. The care and educational themes contained in the document reveal to us a multidimensional service that fits not only in the implementation of the religious charism, but also in the history of care and educational activities among Poles living abroad, as well as among the local population.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Piotr Jaworski

Rev. Dr. Piotr Jaworski - independent scholar, cooperates with the Institute of Research on Religious Literature of the John Paul II Catholic University of Lublin, chaplain of the E. Szczeklik Specialist Hospital in Tarnów.

References

Bagińska-Mleczak J., Śladami Krzysztofa Kolumba. O podróżnikach i emigracji polskiej w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, Poznań: Polski Dom Wydawniczy „Ławica” 1992.
Bednarski D., Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945--1989), Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011.
Borys M., Działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii chicagowskiej (1874- 1899), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 44 (2018), nr 1 (167), s. 219-239.
Borys M., Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.
Borys M., Szkoły parafialne i ich wpływ na podtrzymanie tożsamości narodowej polskich emigrantów w dziewiętnastowiecznym Chicago, „Społeczeństwo i Rodzina” 2011, nr 4 (29), s. 112-125.
Brożek A., Polonia amerykańska: 1854-1939, Warszawa: Interpress 1977.
Chodubski A., Wektory przemian życia polonijnego w USA, „Studia Gdańskie” 29 (2011), s. 259-273.
Gieorgica J.P., Stany Zjednoczone Ameryki, jako kierunek migracji Polaków. Współczesne uwarunkowania, „Pogranicze. Studia Społeczne” 23 (2014), s. 265-286.
Kowalski G.P., Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.
Kruszka W., Historya polska w Ameryce, t. I-V, Milwaukee: Drukiem Spółki Wydawniczej Kuryera 1905.
Liguori S.M., Imported Polish American Sisterhoods, „Polish American Studies” 14 (1957), nr 3/4, s. 92-102.
Nir R., Dokumentacja źródłowa do dziejów parafii polonijnych w archiwach amerykańskich archidiecezjalnych i diecezjalnych, [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem KUL, Miejska i Gminna Biblioteka w Sokołowie 2015, s. 213-269.
Pastusiak L., Polacy w zaraniu Stanów Zjednoczonych, Warszawa: Wiedza Powszechna 1992.
Piech S., Plewko J., Dzwonkowski R., Bakalarz J., Biuletyn Polonijny, „Collectanea Theologica” 57 (1987), nr 3, s. 149-165.
Poles in America. Bicentennial Essays, ed. F. Mocha, Stevens Point, Wisconsin: Worzalla Publishing Company 1978.
Polonia amerykańska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. H. Kubiak, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988.
Seroczyński F., Poles in the United States, [w:] The Catholic Encyclopedia, vol. XII, New York: ed. Robert Appleton Company 1911, s. 204.
Walaszek A., Kościół, etniczność, demokratyzacja – parafie polonijne w USA (1854-1930), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 41 (2015), z. 1 (155), s. 5-66.
Wawryniuk A., Ojczyzna w potrzebie… Polonia amerykańska wobec Polski w obu wojnach światowych, Chełm–Lublin: Wydawnictwo Multiprof 2020.
Wytrwal (Wytrwał) J.A., America’s Polish Heritage. A Social History of the Poles in America, Detroit (Michigan) 1961.
Wytrwal (Wytrwał) J.A., Poles in American History and Tradition, Detroit (Michigan) 1969.