The Polish Diaspora Organizations Fighting Against the Addiction in the United States in the Light of the “Abstynent” Magazine in 1911-1915

Main Article Content

Izabela Krasińska

Abstract

Among the 25th Polish-language abstinence magazines published in the second half of the XIXth and early XXth century, there were two published abroad. One of them is the journal “Jarskie Życie”, published in Berlin in 1912, whose creator was Augustyn Czarnowski, a well-known dentist, hygienist, homeopath and Polish socio-educational activist. The second of these periodicals “Abstynent” was initiated in Chicago, in 1911, by Fr. Władysław Kwiatkowski, philosopher, theologian, activist and pastor of the Polish community abroad, publicist and journalist. The magazine “Abstynent”, which changed the title several times, was published until 1915 and was the press body of the several abstinence organizations operating in the United States. The purpose of this article is to show their activities in the light of the characterized periodical.

Article Details

Section
Articles

References

German F., Kwiatkowski Władysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1971, s. 368-369.
Kaczmarek K., O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2018, nr 2, s. 53-73, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/95733/01_04_K_Kaczmarek_O_pogladach_spoleczno-politycznych.pdf [dostęp: 17.02.2020].
Kaczmarek M., Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej, „Rocznik Prasoznawczy” 6(2012), s. 171-191.
Krasińska I., Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914, Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner 2018.
Krasińska I., Wegetarianizm na łamach „Jarskiego Życia” – miesięcznika etycznego dla reformy społecznej (1912), [w:] Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013, red. Z. Kropidłowski i D. Spychała, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, s. 225-239.
Kruszka W., Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. XII, Milwaukee: Drukiem Spółki Wydawniczej Kuryera 1908.
Leonhard B., Harcerski słowniczek abstynencki, Kraków: Wydawnictwo „Skauta”. Małopolska Chorągiew Harcerzy 1992.
Listy Wincentego Lutosławskiego z Ameryki, [oprac.] J. Dużyk, „Życie Literackie” 1986, nr 51/ 52, s. 4-5.
Micewski B., Kwiatkowski Władysław, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, kom. red. R. Bender [i in.], t. II: K-P, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1994, s. 73-74.
Mróz T., Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2008.
Nir R., Prasa polonijna w Ameryce, „Collectanea Theologica” 1982, nr 2, s. 197-206.
Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa: Biblioteka Narodowa 1977.
Perlak A., Turkowski K., Próby tworzenia Legionu Polskiego w Kanadzie w czasie I wojny światowej w świetle korespondencji Andrzeja Małkowskiego i innych, „Ze Skarbca Kultury” 1980, z. 33, s. 137-164.
Wachtl K., Polonia w Ameryce. Dzieje i dorobek, Filadelfia: nakł. autora 1944.