The Polish Minority in Armenia

Main Article Content

Wojciech Lis

Abstract

The geopolitical location determined the fate of the Polish nation. The rivalry between East and West was the basic reason for the migration of the Polish population. As a consequence, a huge number of Poles, mainly intelligentsia, found themselves outside Poland. Their descendants today live on all continents, in almost all countries of the world. One of the settlement areas of the Polish population was the Transcaucasus, including the historical lands of Armenia. Unfortunately, the fate of Polish settlement and Poles living in Armenia is an almost unknown issue. The purpose of the study is to recover from oblivion the fate of the Polish minority in Armenia.

Article Details

Section
Articles

References

AAN, Związek Patriotów Polskich w ZSRR [Union of Polish Patriots in the USSR], Vol. 2020.
Ararat, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ararat [accessed: Feb 26, 2019].
Berezowski E., Józef Chodźko – geodeta i geograf XIX w. (1800-1881) [Józef Chodźko – 19th Century Surveyor and Geographer (1800-1881)], „Przegląd Geodezyjny” 42(1970), no. 10.
Chodubski A., Hieronim Stebnicki i jego działalność geodezyjna i kartograficzna na Kaukazie, [in:] A. Chodubski (red.), Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne [Hieronim Stebnicki and his Geodetic and Cartographic Activities in the Caucasus, [in:] A. Chodubski (ed.), Civilization Specificities, Nationality and Polonia Issues], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1999.
Chodubski A., Ludwik Młokosiewicz (1831-1909) – pionier badań flory i fauny Kaukazu [Ludwik Młokosiewicz (1831-1909). Research Pioneer on the Flora and Fauna of the Caucasus], „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1982, Vol. 27, no. 2.
Chodubski A., Z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, [in:] E. Walewander (red.), Polacy w Armenii [The History of Polish-Armenian Contacts, [in:] E. Walewander (ed.), Poles in Armenia], Lublin: RW KUL 2000.
Dendropark Stepanawan, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dendropark_Stepanawan [accessed: Feb 26, 2019].
Furier A., Józef Chodźko 1880-1881. Polski badacz Kaukazu [Józef Chodźko 1880-1881. Polish Researcher of the Caucasus], Warszawa: Trio 2001.
Hryniewiecki B., Ludwik Młokosiewicz. Miłośnik i badacz przyrody Kaukazu (1831-1909) [Ludwik Młokosiewicz. Lover and Explorer of Nature of the Caucasus (1831-1909)], „Wszechświat” 1950, no. 5.
Information provided by the Polish Embassy in Yerevan on February 20, 2019, in the possession of the author.
Information provided by Ekaterina Isahakyan on March 16, 2019, in the possession of the author.
Information provided by the Chancellery of the Senate of the Republic of Poland on March 1, 2019, in the possession of the author.
Kliajster A.F., Czursin G.F., Gieografija Zakawkazja. Oczeri po fiziczeskoj geografii i etnografii, Tyflis 1929, p. 5; Nasilenije Zakawkazja. Narodnost – rodnyj jazyk – wozrost – gramotnost. Wsiesojuznaja pierepis nasielenija 1926 god, Kratkije itogi, Tyflis 1928.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1948, “Journal of Law” 1952, no. 2, item 9.
Koseski A., Polacy w Armenii: problematyka kwerendy i główne kierunki badań [Poles in Armenia: Query Issues and Main Research Trends], „Dzieje Najnowsze” 2000, no. 1.
Koseski A., Przemówienie inaugurujące sympozjum naukowe „Polacy w Armenii na tle dziejów ormiańskich”, [in:] E. Walewander (red.), Polacy w Armenii [Inaugural Speech of the Academic Symposium „Poles in Armenia in the Background of Armenian History”, [in:] E. Walewander (ed.), Poles in Armenia], Lublin: RW KUL 2000.
Kubacki W., Malwy na Kaukazie [Mallows in the Caucasus], Warszawa: Czytelnik 1969.
Kuźmińska A., Polska diaspora we współczesnej Armenii, [in:] E. Walewander (red.), Polacy w Armenii [The Polish Diaspora in Contemporary Armenia, [in:] E. Walewander (ed.), Poles in Armenia], Lublin: RW KUL 2000.
Łukawski Z., Polonia radziecka w świetle spisu ludności ZSRR w 1926 r. [Russian Poles in the USSR Census of 1926], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1986, folder 18.
Najdus W., Uchodźcy polscy w Rosji w latach 1917-1919 [Polish Exiles in Russia in 1917-1919], „Kwartalnik Historyczny” 1957, no. 6.
Patek A., Polacy w Rosji i w ZSRR, [in:] B. Szydłowska-Ceglowa (red.), Polonia w Europie [Poles in Russia and the Soviet Union, [in:] B. Szydłowska-Ceglowa (ed.), Polonia in Europe], Poznań: PAN 1992.
Pierwaja wsieobszczaja pierepis nasielenija Rossijskoj Imperii 1897 goda, Vol. 71, Petersburg 1905.
Piwnicki G., Losy Polaków – wojskowych, służących w armii carskiej na terenie Armenii w XIX i na początku XX w., [in:] E. Walewander (red.), Polacy w Armenii [The Fate of Military Poles Serving in the Tsar’s Army in Armenia in the 19th and Beginning of the 20th Century, [in:] E. Walewander (ed.), Poles in Armenia], Lublin: RW KUL 2000.
Polskie ślady 7: Związek Polaków w Armenii „Polonia” [The „Polonia” Polish Society in Armenia], http://lehastan.am/?p=539, published Dec 9, 2014 [accessed: Feb 26 2019].
Razpredielenije nasielenija Zakawkazskogo Kraja po wierospowiedanijam i rodnomu jazyku po dannym pierepisii 1897 g., [in:] Kawkazskij Kalendar na 1907 god, Tyflis 1906.
Reychman J., Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XX wieku [Polish Travelers in the Middle East in the 20th Century], Warszawa: Wiedza Powszechna 1972.
Sierocka K., Polonia radziecka 1917-1939: z działalności kulturalnej i literackiej [Russia’s Polonia 1917-1939: Their Cultural and Literary Activities], Warszawa: PIW 1968.
Tęgoborski W., Polacy Związku Radzieckiego. Ich pochodzenie, udział w Rewolucji Październikowej i budownictwie socjalistycznym. Szkic historyczno-opisowy [Poles in the Soviet Union. Their Origins, Participation in the October Revolution and Special Constructions. A Historical Outline], Moscow 1929.
Zakrzewska-Dubasowa M. (ed.), Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 r. [Poles in the Culture and Social Life of Caucasia until 1918], Lublin: UMCS 1990.
Zieliński M., Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich [Small Dictionary of Polish Colonial and Maritime Pioneers], Warszawa: Instytut Wydawniczy Ligi Morskiej 1933.