Problems with Norwid’s enunciations (not only) in Vade-mecum. Some remarks regarding interpretation and methodology

Keywords: syntax, Norwid’s idiolect, enunciation, metatex, thematic-rhematic structure

Abstract

This article indicates key problems related to the interpretation of selected enunciations in Vade- mecum,and develops a new formula for describing Norwid’s syntactic strategies. The assumption that the subject of analysis is not comprised by abstract syntactic structures but empirical, used and actualized enunciations entails the necessity to acknowledge their multi-layered character and the import of other levels than that of syntax, especially thematic-rhematic structure and metatext. As presented analyses show, taking these aspects into account helps to successfully settle certain interpretative dilemmas. The proposed expansion of perspective also allows one to grasp certain features that contribute to the specificity of Norwid’s syntax, which mobilizes and utilizes various levels of enunciation.

References

Bogusławski A., Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa 1977.

Bogusławski A., A Study in the Linguistics – Philosophy Interface, Warszawa 2007.

Ciołek A., Imiesłowowe równoważniki zdań w listach C. K. Norwida, „Poradnik Językowy” 2015, z. 7, s. 23-31.

Fik I., Uwagi nad językiem Cyprjana Norwida, Kraków 1930.

Górski K., „Ad leones!” (próba analizy), w: O Norwidzie pięć studiów, red. K. Górski i in., Toruń 1949, s. 65-91.

Grybosiowa A., Rozwój funkcji imiesłowów nieodmiennych w języku polskim. Związki z nomen, Wrocław 1975.

Jastrun M., Gwiaździsty diament, Warszawa 1971.

Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa 1953.

Kozłowska A., Grafia Cypriana Norwida jako sygnał struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzenia, w: Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2019, s. 101-125.

Kozłowska A., Kilka uwag o archaicznych elementach składniowych w tekstach Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana” 2011, nr 29, s. 99-117.

Kozłowska A., Kilka uwag o składni „Quidama”, w: „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011, s. 507-529.

Kozłowska A., Nawiasem mówiąc. O wtrąceniach nawiasowych w wierszach z „Vade-mecum” Cypriana Norwida, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011, s. 35-66.

Kudyba W., „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo…”. Norwida mówienie o Bogu, Lublin 2000.

Piekarczyk D., Metafory metatekstowe, Lublin 2013.

Pisarkowa K., Historia składni języka polskiego, Wrocław 1984.

Puzynina J., Z problemów składni w tekstach poetyckich Norwida (na materiale „Vade-mecum”), w: taż, Słowo Norwida, Wrocław 1990, s. 95-114.

Sawicki S., Norwid: od strony prawnuków, „Teksty Drugie” 2001, nr 6, s. 24-32.

Skubalanka T., Styl poetycki Norwida ze stanowiska historycznego, w: taż, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 144-196.

Skubalanka T., Uwagi o stylu poematu Norwida „Quidam”, w: taż, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 197-212

Słoboda A., Imiesłowy u Norwida, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2001, nr 7, s. 139-150.

Sokołowska T., Funkcje składniowe imiesłowów nieodmiennych w języku polskim XVII wieku, Wrocław 1976.

Trznadel J., Czytanie Norwida. Próby, Warszawa 1978.

Wajszczuk J., System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa 1997.

Wajszczuk J., O metatekście, Warszawa 2005.

Wierzbicka A., Metatekst w tekście, w: O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1971, s. 105-121.

Wiśniewska E., Autorski metatekst w „Vade-mecum”, w: Studia nad językiem Cypriana Norwida, red. J. Chojak, J. Puzynina, Warszawa 1990, s. 153-170.

Żabowska M., Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne, „Linguistica Copernicana” 2017, nr 14, s. 71-87.

Published
2021-11-19
Section
Articles