The Pole’s Card, the Right to Health and Access to Health Care Benefits

Main Article Content

Monika Sadowska

Abstract

The Pole’s Card is a document confirming belonging to the Polish Nation. At the same time, it grants its owner specific rights and privileges that he or she can use during their stay in Poland. The current law entitles holders of the Pole’s Card to, among others, benefit from free and immediate healthcare services provided in an emergency. Thus, the legislator implements and puts into practice the constitutional principle of health care, understood as the right to care for a person’s life and protecting them when they are threatened. This is a fundamental right that results from man’s inherent and inalienable dignity, which cannot be questioned or limited in any way.


This report will, therefore, discuss the relationship of the Pole’s Card to the issue of exercising the right to health protection and access to health care services, including pregnancy and perinatal care.


The considerations were based on the current legal status as of August 16, 2019.

Article Details

Section
Articles

References

Bartkowiak L., Maksymiuk, T., Budowa i funkcje kodeksu etyki zawodowej na przykładzie Kodeksu etyki lekarskiej, „Medyczna Wokanda” 2018, nr 11.
Braczkowski B., Rams P., Styś Ł., Problemy prawne i etyczne w zawodzie ratownika medycznego, „Ostry Dyżur” 2010, nr 1.
Galewicz W., Zdrowie jako prawo człowieka, „Diametros” 2014, nr 42.
Karkowska D., Prawo medyczne dla pielęgniarek, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz, red. M. Sadowska, W. Lis, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2019.
Wnukowski K., Kopański Z., Sianos G., Specyfika pracy ratownika medycznego, „Journal of Clinical Helathcare” 2015, nr 3.
Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 r., poz. 1373 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 993 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 1272 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 537 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 576 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1207).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1213).
Orzecznictwo
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r., P 12/99, OTK 2000, nr 7, poz. 206.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, Legalis nr 60760.
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2003 r., IV CK 189/2002, LexPolonica nr 1632215.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2004 r., III CK 546/03, LEX nr 182096.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK 396/2006, LexPolonica nr 1394730.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2012 r., II GSK 1369/11, LEX nr 1233974.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r., VI SA/Wa 1003/2005.
Karta Polaka a prawo do ochrony zdrowia i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.