Whether the Church Court is Other Court of Justice or with Institution in the Understanding Art. 44 Acts – Law on the System of Common Courts?

  • Marzena Andrzejewska Jagiellonian University in Kraków
  • Maciej Andrzejewski Jagiellonian University in Krakow
Keywords: ecclesiastical court; state court; orchards church system, verdict of ecclesiastical court

Abstract

In this article we addressed the issue of the political position of the church court and its status in law of the state in particular, in the context of Art. 44 of the Law on Common Courts. In other words, the question rises whether the ecclesiastical court is a court or another authority within the meaning of the Act, and if not, what is its position in the political system? Additionally, this article addresses the issues of the access of the ecclesiastical court to documents covered by professional confidentiality, in particular by medical secrecy. There are also comments made about the range of possible judicial cooperation between the church and state in a position of de lege lata and de lege ferenda proposals.

References

Brzemia-Bonarek A.: Pomoc sądowa pomiędzy sądami kościelnymi a państwowymi w celu uzyskania dokumentów niedostępnych dla strony w kanonicznym procesie małżeńskim (Analiza prawna zagadnienia i propozycje „de lege ferenda”), [w:] Sędzia i pasterz. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), red. H. Typańska, Katowice 2007, s. 60.

Chojnowska E.: Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy środkowo-wschodniej w latach 1990-2012, „Kościół i Państwo”15 (2013), nr 2, s. 185-196.

Cioch H.: Głos w dyskusji, [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 294.

Fastyn A.: Jurysdykcja sądu konsystorskiego w świetle przepisów prawa małżeńskiego z 1836 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, z. 1, s. 111-132.

Gajda E.: Prawne aspekty „rozwodu” w doktrynie prawosławnej a wybrane zagadnienie katolickiej nierozerwalności małżeństwa, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 257-269.

Góralski W., Adamczewski W.: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994.

Góralski W., Pieńdyk A.: Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie z 1993 roku, Warszawa 2000.

Jędrejek G.: Regulacja instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 2, s. 57.

Kasprzyk P.: Unieważnienie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym a stwierdzenie nieważności w prawie kanonicznym, [w:] „Iustitia civitatis fundamentum”. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 530-555.

Krawczyk A.: Konkordat z 1993 roku a urzędy stanu cywilnego – nadzieje i obawy, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 238.

Krukowski J.: Podstawy prawne współdziałania między Kościołem i państwem na rzecz małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa i rodziny, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 2005, s. 13-32.

Krukowski J.: Polski konkordat. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.

Majer P.: Głos w dyskusji, [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 294-295.

Majer P.: Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego – art. 10 Konkordatu z 1993 roku a ustawodawstwo państwowe, „Ius Matrimoniale” 12 (2001), nr 6, s. 145-163.

Mezglewski A.: Artykuł 10 Konkordatu z 1993 roku w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce, [w:] Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki Państwo–Kościół, red. J. Staszków, Kraków 2006, s. 61-68.

Pietrzak M.: Zmiany w ustawodawstwie jako konsekwencja ratyfikacji konkordatu, „Państwo i Prawo” 1994, nr 7-8, s. 19-25.

Smyczyński T.: Uwagi o realizacji art. 10 Konkordatu w polskim prawie rodzinnym, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 229.

Sobański R.: Przesłanki polskiego konkordatu, „Analecta Cracoviensia” 26 (1994), s. 605-616.

Sobański R.: Sens polskiego konkordatu, „Państwo i Prawo” 49 (1994), nr 7-8, s. 3-12.

Sobański R.: Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 183-193.

Staszków J.: Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 i 1993 roku, Kraków 2006.

Świto L.: Rekwizycja cywilno-kanoniczna? Pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce, „Prawo Kanoniczne” 2012, nr 2, s. 157.

Wisłocki J.: Wątpliwości wobec konkordatu, „Państwo i Prawo” 49(1994), nr 7-8, s. 13-18.

Published
2020-08-26
Section
Articles